صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > حراج 

حراج

 
ردیف شماره حراج عنوان حراج تاریخ انتشار اخرین مهلت
135 آگهی حراج عمومی شماره 8‏/96 فروش سیم رانژه 96.5.4 96.5.25
134 آگهی حراج عمومی شماره 7‏‏‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 96.4.18 96.5.7
133 آگهی حراج عمومی شماره 6‏‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 96.3.31 96.4.17
132 آگهی حراج شماره5‏‏/96 موضوع آگهی فروش انواع کابلهای اسقاط وخار 96.2.31 96.3.10
131 آگهی حراج شماره 4‏‏/96 موضوع آگهی فروش 7 دستگاه ا 96.2.23 96.2.27
130 آگهی حراج عمومی شماره 2‏/96 فروش سیم رانژه 96.2.6 96.2.23
129 آگهی حراج شماره 3‏/96 وضوع آگهی فروش 5 دستگاه چاپگر 96.1.26 96.1.30
128 آگهی حراج شماره1‏/96 آگهی فروش تجهیزات مازاد واسقاط مخابراتی 96.1.23 96.2.11
127 آگهی حراج شماره 11‏/95 موضوع آگهی فروش 5 دستگاه چاپگر - 2 دستگاه برش و 3 95.12.11 95.12.18
126 آگهی حراج عمومی شماره 10‏‏‏/95 فروش اقلام و تجهیزات مازاد 95.12.7 95.12.16

سهام

قیمت پایانی سهام: 1983
قیمت روز قبل: 1976