سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات

سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات مشترکین ، کارکنان و سایر شهروندان گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء فن آوری شرکتهای ارتباطات سیار، دیتا و شرکتهای مخابرات استانی و بهبود عملکرد مسئولین و کارمندان شرکت از لحاظ سرعت، دقت، انظباط کاری ، پیشگیری فساد اداری، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در نگهداری و مصرف اموال شرکت ، کنترل انظباط مالی، صرفه جوئی در هزینه های امور پشتیبانی (برق، لوازم مصرفی و غیره ) و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است .