اخبار

فراخوان شرکت مخابرات ایران برای انتخاب بهترین نام "شتابدهنده شرکت های نوپا "

در راستای حمایت شرکت مخابرات ایران از تولید ملَی و ایجاد بستری برای حمایت از شرکت های نوپا، این شرکت درنظر دارد، شتاب دهنده ملَی را در سراسر استان های کشور راه اندازی کند.

2مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی مالک اشتر و شهید فرد اسدی از تاریخ سوم خرداد ماه آغاز می شود.

3 مرکز مخابرات توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهرستان قدس، شهید سلیمانی حسن آباد و رباط کریم از تاریخ دوم خردادماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.47%
قیمت پایانی سهام: 2341
قیمت روز قبل: 2352
درصد تغییر:-0.47%
حجم معامله: 4.93

آگهی ها

نظر سنجی

...
مطالب مندرج در پورتال درخصوص سرویس های معرفی شده تا چه حد نیازهای اطلاعاتی شما را در حوزه مخابرات برآورده می کند؟
پورتال مخابرات تهران را تاچه اندازه تجاری می بینید؟
آیا پورتال مخابرات تهران از امنیت کافی برای تبادلات مالی برخوردار است؟
ازچه طریق با پورتال مخابرات تهران آشنا شدید؟
شکل ظاهری پورتال را ازنظرجذابیت ظاهری چگونه ارزیابی می کنید؟
اخبار و اطلاعات مندرج در پورتال مخابرات تهران تا چه اندازه تازه و به روز است؟
تاچه حد از خدمات غیرحضوری پورتال رضایت دارید؟
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی