اخبار

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات حسن آباد، شیخ بهایی و شهید سلیمانی از تاریخ 27 مرداد ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات اسد آباد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات اسد آباد از تاریخ 26 مرداد ماه آغاز می شود.

4 مرکز مخابراتی شهید اکبری، آیت اله کاشانی، اشرفی اصفهانی و امامت توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری، آیت اله کاشانی، اشرفی اصفهانی و امامت از تاریخ 23 مرداد ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

4.42%
قیمت پایانی سهام: 3493
قیمت روز قبل: 3345
درصد تغییر:4.42%
حجم معامله: 21.69 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی