صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > معرفی خدمات > tel30 

tel30

 

واگذاری سرویس TEL30+ (تل سی پلاس)

(شماره تلفن 8 رقمی بر بستر Sip Trunk )


شرح سرویس:
مخابرات منطقه تهران با توجه به نیاز متقاضیان به ویژه اشخاص حقیقی، شماره تلفن 8 رقمی رند و عادی بر بستر
unkrT ipS را با عنوان سرویس + TEL30 )تل سی پلاس( ارایه می نماید. این سرویس امکان مدیریت هم زمان n تماس
تلفنی را فراهم می کند و قابل واگذاری به کلیه متقاضیان می باشد.
متقاضی این سرویس می تواند با پرداخت هزینه های مرتبط با شماره های 8 رقمی رند، از مزایای شماره های رند، همراه با
دیگر امکانات این سرویس بهره مند شود.

مزایا:

  •  امکان واگذاری به هر دو دسته افراد حقیقی و حقوقی
  •  جایگزین مناسب برای سرویس پی در پی
  •  امکان برقراری n تماس هم زمان )حداقل 30 کانال( بدون دریافت بوق اشغال
  •  عدم وجود محدودیت جغرافیایی

هزینه ها:

  •  هزینه یک خط تلفن )تلفن هشت رقمی عادی( -
  •  هزینه های لینک - E1 یا Sip Trunk )برای هر 30 کانال(
  •  هزینه شماره تلفن رند )در صورت رند بودن( -

مراحل ثبت نام:
- در قسمت ثبت درخواست مشترک، "مدیریت درخواست های Sip Trunk " با انتخاب نوع کد TEL30+ ، درخواست
را ثبت نموده و مابقی مراحل مانند فرآیند ثبت نام Sip Trunk دنبال می گردد.

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5746
قیمت روز قبل: 5517