صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مناقصه ها 

مناقصه ها

 
رديف شماره مناقصه عنوان مناقصه تاريخ انتشار بازگشایی
1390 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره14. م3. 9 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و درزی با تامین مصالح و ملزومات 97.1.14
1389 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 17. م3. نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات پاکدشت با تامین مصالح و ملزومات 97.1.14
1388 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره16. م3. 9 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکزملت با تامین مصالح و ملزومات 97.1.14
1387 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید خوشقدم ، آیت اله ایروانی (بصورت ترنکی) 96.12.26
1386 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 7.م5. اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید بختیاری ، شهدای قاسم آباد - شهید سلیمانی - و مراکز کم ظرفیت (بصورت ترنکی) 96.12.26
1385 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 8.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات سیدالشهداء(ع) (بصورت ترنکی) 96.12.22
1384 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 9.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات شهید منتظری و سیزده آبان (بصورت ترنکی) 96.12.22
1383 آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 7 . م7 . عملیات تست الکتریکی شبکه کابل مسی ، آبونه و مرکزی در سطح ادارات و مراکز تابعه 96.12.20
1382 آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6 . م7 . نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز رودهن ، بومهن و پردیس با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.12.20
1381 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1/م4/97 عملیات تامین خودروهای سبک استیجاری در سطح منطقه و مراکز تابعه اداره کل منطقه 4 مخابراتی 96.12.19
1380 آگهي تجدید مناقصه شماره 11 . م 3 .96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح وملزومات در محدوده اداره مخابرات قرچک 96.12.13 97.1.21
1379 آگهي تجدید مناقصه شماره 15 . م 3 .96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح وملزومات در محدوده مرکز مخابرات شهید نبوی و 7 مرکزکم ظرفیت تابعه 96.12.13 97.1.21
1378 آگهي مناقصه شماره 17 . م 3 .96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح وملزومات در محدوده اداره مخابرات پاکدشت 96.12.7 96.12.22
1377 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 10.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز گلستان - قلعه میر و کم ظرفیت پایانه نسیم شهر و حصارک پایین (بصورت ترنکی) 96.11.1.30
1376 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید شماره 6.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید خوشقدم ، آیت اله ایروانی (بصورت ترنکی) 96.11.23
1375 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید شماره 7.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید بختیاری ، شهدای قاسم آباد - شهید سلیمانی - و مراکز کم ظرفیت (بصورت ترنکی) 96.11.23
1374 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 13 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات شهیدان مفتح و تندگویان 96.11.23
1373 ابطال آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 3رم7ر96 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی ، فیبر نوری وسیستم های Wll وACCESS و PGS در مراکز مخابرات شهید اکبری و شهید آل اسحاق در محدوده اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 96.11.23
1372 آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م7 . نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز شهید عاطف و شهدای گمنام با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.11.23
1371 آگهی تجدیددوم مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 5 . انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات جماران و شهید محلاتی 96.11.23
1370 آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 5 . م7 . نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز ولیعصر(عج) و شهید نظری با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.11.19
1369 آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز پرظرفیت و کم ظرفیت ادارات مخابرات دماوند و فیروزکوه با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.11.19
1368 آگهي مناقصه شماره 16 . م 3 .96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح وملزومات در محدوده مرکز مخابرات ملت 96.11.17 96.12.8
1367 آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 10.م6.96 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهیدان کرمی و بخششی 96.11.15
1366 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 12 . م2 . 96 انجام عملیات توسعه شبکه FTTH (فاز دوم) در محدوده مرکز مخابرات شهید باهنر 96.11.14
1365 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 8.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات سیدالشهداء(ع) (بصورت ترنکی) 96.11.10
1364 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 9.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات شهید منتظری و سیزده آبان (بصورت ترنکی) 96.11.10
1363 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 11 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات استقلال و شهیدجعفری 96.11.11
1362 آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 7 . م7 . 96 دستگاه مناقصه گذار اداره کل منطقه 7 مخابراتی تهران موضوع مناقصه عملیات تست الکتریکی شبکه کابل مسی ، آبونه و مرکزی در سطح ادارات و مراکز تابعه دستگاه مناقصه گذار اداره کل منطقه 7 مخابراتی تهران موضوع مناقصه عملیات تست الکتریکی شبکه کابل مسی ، آبونه و مرکزی در سطح ادارات و مراکز تابعه 96.11.7
1361 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 10 . م2 . 96 انجام عملیات توسعه شبکه FTTH (فاز دوم ) و GPON در محدوده مرکز مخابرات شهدای لواسان از توابع اداره مخابرات شمیرانات 96.11.7
1360 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9 . م2 . 96 انجام عملیات پروژه GPON درمحدوده مرکز مخابرات شهید لطیفی 96.11.7
1359 آگهي تجدید مناقصه شماره 11، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات اداره قرچک 96.11.4 96.11.30
1358 آگهي تجدید مناقصه شماره 15، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید نبوی و 7 مرکز کم ظرفیت تابعه 96.11.4 96.11.30
1357 آگهي تجدید مناقصه شماره 14، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز شهید عربسرخی و شهید درزی 96.10.27 96,11,24
1356 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 5 . م2 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات جماران و شهید محلاتی 96.10.27 96.11.16
1355 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید خوشقدم ، آیت اله ایروانی (بصورت ترنکی) 96.10.25
1354 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 7.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید بختیاری ، شهدای قاسم آباد - شهید سلیمانی - و مراکز کم ظرفیت (بصورت ترنکی) 96.10.25
1353 آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 4 . م7 . 96 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز شهید آیت و امامت با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.10.24
1352 آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 5 . م7 . 96 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز ولیعصر(عج) و شهید نظری با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.10.24
1351 آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م7 . 96 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز شهید عاطف و شهدای گمنام با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.10.24
1350 آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 3 . م7 . 96 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز شهید اکبری و شهید آل اسحاق با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.10.24
1349 آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6 . م7 . 96 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز رودهن ، بومهن و پردیس با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.10.24
1348 آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . 96 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز پرظرفیت و کم ظرفیت ادارات مخابرات دماوند و فیروزکوه با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) 96.10.23
1347 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 12.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مرکز پرظرفیت دکتر حسابی 96.10.13
1346 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 13.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مرکز پرظرفیت مالک اشتر 96.10.13
1345 آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 10.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهیدان کرمی و بخششی 96.10.10
1344 آگهي مناقصه شماره 11، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات اداره قرچک 96.10.9 96.11.2
1343 ابطال آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 8 . م2 . به اطلاع کلیه متقاضیان اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای 8‏/م2‏/96 باموضوعیت نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوائی ، فیبر نوری وسیستم های Wll وACCESS 96.10.6
1342 آگهي مناقصه شماره 15، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید نبوی و 7 مرکز کم ظرفیت تابعه 96.10.5 96.11.2
1341 آگهی حراج عمومی شماره 96.15 فروش تجهیزات مازاد سوئیچ 96.10.2
1340 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره5.م5. اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید باهنر - منجیل آباد - انجم آباد - آدران - وهن آباد- محمدیه سپیدار- نصیرآباد- نصیرآبادصنعتی - آلارد (محوریک رباط کریم) (بصورت ترنکی) 96.10.2
1339 آگهي مناقصه شماره 14، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز شهید عربسرخی و شهید درزی 96.9.29 96.10.25
1338 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 7 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS در مرکز مخابرات سلمان فارسی 96.9.26
1337 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 8 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمراکز مخابرات شهیدان مفتح و تندگویان 96.9.26
1336 آگهي تجدید مناقصه شماره 8‏‏‏‏/ت‏‏‏‏/96 انتخاب پیمانکارتامین مربی و متصدی سالن های ورزشی مخابرات منطقه تهران اداره كل تدارکات وخدمات 96.9.25 96.10.18
1335 اصلاحیه شماره یک مناقصه محدود شماره 10/ت/96 اصلاحیه شماره یک مناقصه طراحی و تاسیس شبکه FTTX مرکز مخابرات نهری 96.9.22 96.10.4
1334 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6 . م2 . 96 انجام عملیات تامین خودروهای استیجاری سبک با راننده درساختمان ستادی و ادارات و مراکز تابعه 96.9.18
1333 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 5 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات جماران و شهید محلاتی 96.9.14
1332 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 11.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت توحید و شهید چمران 96.9.14
1331 آگهي تجدید مناقصه شماره 7،م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری 96.9.11 96.10.11
1330 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 10.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهیدان کرمی و بخششی 96.9.11
1329 آگهي مناقصه شماره 13، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات اداره پیشوا 96.9.8 96.10.11
1328 آگهي مناقصه شماره 12،م3،96 طرح جمع آوری سوئیچ مرکز شریف آباد در محدوده اداره پاکدشت (بصورت نیمه ترنکی) 96.9.4 96.10.4
1327 آگهي مناقصه شماره 11، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات اداره قرچک 96.9.4 96.10.4
1326 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره4.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز شهید بهشتی ، انبیاء، احمد آباد مستوفی، حسن آباد خالصه، فیروز بهرام، ایرین، چیچکلو(محور2 اسلامشهر) (بصورت ترنکی) 96.8.30
1325 تمدید مناقصه عمومی (تجدید شماره 1/م4/96) عملیات تهیه و تامین اجناس نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان ستادی و مراکز مخابرات تابعه 96.8.29 96.9.8
1324 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره3.م5. 96 تامین خودروهای استیجاری سبک با راننده ساختمان ستادی و ادارات و مراکز تابعه 96.8.24
1323 آگهی لغو مناقصه شماره 3/م4/96 لغو مناقصه عمومی (دو مرحله ای شماره 3/م4/96) 96.8.21
1322 آگهي مناقصه شماره10، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات اداره ورامین و 15 مرکز کم ظرفیت 96.8.20 96,9,20
1321 آگهي مناقصه شماره 9، م3،96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز الغدیر 96.8.20 96,9,20
1320 آگهي مناقصه عمومی شماره 1002/ك/ 96 (دو مرحله ای) طرح خرید باتری و متعلقات 96.8.15 96.9.13
1319 اصلاحیه شماره یک آگهی مناقصه شماره 7/ت/96 خرید کابل فیبر نوری کانالی 144 و 72 کر 96.8.13
1318 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 9.م96.6 تامین خودرو سبک با راننده ادارات ستادی و مراکز مخابرات تابعه 96.8.13
1317 آگهي تجدید مناقصه شماره 8/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید مشهدی مهدی 96.8.13 96.9.6
1316 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شمار3/م4/96 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوایی،سیستم هایPGS ،ACCESS، WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز آیت اله کاشانی و شهید سعادتمند 96.8.13
1315 آگهي تجدید مناقصه شماره 7/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری 96.8.13 96.9.6
1314 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1/م4/96 عملیات تهیه وتامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ستادی و مراکز تابعه اداره کل منطقه4 مخابراتی 96.8.6
1313 آگهي مناقصه شماره 8‏‏‏/ت‏‏‏/96 انتخاب پیمانکارتامین مربی و متصدی سالن های ورزشی مخابرات منطقه تهران اداره كل تدارکات وخدمات 96.7.29 96.9.12
1312 آگهي تجدید مناقصه شماره 4/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه 96.7.29 96.8.22
1311 آگهی مناقصه شماره 7/ت/96 خرید کابل فیبر نوری کانالی 144 و 72 کر 96.7.26 96.8.30
1310 اصلاحیه شماره یک آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شما انجام عملیات ترمیم آسفالت وخشکه چینی (سنگ،تایل وموزائیک ) نوارحفاری درمحدوده مراکز مخابرات تابعه منطقه 2تهران 96.7.27
1309 آگهی ابطال مناقصه شماره 10/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) درمحدوده مراکز مخابراتی ولیعصر (عج ) ، شیخ بهائی ( مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی ) 96.7.12
1308 آگهی ابطال مناقصه شماره 9/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) درمحدوده مراکز مخابراتی حافظ، شهید کلانتری وشهدای هفتم تیر
1307 آگهی ابطال مناقصه شماره 8/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) درمحدوده مراکز مخابراتی شهید بهشتی ، آزادگان ، شیخ فضل ا... نوری و شهید کلانتری 96.7.12
1306 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 3 . م2 . 9 اجرای عملیات توسعه شبکه FTTH و GPON خیابان قیطریه در محدوده مرکز مخابرات پاسداران 96.7.10
1305 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 4 . م2 . 96 انجام عملیات ترمیم آسفالت وخشکه چینی (سنگ،تایل وموزائیک ) نوارحفاری درمحدوده مراکز مخابرات تابعه منطقه 2تهران 96.7.10
1304 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2/م4/96 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوایی،سیستم هایPGS ،ACCESS، WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پیام نور و شهید یزدانپناه 96.7.4
1303 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات پاسداران وشهید لطیفی 96.7.4
1302 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1 . م2 . اجرای فاز یک عملیات توسعه شبکه FTTH در محدوده مرکز مخابرات شهید باهنر 96.6.28
1301 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 8.م96.6 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به شهرک صنعتی دهک ( FTTH ) در محدوده مرکز مخابرات یوسف آباد قوام از توابع شهرستان ملارد ( ترنکی) 96.6.28
1300 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2.م5. 96 اجرای عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ستادی و مراکز تابعه (بصورت ترنکی) 96.6.27
1299 آگهي تجدید مناقصه شماره 7/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری 96.6.25 96.7.17
1298 آگهي تجدید مناقصه شماره 8/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید مشهدی مهدی 96.6.25 96.7.17
1297 آگهي ابطال مناقصه شماره 8/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز شهید مشهدی مهدی با تامین مصالح و ملزومات 96.6.21
1296 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره1.م5. 96 اجرای عملیات کانالسازی ، کابلکشی و مفصلبندی مرکز مخابرات شمس آباد (بصورت ترنکی) 96.6.19
1295 آگهي مناقصـه عمومی (یک مرحله ای )شماره 9/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی )در محدوده مراکز مخابراتی حافظ ، شهیدکلانتری و شهدای هفتم تیر 96.6.14 96.7.17
1294 آگهي مناقصـه عمومی (یک مرحله ای )شماره 8/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی )در محدوده مراکز مخابراتی شهید بهشتی ،آزادگان ،شیخ فضل اله نوری وشهید کلانتری 96.6.14 96.7.17
1293 آگهي مناقصـه عمومی (یک مرحله ای )شماره 10/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی )در محدوده مراکز مخابراتی ولیعصر(عج) و شیخ بهائی (مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی ) 96.6.14 96.6.17
1292 آگهي تجدید مناقصه شماره 4/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه 96.6.11 96,7,3
1291 آگهي مناقصه شماره 8/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید مشهدی مهدی 96.6.1 96.6.27
1290 اصلاحیه شماره 2 مناقصه شماره 4/ت/96 خرید تجهیزات Gateway 96.4 96.6.1
1289 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 1/م4/96 عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 96.5.15 96.6.6
1288 آگهي تجدید مناقصه شماره 4/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه 96.5.14 96.6.6
1287 آگهي مناقصه شماره 6/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز پیروزی 96.5.14 96.6.13
1286 آگهي مناقصه شماره 7/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری 96.5.14 96.6.20
1285 اصلاحیه شماره یک مناقصه شماره 4/ت/96 خرید تجهیزات Gateway 96.4 96.6.1
1284 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 7.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت امیرآباد و وحیدیه و مراکز کم ظرفیت اصیل آباد، بکه، حصارساتی، فردوسیه، کردزار، یبارک و یوسف آباد صیرفی 96.5.1
1283 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 6.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهدای شهریار، وائین و شاهدشهر و مراکز کم ظرفیت صباشهر، ویره، اسدآباد و رضی آباد 96.5.1
1282 آگهي مناقصه شماره 5/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهیداشرفی اصفهانی 96.4.31 96.5.23
1281 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1‏.م6‏.9 واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی ساختمان های ستاد و مراکز مخابرات تابعه و ادارات مخابرات شهریار، ملارد و ساختمان بابی ساندز 96.4.27
1280 آگهي مناقصـه عمومی ( یک مرحله ای ) شماره 6/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) در محدوده مراکز مخابراتی قدس - شهید باهنر - ملت و شهدای هفتم تیر 96.4.10 96.5.2
1279 آگهي مناقصـه عمومي ( يك مرحله اي ) شماره 5/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی( ترنكي ) در محدوده مراکز مخابراتی فرن آمپ - شیخ بهایی ( مجتمع مخابراتي انقلاب اسلامي ) 96.4.10 96.5.2
1278 آگهي مناقصـه عمومی (یک مرحله ای )شماره 7/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی )در محدوده مراکز مخابراتی شهید بهشتی - شهید رجائی و شهدای هفتم تیر 96.4.10 96.5.2
1277 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 5‏/م6‏/96 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات ابوذر ( ترنکی) 96.4.4
1276 آگهي مناقصه شماره 4/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه 96.4.4 96.5.2
1275 آگهي مناقصـه عمومی (یک مرحله ای) شماره 4/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی مخابراتی قدس، مرحوم نهری، آزادگان ، شهید مطهری، شهید رجائی ، شهید نصرالهی ، شهید مدنی و شهدای هفتم تیر 96.4.3 25 ، 4 ، 96
1274 آگهي مناقصـه عمومی ( یک مرحله ای ) شماره 2/م8/96 اجرای عملیات کابل ارتباطی(ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، مرحوم نهری ، شیخ فضل اله نوری، شهید نصرالهی و شهید کلانتری 96.4.3 96.4.26
1273 آگهي مناقصـه عمومی ( یگ مرحله ای ) شماره 1/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی( ترنکی )درمحدوده مراکز مخابراتی شهید باهنر ، فرن آمپ ، شیخ بهایی ( مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی ) 96.4.3 96،4،26
1272 آگهي مناقصـه ( يك مرحله اي )‌شماره 3/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، شهيد مفتح ، شهيد سعادتمند ، شهيد مطهري ،‌ شهيد رجايي ، شهيدمدني 96.4.3 96.4.26
1271 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4‏/م6‏/96 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات ابوذر (نیمه ترنکی) 31‏/3‏/96 96.5.3
1270 آگهی مناقصه شماره 5‏/ت‏‏/96 خرید و نصب و راه اندازی20 دستگاه پکیج برودتی با ظرفیت 20 تن)هر دستگاه شامل 2 دستگاه 10 تن کاملا مدولار( 96.3.27 96.4.18
1269 آگهي تجدید مناقصه شماره 1/م3/96 تهیه و تامین اجناس ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 96.3.24 96,4,19
1268 آگهي تجدیدمناقصه شماره 14/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 96.3.22 96.4.20
1267 اصلاحیه شماره یک آگهی مناقصه شماره 2‏/ت‏/96 انتخاب پیمانکار نگهداری و بهره برداری تلفن های همگانی مناطق مخابراتی 2 و3 و7 منطقه تهران 96.3.20
1266 آگهی مناقصه شماره 3‏/ت‏‏/96 خرید و نصب و راه اندازی 300 دستگاه کولرگازی اسپیلت 24000 بی تی یو اینورتر دار - برودتی 96.3.20 96.4.11
1265 آگهي تجدید مناقصه شماره 3/م3/96 طرح برگردان شبکه کابل میدان قیام در محدوده مرکز مخابرات شهید دیالمه (بصورت نیمه ترنکی) 96.3.17 96.4.12
1264 آگهي مناقصه عمومی شماره 1001/ك/ 96 (دو مرحله ای) نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS ، WLL ، ACCESS 96.4.12
1263 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1‏.م6‏.9 واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی ساختمان های ستاد و مراکز مخابرات تابعه و ادارات مخابرات شهریار، ملارد و ساختمان بابی ساندز 96.3.10
1262 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 3.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت سعیدآباد و خادم آباد و مراکز کم ظرفیت نصیرآباد, دهشاد, اسکمان, رزکان, گلگون و باباسلمان 96.3.6
1261 آگهی مناقصه شماره 4/ت/96 خرید تجهیزات Gateway 96.3.2 96.5.8
1260 آگهي مناقصه شماره 2‏‏/ت‏‏/96 انتخاب پیمانکارنگهداری و بهره برداری تلفن های همگانی مناطق مخابراتی 2و 3 و7 منطقه تهران اداره كل تدارکات وخدمات 96.2.23 96.3.30
1259 تجدید مناقصه 1‏/م3‏/96 تهیه ، تامین اجناس ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 96.2.17 96.3.8
1258 آگهي مناقصه شماره 3/م3/96 طرح برگردان شبکه کابل میدان قیام در محدوده مرکز مخابرات شهید دیالمه (بصورت نیمه ترنکی) 96.2.13 96.3.8
1257 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 17/م5/95 (دو مرحله ا عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مراکز مخابرات سیزده آبان و شهید منتظری 96.2.6
1256 مناقصه 2‏/م3‏/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز قیامدشت ، خاورشهر ، خاوران و مراکز کم ظرفیت تابعه 96.2.4 96,3,1
1255 آگهي تجدید مناقصه شماره 15/م3/95 طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت(بصورت نیمه ترنکی) 95.12.25 96.2.11
1254 آگهي تجدیدمناقصه شماره 14/م7/94)دو مرحله اي) نگهداری وراهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.12.24 96.2.4
1253 آگهي مناقصه شماره 1/م3/96 تهیه ، تامین اجناس ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 95.12.21 96.2.11
1252 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2‏/م6‏/96 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به پروژه زیرگذر استاد معین (فاز دوم) در محدوده مرکز مخابرات شهید فرداسدی (ترنکی) 95.12.11
1251 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1‏/م6‏/96 واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی ساختمان های ستاد و مراکز مخابرات تابعه و ادارات مخابرات شهریار، ملارد و ساختمان بابی ساندز 95.12.11
1250 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 11/م4/95 اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی ) مراکز مخابرات پیام نور ، شهید کاظمیان ، شهید سعادتمند و نهری 95.12.4 95.12.25
1249 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 10/م4/95 عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 95.11.23 18/12/95
1248 آگهي مناقصه شماره 15/م3/95 طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت (بصورت نیمه ترنکی) 95.11.23 16/12/95
1247 آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله ای ) شماره 9‏‏‏‏/م2‏ انجام عملیات توسعه شبکه FTTH درمحدوده مرکز مخابرات شهدای لواسان ازتوابع اداره مخابرات شمیرانات 95.11.18 95.12.9
1245 آگهي مناقصـه شماره 3/م8/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی فیبر نوری و سیستم های PGS، ACCESS ، WLL با تامین مصالح و ملزومات مرکز مخابراتی مرحوم نهری اداره کل منطقه 8 مخابراتی 95.11.16 95.12.9
1244 آگهي مناقصـه شماره 4/م8/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی فیبر نوری و سیستم های PGS، ACCESS ، WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز مخابراتی شهید مدنی و شهدای هفتم تیر اداره کل منطقه 8 مخابراتی 95.11.16 95.12.10
1243 آگهي مناقصـه شماره 2/م8/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی فیبر نوری و سیستم های PGS، ACCESS ، WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز مخابراتی شهیدمطهری و شهید بهشتی اداره کل منطقه 8 مخابراتی 95.11.26 95.12.9
1242 آگهی مناقصه عمومی شماره 17/م5/95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مراکز مخابرات سیزده آبان و شهید منتظری 95.11.4
1241 آگهي تغییرات مناقصه عمومي ( دو مرحله ای ) شماره 7 انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوائی،فیبرنوری و سیستمهایWLLوACCESSوPGS درمراکز مخابرات استقلال وشهیدجعفری 95.10.25 95.10.27
1240 آگهي مناقصه شماره 14/م7/94)دو مرحله اي) آگهي مناقصه شماره 14/م7/94)دو مرحله اي) نگهداری وراهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.10.18 95.11.13
1239 آگهي مناقصه شماره 14/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ملت با تامین مصالح و ملزومات 95.10.18 95,11,11
1238 آگهي مناقصه عمومی شماره 1007/ك/95 (یک مرحله ای) (( توسعه و شبکه انتقال )) 95.10.15 95.11.11
1237 آگهي ابطال مناقصه شماره 15/ت/95 نگهداری دستگاه های تلفن همگانی و تجهیزات جانبی ادارات و مراکز تابعه منطقه 3 مخابراتی 95.10.18
1236 آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله ای ) شماره 8‏‏‏/م2‏‏ انجام عملیات کابل نوری ارتباطی شماره 7 مربوط به مرکز مخابرات ولیعصر (عج) به مرکز مخابرات شهید باهنر اداره كل مخابرات منطقه دو تهران 95.10.8 04‏‏.11‏‏.95
1235 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 13‏/م6‏/95 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات مالک اشتر (نیمه ترنکی) 95.10.7 95.11.12
1234 شماره 15/م5/95 عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی و ادارات و مراکز تابعه اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران 95.10.1
1233 آگهي مناقصه عمومي ( دو مرحله ای ) شماره 7‏‏‏/م2‏‏‏ انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوائی،فیبرنوری و سیستمهایWLLوACCESSوPGS درمراکز مخابرات استقلال وشهیدجعفری 95.9.29 95.10.22
1232 آگهي مناقصه عمومي ( دو مرحله ای ) شماره 6‏‏/م2‏‏/9 انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوائی،فیبرنوری و سیستمهایWLLوACCESSوPGS درمراکز مخابرات شهیدان دستغیب و غریبی 95.9.28 95.10.20
1231 آگهی مناقصه عمومی شماره 16/م5/95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات فیبرنوری ارتباطی مراکز حسن آباد-شمس آباد (ترنکی) 95.9.28
1230 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 12‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی توحید، دانشگاه، حافظ، مهدیه، قدس و شهیدان چمران، فرداسدی، سعادتمند و مدنی 95.9.24
1229 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 11‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی ابوذر و شهیدان بخششی، محسنیان و توکلی 95.9.24
1228 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 10‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی دانشگاه، حافظ، ابوذر و شهید رجایی 95.9.24
1227 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی دانشگاه، ابوذر، مالک اشتر و شهیدان کرمی، فرداسدی، محسنیان و چمران 95.9.24
1226 آگهي مناقصه شماره 15/ت/95 نگهداری دستگاههای تلفن همگانی و تجهیزات جانبی ادارات و مراکز تابعه 95.9.20
1225 آگهي تجدید مناقصه شماره 12/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت (بصورت نیمه ترنکی) 95.9.20 95.10.13
1224 آگهي مناقصه شماره 14‏‏/ت‏‏/95 بروز رسانی 12.000 دستگاه تلفن همگانی منصوبه در سطح مناطق تهران و البرز با طراحی سیستم کارت اعتباری DEBIT با پشتیبانی از کارت های RID 95.9.13 95.10.26
1223 آگهی مناقصه عمومی شماره 15/م5 /95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی و ادارات مراکز تابعه 95.9.7
1222 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 8‏/م6‏/95 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز مخابرات پرظرفیت شهید کرمی و شهید بخششی 95.9.2
1221 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 7‏/م6‏/95 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مرکز مخابرات پرظرفیت شهید فرداسدی 95.9.2
1220 آگهي تجدیدمناقصه شماره 10/م7/95)دو مرحله اي نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح مراکز مخابرات شهید اکبری و شهید آل اسحاق اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.9.1 95.9.24
1219 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 9/م4/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS , WLL مراکز مخابرات شهید توکلی و شهید حق شناس 95.8.19 95.9.29
1218 آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله ای ) شماره 5‏/م2‏/95 انجام عملیات فاز 3 پروژه GPON به صورت نیمه ترنکی در محدوده مرکز مخابرات شهید لطیفی 95.8.19 95.9.15
1217 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 8/م4/95 اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی ) مراکز مخابرات آیت ا...کاشانی ، شهید زارعی ، شهید حق شناس ، شهید صالح طبری ، پیام نور ، شهید کاظمیان ، شهید یزدانپناه و شهید سعادتمند 95.8.26 95.9.22
1216 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 7/م4/95 عملیات تأمین خودروهای سبک استیجاری در سطح منطقه و مراکز مخابرات تابعه اداره كل منطقه 4 مخابراتی 95.8.11 95.9.15
1215 آگهي مناقصه شماره 13/م7/95(دو مرحله ای) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز شهید آیت و امامت ( ترنکی کامل ) اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.8.10 95.9.3
1214 آگهي تجدیدمناقصه شماره 6/م7/95(یک مرحله ای نصب 6 دستگاه GPON و یک دستگاه ODC در محدوده مرکز مخابرات شهید عاطف اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.8.4 95.8.24
1213 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6‏/م6‏/95 نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی وسیستمهای PGS، ACCESS و WLL با تأمین مصالح وملزومات مرکز مخابرات مالک 95.8.2 95.9.1
1212 آگهي مناقصه شماره 12/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز شهید بهشتی و فجر و مراکز کم ظرفیت اداره مخابرات دماوند اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.7.24 95.8.17
1211 آگهي مناقصه شماره 10/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح مراکز مخابرات شهید اکبری و شهید آل اسحاق اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.7.24 95.8.11
1210 آگهي مناقصه شماره 11/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز مخابرات پرظرفیت و کم ظرفیت بومهن - پردیس رودهن اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.7.24 95.8.12
1209 آگهی مناقصه عمومی شماره 14/م5/95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی درمحدوده مرکز مخابرات احمدآباد مستوفی(شهرستان اسلامشهر) (نیمه ترنکی) 95.7.24 95.8.17
1208 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 6/م4/95 اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی ) مراکز مخابرات شهید توکلی،شهید ثابت قدم ،شهدای چیتگر،شهدای وردآورد،شهید یزدان پناه،شهید سعادتمند، شهید صالح طبری 95.7.19 95.8.17
1207 آگهي تجدید مناقصه شماره 7/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و شهید درزی با تامین مصالح و ملزومات 95.7.10 95,8,3
1206 آگهي تجدید مناقصه شماره 6/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزومات 95.8.3
1205 آگهي مناقصه شماره 9/م3/95 تامین خودرو سبک استیجاری با راننده جهت ستاد و ادارات تابعه 95.7.7 95,8,3
1204 آگهي مناقصه شماره 12/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.31 95.7.26
1203 آگهي مناقصه شماره 13/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.31 95.7.26
1202 آگهي مناقصه شماره 8/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح مراکز مخابرات شهید عاطف و شهدای گمنام 95.6.28 95.7.14
1201 آگهی مناقصه عمومی شماره 13/م5/95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مرکز مخابرات شهر جدید پرند ومراکز کم ظرفیت شهر صنعتی پرند، شهرک خانه، مسکونی 33 توپخانه و مسکونی پرندک 23 95.6.27 95.7.25
1200 آگهي مناقصه شماره 11/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات قرچک (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.24 95.7.19
1199 آگهي مناقصه شماره 7/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز مخابرات شهید حکمت شعار و نبوت اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.6.21 95.7.14
1198 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 5/م4/95 لیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS , WLL مراکز مخابرات شهید صالح طبری ، شهید زارعی ، شهید کاظمیان و محور 23 95.6.21 95.7.14
1197 آگهي مناقصه شماره 7/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز مخابرات شهید حکمت شعار و نبوت اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.6.214 95.7.13
1196 آگهي تجديدمناقصه شماره 4/م7/95 عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178 و 179 و 180 و 191 و 192 و 193 و 194 در محدوده مرکز مخابرات پردیس 95.6.20 95.7.12
1195 آگهي مناقصه شماره 10/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره ورامین با تامین مصالح و ملزومات 95.6.17 95.7.12
1194 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 4/م4/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS , WLL مراکز مخابرات شهید یزدان پناه و پیام نور 95.6.15 95.7.5
1193 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 5/م5/95 (یک مرحله ا اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی مرکز مخابرات باهنر (رباط کریم) (نیمه ترنکی) 95.6.16 95.7.5
1192 آگهي مناقصه عمومی شماره 1006/ك/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS ، WLL ، ACCESS 95.6.15 95.7.12
1191 آگهي مناقصه شماره 12/ت/95 انتخاب پیمانکارانجام خدمات پشتیبانی فنی مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.25
1190 آگهي مناقصه شماره9/ت/95 انتخاب پیمانکارانجام خدمات ماشین نویسی و دبیرخانه ها ی مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.14
1189 آگهي مناقصه عمومی شماره 1005/ك/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS ، WLL ، ACCESS 95.6.13 95.7.12
1188 آگهي تجدید مناقصه شماره 6/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزومات 95.6.13 95.7.5
1187 آگهي مناقصه شماره 11/ت/95 انتخاب پیمانکارانجام فعالیتهای مالی، اداری ساختمان شاهد و دفتر روابط عمومی 95.6.13 95.7.19
1186 آگهي مناقصه شماره 13/ت/95 انتخاب پیمانکارخدمات نظافت و آبدارخانه های مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.27
1185 آگهي مناقصه شمار10/ت/95 انتخاب پیمانکار انجام خدمات واگذاری خطوط وMDF مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.18
1184 آگهي مناقصه شماره 6/م7/95(یک مرحله ای )(ترنکی کام نصب 6 دستگاه GPON و یک دستگاه ODC در محدوده مرکز مخابرات شهید عاطف اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.6.13 95.7.5
1183 آگهي مناقصه عمومي شماره 5/م6/95 (دو مرحله ای) نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی وسیستمهای PGS، ACCESS و WLL با تأمین مصالح وملزومات مراکز پرظرفیت دانشگاه و حافظ 95.6.10 95.7.13
1182 آگهي تجدید مناقصه شماره 7/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عرب سرخی و شهید درزی با تامین مصالح و ملزومات 95.6.8 95.6.29
1181 آگهي مناقصه شماره 8/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.3 95.7.5
1180 آگهي مناقصه عمومی شماره 1003/ک/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای WLL , PGS و Access 95.5.27 95.6.29
1179 آگهي مناقصه عمومی شماره 1004/ك/95 توسعه و شبکه انتقال 95.5.27 95.6.29
1178 مناقصه شماره 5 /م7/95 (دو مرحله ای) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح اداره مخابرات فیروزکوه اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.5.26 95.6.24
1177 اصلاحیه شماره 10 مناقصه شماره 16.ت.94 خرید تجهیزات Access پروژه Wi-Fi 95.5.31
1176 اصلاحیه شماره 9 مناقصه شماره .16ت.94 خرید تجهیزات Access پروژه Wi-Fi
1175 اصلاحیه شماره 3 مناقصه 6/ت/95 خريد 100 دستگاه Mini DSLAM 256 اداره کل تدارکات و خدمات 95.5.26
1174 آگهي مناقصه شماره 4/م7/95(یک مرحله ای ) عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178 و 179 و 180 و 191 و 192 و 193 و 194 در محدوده مرکز مخابرات پردیس اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.5.16 95.6.8
1173 آگهي مناقصه عمومی شماره 95.ک.1002 توسعه و شبکه انتقال اداره كل مخابــرات البــــرز 95.5.16 95.6.10
1172 آگهي مناقصه شماره 6/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزوما اداره كل مخابرات منطقه 3 تهران 95.5.12 95.6.8
1171 آگهی ابطال مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2/م2/95 انجام عملیات نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران 95.5.7
1170 آگهي مناقصه شماره 2/م7/95(یک مرحله ای) عملیات نصب و راه اندازی GPONهای خرمدشت 1 در محدوده مرکز مخابرات پردیس(ترنکی کامل) 95.5.10 95.6.1آرشیو کامل مناقصات

سهام

قیمت پایانی سهام: 5625
قیمت روز قبل: 5358