صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > حراج 

حراج

 
ردیف شماره حراج عنوان حراج تاریخ انتشار اخرین مهلت
127 آگهی حراج شماره 11‏/95 موضوع آگهی فروش 5 دستگاه چاپگر - 2 دستگاه برش و 3 95.12.11 95.12.18
126 آگهی حراج عمومی شماره 10‏‏‏/95 فروش اقلام و تجهیزات مازاد 95.12.7 95.12.16
125 آگهی حراج عمومی شماره 9‏‏/95 فروش 150تن آهن آلات اسقاط واقلام واثاثیه کارگاهی 95.8.26 95.9.7
124 آگهی تجدید حراج عمومی شماره 8‏‏/95 فروش سرتیرو کیوسک فلزی تلفن 95.7.3 95.8.2
123 آگهی حراج عمومی شماره 8/ 95 فروش سرتیرو کیوسک فلزی تلفن 12 / 4 /95 13 / 5/ 95
122 آگهی حراج عمومی شماره 7/ 95 فروش کابل هوایی مهاردار 29 / 3 / 95 2 /5 / 95
121 آگهی حراج عمومی شماره 4/95 فروش اقلام وتجهیزات نیرو اسقاط 12 / 3 /95 12/ 04/ 95
120 آگهی حراج عمومی شماره 5/ 95 فروش تجهیزات مخابراتی اسقاط 12 / 3 /95 19/ 04/ 95
119 آگهی حراج عمومی شماره 6/95 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی اسقاط 16 / 3 / 95 26/ 4/ 95
118 آگهی حراج عمومی شماره 3/95 فروش دکل 11 / 3 /95 13/ 4/ 95

سهام

قیمت پایانی سهام: 2312
قیمت روز قبل: 2307