صفحه اصلي > کمپین وطرح ها > بسته های ترافیک اضافه 

بسته های ترافیک اضافه

 

بسته های حجم اضافه

ردیف

نام بسته

میزان ترافیک بین الملل
(گیگابایت)

میزان ترافیک داخلی (گیگابایت)

قیمت بسته بدون مالیات(ریال)

قیمت بسته با مالیات(ریال)

توضیح (برای کلیه مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت )

1

بسته ترافیک مشترکین حجمی

3

-

60,000

65,400

تنها برای مشترکین فعلی که دارای سرویسهای حجمی هستند بازشوند .تنها شامل ترافیک بین الملل است و بصورت عرف قبلی محاسبه می شود.

2

بسته ترافیک مشترکین حجمی

5

-

90,000

98,100

تنها برای مشترکین فعلی که دارای سرویسهای حجمی هستند بازشوند .تنها شامل ترافیک بین الملل است و بصورت عرف قبلی محاسبه می شود.

3

بسته ترافیک مشترکین حجمی

10

-

170,000

185,300

تنها برای مشترکین فعلی که دارای سرویسهای حجمی هستند بازشوند .تنها شامل ترافیک بین الملل است و بصورت عرف قبلی محاسبه می شود.

4

بسته ترافیک مشترکین غیرحجمی

-

6

60,000

65,400

تنها برای مشترکین جدید که دارای سرویس غیرحجمی مبتنی بر سرعت هستند باز شود (درصورت استفاده مشترک از حجم اضافه خارجی , میزان مصرف با ضریب دو نظر گرفته میشود)

5

بسته ترافیک مشترکین غیرحجمی

-

10

95,000

103,550

تنها برای مشترکین جدید که دارای سرویس غیرحجمی مبتنی بر سرعت هستند باز شود (درصورت استفاده مشترک از حجم اضافه خارجی , میزان مصرف با ضریب دو نظر گرفته میشود)

6

بسته ترافیک مشترکین غیرحجمی

-

20

180,000

196,200

تنها برای مشترکین جدید که دارای سرویس غیرحجمی مبتنی بر سرعت هستند باز شود (درصورت استفاده مشترک از حجم اضافه خارجی , میزان مصرف با ضریب دو نظر گرفته میشود)

7

بسته ترافیک مشترکین غیرحجمی

-

40

340,000

370,600

تنها برای مشترکین جدید که دارای سرویس غیرحجمی مبتنی بر سرعت هستند باز شود (درصورت استفاده مشترک از حجم اضافه خارجی , میزان مصرف با ضریب دو نظر گرفته میشود)

8

بسته ترافیک مشترکین غیرحجمی

-

60

480,000

523,200

تنها برای مشترکین جدید که دارای سرویس غیرحجمی مبتنی بر سرعت هستند باز شود (درصورت استفاده مشترک از حجم اضافه خارجی , میزان مصرف با ضریب دو نظر گرفته میشود)
 بسته های فوق برای مشترکین (پس پرداخت و پیش پرداخت )  بصورت پیش پرداخت قابل خریداری است

 

بسته های ترافیک اضافه پیش پرداخت یک ساله