اخبار

توسعه شبکه کابل در 3 مرکز مخابراتی شهدای چیتگر، شهرستان قدس، شهید حکمت شعار

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای چیتگر، شهرستان قدس، شهید حکمت شعار از تاریخ 20 آذر ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید ثابت قدم

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید ثابت قدم از تاریخ 17 آذرماه آغازمی شود.

کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید باهنر

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید باهنر از تاریخ 16 آذرماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

%0.18-
قیمت پایانی سهام: 2266
قیمت روز قبل: 2270
درصد تغییر:0.18-
حجم معامله: 920785

آگهی ها

نظر سنجی

...
از کدامیک از سرویس های جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان استفاده می کنید؟
تاچه حد از اطلاع رسانی توسط شرکت مخابرات در خصوص جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان رضایت دارید؟
در صورت استفاده از سرویس های جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان میزان رضایت خودرا اعلام نمایید؟
کدامیک از طرح های تشویقی و هدایای این جشنواره بیشتر رضایت شما را جلب نموده است؟
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی