صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > تعرفه سرویس IPTV 

تعرفه سرویس IPTV

 

تعرفه سرویس

 

ردیف

 

شرح کالا یا خدمات

  

تعداد

 

واحد

 اندازه گیری

 

مبلغ واحد

( ریال) 

 

مبلغ کل

(ریال)

 

مبلغ تخفیف

 

مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)

جمع مالیات

 و عوارض

(ریال)

 

جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)

1

دستگاه STB آی سیما

1

دستگاه

1.600.000

1.600.000

890.367

709.633

63.867

773.500

2

هزینه نصب

1

دستگاه

150.000

150.000

 

150.000

13.500

163.500

3

حق اشتراک

1

ماه

100.000

100.000

50.00

50.000

4.500

54.500

جمع کل

991.500

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007