صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > شبکه هوشمند IN 

شبکه هوشمند IN

 

تعرفه شبکه هوشمند IN

ردیف
نام سرویس
هزینه برقراری هر خط
هزینه مکالمه
آغازکننده

مخاطب
1           
مکالمه رایگان
Free Phone
100.000 ریال
رایگان
 
طبق تعرفه های
تلفن ثابت
2           
مشاوره تلفنی
( Premium Rate )
خیریه
رایگان
مبلغ اهدایی
+پالس شهری
 
100% مبلغ
اهدایی
اینترنت و IP
تلفنی
 
به ازای هر
 لینک
300.000ریال
تعرفه
جاری+هزینه
ارتباط
اینترنت با
شرکت سرویس دهنده
 
70% هزینه
ارتباط
مشاور حقیقی
 
100.000ریال
مبلغ مشاوره
+ پالس شهری
80% مبلغ
مشاوره
3           
شماره اختصاصی
Personal Number
Service
100.000ریال
ورودی به
مشترک
تعرفه جاری
 تلفن ثابت
15% پالس
 شهری+هزینه
انتقال بین شهری و
موبایل
خروجی
مشترک
تعرفه جاری
 تلفن ثابت
-
4           
انتقال شماره
( Number
Portability )
100.000ریال
طبق تعرفه جاری
تلفن ثابت
15% پالس
 شهری+هزینه
انتقال مکالمه
5           
رای گیری تلفنی
( Televoting )
دولتی
رایگان
طبق تعرفه
 جاری تلفن
 ثابت
-
غیردولتی
 
به ازای هر رای
گیری
200.000
6           
شبکه خصوصی مجازی
Virtual Private
Network) )
به ازای هر خط 000 /100 ریال
داخل گروه
 (تعرفه جاری
 تلفن ثابت)
-
7           
شماره فراگیر
Universal
Access
Number
 
100.000ریال+به ازای هر خط
10.000 ریال
طبق تعرفه جاری
تلفن ثابت
15% تعرفه های
جاری تلفن ثابت
8           
پست
الکترونیکی
پست صوتی
Voice mail
پایه
رایگان
طبق تعرفه
طبق تعرفه های جاری
 تلفن ثابت
پیشرفته
200.000
"
"
پست جامع
پست جامع
300.000
"
"
9           
مکالمه اعتباری  
( Prepaid )
رایگان
20% تخفیف 
 نسبت به
تعرفه های
 جاری تلفن
ثابت+مالیات و
عوارض
رایگان
10       
تماس انبوه
 ( Mass Calling )
رایگان
طبق تعرفه
های جاری
 تلفن ثابت
رایگان

*ردیف 3 جدول شماره اختصاصی ( Personal Number Service ):

هزینه انتقال مکالمه در صورتی اخذ می شود که مشترک مخاطب تلفن خود را به بین شهری یا موبایل انتقال داده باشد و نیز در صورت امکان در تلفن های ثابت کد دسترسی رایگان تعریف شود.

**ردیف 5 جدول  رای گیری تلفنی Televoting:  

 حداکثر مدت برقراری سرویس vot غیردولتی به مدت 2 ماه می باشد.

***ردیف 9 جدول  مکالمه اعتباری :Prepaid

 

جدول بهای کارت تلفن همگانی و کارت هوشمند IN در تهران و البرز

 

نوع کارت

میزان اعتبار

قیمت تحویل به مصرف کننده

کارت تلفن همگانی

50.000

45.000ریال(10درصدتخفیف)

کارت هوشمند IN

20.000

16.000 ریال (20درصدتخفیف)

کارت هوشمند IN

50.000

40.000 ریال (20درصدتخفیف)

کارت هوشمند IN

80.000

64.000 ریال (20درصدتخفیف)

کارت هوشمند IN

سوپر شارژ 200,000 160.000  (20 درصدتخفیف)

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746