صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاون اداری و مالی و تدارکاتی > اداره کل مالی > اداره صورتحسابهای دیتا 

اداره صورتحسابهای دیتا

 

وظایف کلی اداره  صورتحسابهای دیتا :

 

- صدور اعلام وصول برای سرویس های ذیل:

الف – اینترنت

ب – اینترانت

ج – MPLS

د – نقطه به نقطه

ح – ADSL

متقاضی پس از دریافت اعلام هزینه از اداره کل نگهداری وپشتیبانی فنی دیتا وجوه اعلام شده را به حسابهای مشخص شده واریز وبرای دریافت اعلام وصول به اداره کل مالی طبقه 7 اتاق 733 مراجعه می نماید.

2- صدور صورتحساب برای مشترکین سرویسهای دیتا

پس از راه اندازی سرویس مورد تقاضا برای متقاضی وتحویل خط مورد نظر، از تاریخ تحویل خط صورتحساب برای مشترک صادر میگردد.

3- تسویه حساب مشترکین

با تقاضای مشترک خط دیتا تحویل شده جمع آوری شده وفرم جمع آوری از اداره کل نگهداری وپشتیبانی فنی دیتا به اداره کل مالی ارسال ومشترک جهت تسویه حساب به این به همراه مدارک مورد نیاز برای تسویه حساب شامل معرفی نامه، شماره حساب وکپی روزنامه رسمی شرکت مراجعه می نماید.

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625