صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > اساسنامه > اساسنامه شرکت مخابرات استان تهران 

اساسنامه شرکت مخابرات استان تهران

 

بخش اول:‌ مقدمه،‌ نام،‌ موضوع،‌ مدت،تابعيت و مركز اصلي شركت

 

مقدمه

باتوجه به تبديل وضعيت حقوقي شركت مخابرات ايران از سهامي خاص به سهامي عام كه در اجراي بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته و به شماره 325081 در اداره ثبت شركت‌ها ثبت شده است،  اساسنامه شركت مخابرات استان تهران كه بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 6/2/1372 تاسيس شده و اساسنامه آن در جلسه بهمن‌ماه 1374 كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و نيرو تصويب و در تاريخ چهارم بهمن‌ماه 1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است،‌ با اصلاحاتي به شرح مواد آتي،  در مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام شركت‌هاي تابعه شركت مخابرات ايران به تصويب رسيد كه براساس تنفيذ هيئت واگذاري،‌ جايگزين اساسنامه سابق مي‌شود و متعلق به دارندگان سهامي است كه طبق مقررات اين اساسنامه،‌ سهم به آنها تعلق خواهد گرفت.

ماده 1- نام و نوع شركت

نام شركت عبارتست از شركت مخابرات استان تهران (سهامي خاص)‌ كه در اين اساسنامه از اين پس،  شركت ناميده مي‌شود.

ماده 2- موضوع شركت

موضوع شركت عبارت است از ايجاد،‌ بهره‌برداري،  توسعه و نگهداري شبكه‌هاي تلفن ثابت و داده در حوزه شبكه‌هاي غيرمادر مخابراتي،  در قالب تحقق اهداف و برنامه‌هاي شركت مخابرات ايران (سهامي عام)  و انجام وظايف و اختيارات مقرر در اساسنامه و قانون تاسيس مصوب سال 1350 شركت مخابرات ايران در شبكه تلفن ثابت و اجراي تكاليف شركت مخابرات ايران (طبق پروانه صادره به شماره 1100/100 مورخ 29/4/87)‌ در مواردي از قبيل نگهداري و توسعه شبكه‌هاي داده و ارتباطات سيار كه مطابق قرارداد به استان تفويض اختيار مي‌شود.

ماده 3- مدت شركت

فعاليت شركت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده 4- تابعيت و مركز اصلي شركت

تابعيت شركت ايراني و مركز اصلي آن در شهر تهران واقع و محدوده فعاليت آن در سطح همان استان خواهد بود. انتقال مركز اصلي شركت به هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد،  ليكن تعيين و تغيير نشاني در همان شهر،‌ بنا به تصويب هيئت مديره صورت خواهد گرفت. 

 

بخش دوم:‌ سرمايه و سهام

ماده 5- ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرمايه شركت مبلغ 9.061.079.164.794 ريال،‌ (نه هزار و شصت و يك ميليارد و هفتاد و نه ميليون و يكصد و شصت و چهار هزار و هفتصد و چهل و نه ريال)  است كه به 9.061.079.164 سهم عادي 1000 ريالي و مبلغ 794 ريال پاره سهم با نام تقسيم شده و تماماً  پرداخت شده است.

ماده 6 - غيرقابل تقسيم بودن سهم

سهام شركت غيرقابل تقسيم است. 

 

بخش سوم:‌ تغييرات سرمايه شركت

ماده 7- تصويب تغييرات سرمايه

هرگونه تغيير در سرمايه شركت اعم از كاهش يا افزايش،  منحصراً  در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است. دعوت از اين مجمع براي بررسي و تصويب موضوع تغيير سرمايه،  با رعايت مفاد اين اساسنامه انجام مي‌شود.

ماده 8 - شيوه افزايش سرمايه

سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط،‌ از طريق صدور سهام جديد قابل افزايش مي‌باشد.  تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طريق امكان‌پذير است:

- پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام. 

- تبديل مطالبات نقدي حال شده از شركت به سهام جديد. 

- انتقال سود تقسيم نشده،‌ اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت.

تبصره:‌ انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.

ماده 9- كاهش سرمايه

علاوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شركت،  مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مي‌تواند به پيشنهاد هيئت مديره،  درمورد كاهش سرمايه شركت به طور اختياري نيز اتخاذ تصميم كند،‌ مشروط بر آنكه براثر كاهش سرمايه،‌ به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود. كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام نسبت متساوي انجام مي‌شود.

 

بخش چهارم:  مجامع عمومي

ماده 10 - وظايف و اختيارات مجامع عمومي

وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده شركت،‌ همان وظايف و اختيارات مندرج در قانون تجارت براي مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي است.

مجامع عمومي شركت با رعايت مفاد قانون تجارت،‌ به صورت زير تشكيل مي‌شوند:‌

10-1- مجمع عمومي عادي:‌

اين مجمع بايد حداقل هر سال دوبار،‌ براي رسيدگي به موارد زير تشكيل شود. 

 • استماع گزارش مديران درخصوص عملكرد سال مالي قبل.
 • استماع گزارش بازرس يا بازرسان.
 • بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سال مالي قبل.
 • تصويب ميزان سود تقسيمي.
 • تصويب حقوق و مزايا،‌ ميزان پاداش و حق حضور اعضاء هيئت مديره و مديرعامل:‌
 • تعيين بازرس يا بازرسان اصلي و علي‌البدل شركت حق‌الزحمه آنها.
 • تعيين روزنامه/روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار براي درج آگهي‌هاي شركت.
 • انتخاب مديران.
 • بررسي و تصويب بودجه شركت.
 • اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه‌هاي عمليات آتي شركت.
 • تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
 • تصويب تعرفه‌هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
 • تصويب تشكيلات شركت و تعيين سقف‌ پست‌هاي مورد نياز و برنامه‌هاي جذب و تعديل نيروي انساني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.
 • ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

10-2- مجمع عمومي فوق‌العاده:

اين مجمع در هر زمان براي بررسي موارد زير تشكيل مي‌شود:

 • تغيير در مفاد اساسنامه.
 • تغيير در ميزان سرمايه (افزايش يا كاهش).
 • انحلال پيش از موعد شركت با رعايت مقررات قانون تجارت و قوانين مرتبط و پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران (سهامي عام)‌

تبصره:‌ تفويض تصويب حقوق و مزايا،‌ ميزان پاداش و حق حضور اعضاء‌ هيئت مديره و تعيين بازرس يا بازرسان، به مديران شركت مجاز نمي‌باشد.

ماده 11- شرايط حضور در مجامع و مشاركت در رأي‌گيري

در كليه مجامع عمومي،‌ حضور وكيل يا قائم‌مقام قانوني صاحب سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي،  به شرط ارائه مدارك نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهام است. هر سهامدار،‌ براي هر يك سهم فقط حق يك رأي خواهد داشت.

مجامع عمومي شركت مركب از 5 نفر اعضاء‌ هيئت مديره شركت مخابرات ايران و 2 نفر نماينده شركت‌هاي مخابرات سهامدار (ساير سهامداران)‌ خواهد بود.

تبصره 1:‌ دو شركت مخابرات سهامدار (ساير سهامداران)‌ از بين كانديداهاي پيشنهادي،‌ نمايندگان خود را تعيين مي‌كنند،‌ اين نمايندگي مي‌تواند به اعضاء‌ هيئت مديره شركت مخابرات ايران تفويض شود.

تبصره 2:‌ اعضاء‌ هيئت مديره شركت مخابرات ايران مي‌توانند جهت حضور در مجامع عمومي شركت‌هاي تابعه (درصورت عدم حضور)‌ نماينده معرفي كنند.

تبصره 3:  در مجامع عمومي براي تغييرات اساسنامه،  حضور نمايندگان سهام عدالت و دولت و يا نمايندگان آنها الزامي مي‌باشد.

ماده 12- دعوت به مجامع عمومي

براي تشكيل مجامع عمومي،‌ از طريق دعوتنامه كتبي از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد.  دستور جلسه،  تاريخ،‌ ساعت و محل تشكيل مجمع،  در آگهي دعوت ذكر خواهد شد.

ماده 13- دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت‌كننده قانوني تعيين خواهد كرد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت در دعوتنامه ذكر شود. موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاء  هيئت مديره،‌ انتخاب بازرس،‌ تقسيم سود و اندودخته‌ها و تغيير موضوع فعاليت،  قابل طرح در بخش "ساير موارد" نمي‌باشد. موضوعاتي كه به استثناي موارد فوق در دستور جلسه پيش‌بيني نشده است،  قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود،  مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند.

ماده 14- اداره جلسات مجمع

جلسات مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از نمايندگان سهامداران تشكيل و با انتخاب يك نفر به عنوان رئيس،  دو نفر به عنوان ناظر و يك نفر به عنوان منشي اداره مي‌شود.

ماده 15- طريقه اخذ رأي

اخذ رأي به صورت شفاهي،  مثلاً‌ با بلند كردن دست يا قيام به عنوان اعلام موافقت صورت مي‌پذيرد. درصورتي كه به تشخيص بازرس قانوني شركت به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع،  رأي‌گيري به صورت شفاهي امكان‌پذير نباشد، اخذ رأي به صورت كتبي به عمل خواهد آمد.

تبصره:  اخذ رأي درخصوص انتخاب اعضاء‌ هيئت مديره و بازرس الزاماً  به صورت كتبي خواهد بود.

ماده 16- حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان بيش از نصف سهام كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود،‌ مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت داشته و تصميم‌گيري با رعايت ماده 14 و 18 اين اساسنامه خواهد بود،‌ مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 17- اكثريت ضروري براي اخذ آراء‌ در مجامع عمومي عادي

در مجامع عمومي عادي،‌ تصميمات همواره با اكثريت نصب به علاوه يك آراء‌ حاضر در جلسه رسمي و معتبر خواهد بود،‌ مگر درمورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است. درمورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي‌دهنده (هريك از اعضاء‌ هيئت مديره شركت مخابرات ايران به نسبت مالكيت سهام در شركت مخابرات ايران) در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي‌شود و حق رأي هر رأي‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأي‌دهنده مي‌تواند آراء‌ خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند.

ماده 18- حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي فوق‌العاده واخذ رأي

در مجمع عمومي فوق‌العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهام كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود،  مجمع براي بار دوم دعوت مي‌شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود مشروط به اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء‌ حاضر در جلسه رسمي،  معتبر خواهد بود.

 

بخش پنجم:‌ هيئت مديره

ماده 19- تعداد اعضاء‌ هيئت مديره

شركت بوسيله هيئت مديره‌اي مركب از حداقل 3 نفر عضو اصلي كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي‌شوند اداره مي‌شود و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مي‌باشند.

تبصره 1:‌ مجمع عمومي عادي مي‌تواند علاوه بر اعضاء‌ اصلي نسبت به انتخاب يك نفر عضو علي‌البدل هيئت مديره اقدام كند.

تبصره 2:  اعضاء  هيئت مديره مي‌توانند اعضاء‌ هيئت مديره ساير شركت‌هاي گروه نيز باشند.

ماده 20 - تجديد انتخاب اعضاء‌ هيئت مديره

درصورتي كه بر اثر فوق يا استعفاء‌ يا عزل يا سلب شرايط يك يا چند نفر از مديران،  تعداد اعضاء‌ هيئت مديره از حداقل مقرر در ماده 19 كمتر شود،‌ در مجمع عمومي عادي،‌ كل اعضاء‌ هيئت مديره مجدداً  انتخاب خواهند شد.

ماده 21- استعفاي اعضاء  هيئت مديره

درصورتي كه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خود استعفاء‌ دهد،‌ بايد حداقل 30 روز قبل،‌ موضوع را به هيئت مديره و بازرس اطلاع دهد.

ماده 22- غيبت در جلسات هيئت مديره

عدم حضور هريك از اعضاء‌ هيئت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه،‌ خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيئت مديره مي‌شود. تشخيص موجه بودن غيبت،‌ با گزارش هيئت مديره بر عهده مجمع عمومي عادي است.

ماده 23- مدت مأموريت مديران

مدت مأموريت مديران دو سال است. مأموريت آنها تا وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي‌كند. تجديد انتخاب اعضاء‌ هيئت مديره و  اعضاء‌ علي‌البدل براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.

ماده 24- سهام وثيقه

هريك از مديران بايد حداقل ده‌هزار سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً  يا مشتركاً  بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است،‌ سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده 25- رييس،‌ نايب رييس و منشي هيئت مديره

هيئت مديره در اولين جلسه خود،‌ كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي كه هيئت مديره را انتخاب كرده است تشكيل و از بين اعضاء‌ خود،‌ يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت مديره تعيين خواهد كرد كه توسط رييس مجمع عمومي منصوب مي‌شوند. مدت رياست رييس و نيابت نايب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. رييس و نايب رئيس قابل عزل و انتخاب مجدد مي‌باشند. هيئت مديره از بين خود يا خارج از خود،‌ يك نفر را به عنوان منشي براي مدت يكسال انتخاب مي‌كند كه اين مدت قابل تمديد مي‌باشد.

ماده 26- تشكيل جلسات هيئت مديره

ترتيب برگزاري جلسات هيئت مديره توسط هيئت مديره تعيين مي‌شود. هيئت مديره در مواقع مقتضي كه فاصله آنها نبايد از يك ماه تجاوز كند و به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضاء هيئت مديره تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت‌نامه و تشكيل جلسه هيئت مديره فاصله متعارفي رعايت خواهد شد. چنانچه در هريك از جلسات هيئت مديره،  تاريخ تشكيل جلسه يا جلسات بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شود،‌ ارسال دعوت‌نامه براي مديران ضرورت نخواهد داشت.  جلسات هيئت مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت‌نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.

ماده 27 - حدنصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه هيئت مديره

جلسات هيئت مديره درصورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاء‌ هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيئت مديره با موافقت اكثريت اعضاء‌ و حداقل دو عضو معتبر خواهد بود.

ماده 28 - صورت جلسات هيئت مديره

براي هريك از جلسات هيئت مديره، بايد صورتجلسه‌اي تنظيم شود كه به امضاء‌ كليه مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر يا غايب و خلاصه‌اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر مي‌شود. نظر هريك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد بايد در زير صورتجلسه قيد شود.

ماده 29- اختيارات و وظايف هيئت مديره

هيئت مديره براي هرگونه اقدامي به نام و از طرف شركت و هرنوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت كه انجام و اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي نباشد،  داراي اختيار (اختيارات)‌ نامحدود است كه اين موارد عبارتند از: 

 • 1- نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام كليه ادارات دولتي و غيردولتي،‌ موسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
 • 2- پيشنهاد تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت اعم از آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و نيز ميزان حقوق و دستمزد كاركنان و تغييرات كلي ساختار سازماني براي تصويب به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت.
 • 3- تهيه وتنظيم بودجه سالانه شركت و پيشنهاد تصويب به مجمع عمومي عادي.
 • 4- معرفي امضاهاي مجاز و افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك‌ها و موسسات قانوني ديگر و يا بستن آنها و تحصيل تسهيلات از بانك‌ها، شركت‌ها و موسسات رسمي با رعايت مواد اين اساسنامه،‌ مقررات قانون تجارت و ساير مصوبات مجمع عمومي.
 • 5- دريافت هرگونه مطالبات به هر عنوان و پرداخت هرگونه ديون قانوني شركت.
 • 6- صدور، امضاء‌ ظهرنويسي،‌ قبولي و نكول،‌ پرداخت و واخواست هرگونه اوراق تجارتي اعم از چك‌ها،‌ بروات،‌ سفته‌ها و ساير اوراق بهادار و اسناد قابل معامله و دريافت وجه آنها.
 • 7- انعقاد هرنوع قرارداد اعم از اجرايي و خدماتي، خريد، اجاره و استجاره،‌ رهن و امانت گذراندن اموال منقول و غيرمنقول شركت اعم از هر نوع سند،‌ مدرك و وجوه شركت يا اوراق بهادار و فك رهن و استرداد آنها ولو كرارا،‌ قبول رهن مشتريان و طرف‌هاي قرارداد،‌ قبول و دادن ضمانت و تضمين،‌ تغيير و تبديل و يا فسخ يا اقاله آنها درمورد كليه اموال منقول و غيرمنقول (باستثناي اموال مندرج در اصل 45 قانون اساسي)،‌ فروش اموال منقول و نيز انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده 2 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم درمورد كلسه ابقاعات،‌ مرتبط با موضوع شركت در قالب آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مصوب مجمع.

تبصره:‌ فروش اموال غيرمنقول صرفاً‌ پس از اخذ مجوز از مجمع عمومي صاحبان سهام شركت امكان‌پذير خواهد بود.

 • 8- اتخاذ تصميم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله كليه حقوق غيرمادي يا معنوي از جمله هرگونه حق اختراع،‌ نام و علائم تجاري و صنعتي،‌ كپي رايت و كليه امتيازات.
 • 9- اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از حقوق شركت در هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده در هر يك از مراجع قضايي اعم از دادسراها،‌ دادگاه‌هاي عمومي،‌ حقوقي يا كيفري،‌ دادگاه‌هاي تجديد نظر،‌ ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، هيئت‌هاي حل اختلاف دادگستري،‌ سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تعزيرات حكومتي و مراجع انتظامي و ساير مراجع غيرقضايي اختصاصي و عمومي از جمله هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف،‌ ادارات كار،‌ كميسيون‌هاي ماده 77 و 100 شهرداري‌ها،‌ كميسيون‌هاي موضوع قانون تامين اجتماعي و كميسيون‌هاي بدوي و تجديد نظر موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و غيره از طرف شركت،‌ با حق حضور و كليه اختيارات مورد لزوم در جريان دادرسي از آغاز تا اتمام كليه مراحل از جمله حضور در جلسات،‌ اعتراض به رأي،‌ درخواست تجديد نظر، فرجام‌خواهي، واخواهي و اعاده دادرسي، اقامه دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها هرگونه مصالحه و سازش استرداد دعوي يا دادخواست، ادعاي تكذيب‌،‌ ترديد و نيز جعل يا انكار نسبت به دعوي و اسناد طرف مقابل و استرداد اسناد،‌ تعيين و انتخاب و اخذ نظريه مصدق، خبره و يا كارشناس رسمي دادگستري، حق ارجاع دعاوي به داوري، انتخاب و تعيين داور با حق صلح تا سطح معاملات متوسط،‌ اقدام به اجراي احكام نهايي داوري و مراجع قضايي با حق درخواست اجراء و درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات مربوطه،‌ اخذ محكوم به هرگونه وجوه ايداعي با اختيار تقسيط،‌ اقرار در ماهيت دعوا،‌ حق اقامه دعوي جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث و نيز حق ورود به دعوي بعنوان ثالث،‌ قبول يا تكذيب و رد شهادت شهود، حق مصالحه خسارت و طرح دعاوي خسارت تا سطح معاملات متوسط، ارسال اظهارنامه و اعلام پاسخ اظهارنامه اشخاص ثالث،‌ درخواست تامين دليل و تأمين خواسته، با اختيارات انتخاب وكيل و نماينده قانوني با حق توكيل غير و لو كراراً و حق عزل وكيل و نماينده قانوني در تمام موارد.

تبصره:‌ اختيار مذاكره و بحث و صلح هرگونه مسائل مربوط به شركت در هرمورد راساً يا با انتخاب وكيل يا نماينده قانوني با حق توكيل غيرولو كراراً‌ (صلح در سطح معاملات متوسط)‌ نيز از اختيارات هيئت مديره مي‌باشد.

 • 10- تنظيم صورت‌هاي مالي سالانه (ترازنامه و حساب سود و زيان)‌ شركت و گزارش فعاليت هيئت مديره و ارائه آن به بازرس و مجمع عمومي.
 • 11- تنظيم صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي در مقاطع سه‌ ماهه و ارائه صورت‌هاي مالي شش ماهه به بازرس و حسابرس.
 • 12- پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده.
 • 13- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساليانه و نيز وضع هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانوني به شرح بودجه مصوب.
 • 14- اداره امور فني، مالي، اداري و استخدامي شركت.

ماده 30-  پاداش اعضاء‌ هيئت مديره و مديرعامل

هرسال طبق تصميم مجمع عمومي،  ممكن است با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت،‌ نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش در اختيار هيئت مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از ده (10)‌ درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز كند. تعيين ميزان پرداخت پاداش از محل مذكور،  براي اعضاء‌ هيئت مديره با تصويب مجمع خواهد بود.

ماده 31- معاملات مديران با شركت

اعضاء‌ هيئت مديره و مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركت‌هايي كه اعضاء‌ هيئت مديره يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند،‌ نمي‌توانند بدون تصويب هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. احكام اين‌گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده 32- اعطاي وام يا اعتبار به مديران

مديرعامل شركت و اعضاء‌ هيئت مديره،‌ حق ندارند هيچ‌گونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل كنند و شركت نمي‌توانند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين‌گونه عمليات به خودي خود باطل است. ممنوعيت مذكور در اين ماده همچنين شامل اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره،‌ در جلسات هيئت مديره شركت مي‌كنند و نيز شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم مي‌شود.

ماده 33- رقابت مديران با شركت

مديران و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات و فعاليت‌هاي شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد و نيز حق داشتن سهم در شركت‌هاي ديگر با مأموريت مشابه را ندارند و نمي‌توانند سهام‌دار شركت‌هايي با موضوعات مشابه باشند هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت شود،  مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از وورد خسارت يا تفويت منفعت.

ماده 34 - مديرعامل

هيئت مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاء‌ خود يا از داخل يا خارج از شركت،  به عنوان مديرعامل شركت انتخاب و حدود اختيارات،‌ مدت تصدي،‌ حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين كند. هيئت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده 29 را به مدير عامل شركت نمي‌تواند درعين حال رئيس هيئت مديره باشد،‌ مگر با تصويب سه‌چهارم آرا حاضر در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت.

تبصره:‌ نام،‌ مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل،  بايد با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شركت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 35- بلاتصدي بودن سمت مديريت عامل

درصورتي كه به دليل استعفاء‌بركناري،‌ فوت يا هر دليل ديگري،‌ سمت مديرعاملي شركت بلاتصدي شود،‌ هيئت مديره بايد ظرف حداكثر يك ماه با رعايت مواد اساسنامه شخص ديگري را به اين سمت برگزيند،  درصورتي كه انتخاب مديرعامل بيش از يك هفته طول بكشد،‌ هيئت مديره بايد تا انتخاب مديرعامل،‌ يك نفر را با دارا بودن كليه وظايف و مسئوليت‌هاي مديرعامل،  با تصريح حدود اختيارات به عنوان سرپرست انتخاب كند.

ماده 36 - صاحبان امضاء‌ مجاز

كليه اوراق بهادار،  قراردادها و اسناد تعهد‌آور شركت، توسط مديرعامل يا نماينده وي و نماينده منتخب هيئت مديره امضاء‌ مي‌شود. اسامي اين اشخاص طي صورتجلسه‌اي براي درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركت‌ها اعلام مي‌شود. 

بخش ششم:  بازرس

ماده 37- انتخاب بازرس

مجمع عمومي عادي در هرسال بايد از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل را به مدت يكسال براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات مرتبط و همچنين اساسنامه شركت،‌ تعيين كند.

ماده 38- وظايف بازرس

بازرس علاوه بر مسئوليت‌هاي قانوني،  وظايف و مسئوليت‌هاي زير را بر عهده دارد: 

 • 1) اظهارنظر درخصوص صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي و آئين‌نامه‌ها.
 • 2) ارائه گزارش به مجمع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط مديران.

ماده 39- حق‌الزحمه بازرس

حق‌الزحمه بازرس توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي‌شود،‌ مديران،‌ كاركنان و افراد تحت تكفل بازرس حق ندارند وجه،‌ دارايي و امتيازات ديگري غير از آنچه به تصويب مجمع عمومي رسيده از شركت دريافت دارند يا در معاملات با شركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم شركت كنند.

بخش هفتم:  حساب‌هاي شركت

ماده 40- سال مالي

سال مالي شركت از روز اول ماه‌ فروردين هرسال آغاز مي‌شود،  و در روز آخر ماه اسفند همان سال به پايان مي‌رسد.

ماده 41- حساب‌هاي سالانه

هيئت مديره شركت بايد حداكثر ظرف دو ماه پس از انقضاي هرسال مالي،  صورت‌هاي مالي شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور،  تنظيم و به بازرس ارائه كند.

ماده 42- صورت‌هاي مالي

صورت‌هاي مالي حسابرسي شده هرسال مالي،  بايد حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي عادي تقديم شود.

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795