صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > حراج 

حراج

 
ردیف شماره حراج عنوان حراج تاریخ انتشار اخرین مهلت
130 آگهی حراج عمومی شماره 2‏/96 فروش سیم رانژه 96.2.6 96.2.23
129 آگهی حراج شماره 3‏/96 وضوع آگهی فروش 5 دستگاه چاپگر 96.1.26 96.1.30
128 آگهی حراج شماره1‏/96 آگهی فروش تجهیزات مازاد واسقاط مخابراتی 96.1.23 96.2.11
127 آگهی حراج شماره 11‏/95 موضوع آگهی فروش 5 دستگاه چاپگر - 2 دستگاه برش و 3 95.12.11 95.12.18
126 آگهی حراج عمومی شماره 10‏‏‏/95 فروش اقلام و تجهیزات مازاد 95.12.7 95.12.16
125 آگهی حراج عمومی شماره 9‏‏/95 فروش 150تن آهن آلات اسقاط واقلام واثاثیه کارگاهی 95.8.26 95.9.7
124 آگهی تجدید حراج عمومی شماره 8‏‏/95 فروش سرتیرو کیوسک فلزی تلفن 95.7.3 95.8.2
123 آگهی حراج عمومی شماره 8/ 95 فروش سرتیرو کیوسک فلزی تلفن 12 / 4 /95 13 / 5/ 95
122 آگهی حراج عمومی شماره 7/ 95 فروش کابل هوایی مهاردار 29 / 3 / 95 2 /5 / 95
121 آگهی حراج عمومی شماره 4/95 فروش اقلام وتجهیزات نیرو اسقاط 12 / 3 /95 12/ 04/ 95

سهام

قیمت پایانی سهام: 2261
قیمت روز قبل: 2262