صفحه اصلي > درباره شرکت 

درباره شرکت

معرفی

تاریخچه ، نمودار سازمانی ،اساسنامه ،کتابچه برند شرکت،اهداف و برنامه های آتی ، مسوولیت اجتماعی ،دستاوردها و افتخارات و...دراین بخش تشریح شده است.

آیین نامه ها و مصوبات

مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت،آیین نامه انضباط کار،آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی،دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه وهر آنچه دراین خصوص لازم است مشترک بداند،اطلاع رسانی شده است.

ارتباط با ما

به منظور تسهیل در ایجاد ارتباط با مدیران شرکت و انعکاس انتقادات و پیشنهادات مشتریان و کاربران ،اطلاعات مورد نیاز درج شده است.

زیرمجموعه

معرفی معاونت های مخابرات منطقه تهران و واحدهای مربوطه دراین بخش صورت گرفته است .