صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها 

مزایده ها

 
رديف شماره مزایده عنوان مزایده تاريخ انتشار بازگشایی
74 آگهی مزایده شماره 1‏‏/ت‏‏/96 فروش انواع کابلهای تت 96.1.29 96.2.31
73 آگهی مزایده شماره 2‏‏/ت‏‏/96 فروش ملک انبار 44 96.1.16 96.2.17
72 آگهی مزایده شماره 1‏/ت‏/96 موضوع آگهی فروش انواع کابلهای تت 95.12.25 19‏.01‏.96
71 آگهی مزایده عمومی شماره 10‏‏‏/ت ‏‏‏/95 فروش کابل های اسقاط اداره کل تدارکات و خدمات 95.11.26 95.12.18
70 آگهی تجدیدمزایده عمومی شماره 2‏‏/ت‏‏/95 فروش خانه سازمانی ملارد اداره کل تدارکات و خدمات 95.11.18 95.12.22
69 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 8‏‏/ت‏‏/95 ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق 2 و 7 اداره کل تدارکات و خدمات 95.10.1 95.11.3
68 آگهی مزایده عمومی شماره 9‏‏/ت ‏‏/95 فروش سیم رانژه وخرده سیم و کابل اداره کل تدارکات و خدمات 95.9.3 95.10.4
67 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 3‏‏/ت‏‏/95 فروش انواع کابل های هوائی،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات 95.8.9 95.9.16
66 آگهی مزایده عمومی شماره 8‏/ت‏/95 ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق 2 و7 اداره کل تدارکات و خدمات 95.7.7 95.8.5
65 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 5‏‏/ت‏‏/95 فروش انواع کابلهای هوائی، خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات 95.6.31 95.8.3
64 آگهی مزایده عمومی شماره 7/ت/95 اجاره سالن ورزشی شهید مفتح اداره کل تدارکات و خدمات 95.6.16 95.7.11
63 آگهی مزایده عمومی شماره 6/ت /95 فروش کابل های تت جمع آوری شده اداره کل تدارکات و خدمات 95.4.19 95.5.17
62 آگهی مزایده عمومی شماره م 5/ت/95 فروش انواع کابلهای هوائی، خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده 12 / 4 / 95 11 / 5/ 95
61 آگهی مزایده عمومی شماره 4/ت /95 فروش اقلام و تجهیزات مازاد 12 / 3 /95 21 /4 / 95
60 آگهی مزایده عمومی شماره م 3/ت/95 فروش انواع کابلهای هوائی،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده 4 /3 / 95 30 /3 /95
59 آگهی تجدید مزایده شماره 1/ت/ 95 فروش انبار 44 4 / 2 /95 9 /3 / 95
58 آگهی مزایده عمومی شماره 2/ت/95 فروش خانه سازمانی ملارد 4 / 2 /95 10 /3 / 95
57 آگهی مزایده عمومی شماره 13/ت/94 فروش ملک انبار 77 26 /10 /94 18/ 11 /94
56 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 7/ت / 94 اجاره مجموعه فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی و تفریحی باغ کن 19 / 10/ 94 13 /11 /94
55 آگهی تجدیدمزایده عمومی شماره م 5/ت/94 فروش 150تن آهن آلات اسقاط واقلام واثاثیه کارگاهی انبار fic 12/ 10 /94 12 / 11/ 94

آرشیو مزایده ها

سهام

قیمت پایانی سهام: 2261
قیمت روز قبل: 2262