صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > ویدئو کنفرانس 

ویدئو کنفرانس

 

تعرفه های ویدئو کنفرانس


تعرفه های هزینه بر حسب ریال به اضافه 2/2% مالیات و 8/1% عوارض که باید 24  ساعت اداری قبل از ساعت جلسه به حساب مربوطه واریز شود.


در محاسبه هزینه ارتباط سایت اصلی برگزاری جلسه با هر سایت دیگریک ارتباط در نظر گرفته شود.

 

تعرفه های ویدئو کنفرانس طبق جدول برای دو نقطه کنفرانس می باشد.

 


تعرفه های ویدئو کنفرانس برای دو نقطه کنفرانس

              

      مدت نوع ارتباط

2 ساعت اول

1 ساعت اضافی

30 دقیقه اضافی

15 دقیقه اضافی

درون استانی

1.000.000

425.000

225.000

118.750

بیرون استانی

2600.000

1105.000

585.000

308.750

 

تبصره 1- چنانچه متقاضی همزمان درخواست برقرای اجلاس برای بیشتر از دو نقطه (سایت) را بنماید در این صورت به ازای هر نقطه اضافی هزینه ای مطابق با تعرفه دو نقطه محاسبه و دریافت خواهد شد.

هرگاه مبدا و مقصد هر دو داخل استان تهران باشد ارتباط درون استان منظور می گردد در بقیه حالات ارتباط از نوع بیرون استان تهران خواهد بود.

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007