صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > معرفی خدمات > طرح سرویس دیتافون 

طرح سرویس دیتافون

 

طرح سرویس آوانو(دیتافون)

در صورتی که مشترک در زمان درخواست تلفن ثابت نسبت به خرید همزمان اینترنت اقدام کند، می تواند سرویس آوانو را با مزایای ذیل دریافت نماید. در این سرویس مشترک امکان تخلیه جداگانه هیچ یک از سرویس های اینترنت و یا تلفن دریافتی را ندارد. سرویس اینترنت پایه این طرح عبارت است از:

نام پروژه

نحوه پرداخت هزینه خط تلفن ثابت

کد بسته

سرعت اسمی سرویس

سقف سرعت

ترافیک دوره ماهیانه

درخواست مودم رایگان

ترافیک رایگان (در طول قرارداد)

مدت قرارداد

شیوه پرداخت

تعرفه ماهیانه (ریال)

آوانو

نقدی

9999-9999-9999-0078

128 Kbps

UP to 16M

4GB

ندارد

80GB

یک سال

Postpaid  پس پرداخت

77.000

قسطی

9999-9999-9999-0080

128 Kbps

UP to 16M

4GB

ندارد

50GB

سه سال

Postpaid  پس پرداخت

77.000

 

تعرفه تحفیف یافته حجم اضافی در سرویس دیتافون پس پرداخت ( postpaid ) بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده:

 

حجم ترافیک

تعرفه ( ریال )

GB ≤ 5

22.000

5 < GB ≤ 10

18.000

10< GB

15.000

 

v    مشترک مجاز به انتخاب هریک از سرویس های اینترنتی واگذار شده در زمان ثبت نام و یا تغییر وضعیت در هر زمان اعم از کمپین و یا سرویس های استاندارد با سایر شرایط سرویس آوانو می باشد.

v    در صورت درخواست تخلیه زودتر از اتمام مدت قرارداد، جریمه حجم ترافیک رایگان مصرفی به قیمت هر گیگابایت 15000 ریال برای مشترک منظور می گردد.

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625