صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاون اداری و مالی و تدارکاتی > اداره کل مالی > اداره تمرکز حسابها وصورتهای مالی 

اداره تمرکز حسابها وصورتهای مالی

 
 
 

شرح وظایف کلی

وظیفه اصلی این اداره همانا کارکرد سیستم حسابداری بوده که شامل فرآیند شناسایی ٬اندازه گیری ٬ ثبت ٬ طبقه بندی وتلخیص فعالیتها ورویدادهای مالی شرکت جهت تهیه کلیه گزارشهای مالی (اعم از صورتهای مالی میاندوره ای ٬پایان دوره ٬پیش بینی eps واظهارنامه مالیات وعوارض بر ارزش افزوده)وپاسخگویی به استفاده کنندگان درون وبرون سازمانی (اعم از سازمان بازرسی کل کشور ٬سازمان حسابرسی ٬وزارت امور اقتصاد ودارایی و...)می باشد.

 

تشریح وظایف واحدها

1- واحد حسابهای بانکی:

عمده وظایف این واحد شامل نگهداری و کنترل  حسابهای بانکی شرکت ٬تهیه صورت مغایرتهای بانکی ٬پاسخگویی به استعلامهای بانکی و تعامل با ادارات مختلف شرکت درخصوص امور بانکی می باشد.

2- واحد تعهدات ودفاتر قانونی:

عمده وظایف این واحد شامل بررسی وکنترل حسابهای مالیات ٬ عوارض ٬ سپرده ها٬پیش دریافتها وسایر امور پیمانکاران شرکت وهمچنین تنظیم دفاتر قانونی شرکت وتهیه اظهار نامه مالیات وعوارض بر ارزش افزوده می باشد.

3- واحد اشخاص و سایر بدهکاران:

عمده وظایف این واحد شامل ثبت ونگهداری حساب فروش (کارتهای اعتباری همگانی

 

خریداران متفرقه٬کالاهای اسقاطی وچکهای سپرده نقدی پیمانکاران) ٬استعلام تعیین بدهی (علی الحسابهای آب ٬برق٬ حفاری وتنخواه گردانها ) و رفع مغایرت سپرده های نقدی واسناد درجریان وصول می باشد.

4- واحد محاسبات پرسنلی:

عمده وظایف این واحد شامل جمع وخرج ونگهداری اسناد هزینه پرسنلی ٬کسورات و بستانکاری کارکنان وهمچنین تهیه گزارشات مربوطه می باشد.

5- واحد محاسبات اسناد وانبار:

عمده وظایف این واحد شامل تعیین کدهای محاسباتی حواله های دریافتی از ادارات مختلف وشرکت های مخابراتی همگروه وثبت اسناد مذکوردر سیستم حسابداری و بررسی ورفع اشکال حواله انبارهای صادر شده می باشد.

6- واحد محاسبات بانکی:

عمده وظایف این واحد شامل بررسی فیش ٬ چک٬ اعلامیه و حواله های بانکی از نظر جمع وخرج وثبت در سیستم حسابداری ورفع اشکال موارد مذکور می باشد.

7- واحد حساب کارکنان:

عمده وظایف این واحد شامل نگهداری وبررسی حساب کارکنان ٬اعلام پرداخت طلب ٬ کسر بدهی واصلاح مشخصات کارکنان به اداره پرداخت حقوق واعلام اسناد اصلاحی پرسنلی به واحد محاسبات پرسنلی می باشد.

8- واحدرسیدگی وتشخیص حساب:

عمده وظایف این واحد شامل دریافت اسناد هزینه از واحد کنترل اعتبارات و کنترل وتشخیص ردیفهای اعتباری ٬ تعیین نوع هزینه جاری وسرمایه ای ٬ تعیین کد حساب از طریق واحد داراییها وارسال به واحد محاسبات مربوطه می باشد.

9- واحد محاسبات عمومی :

عمده وظایف این واحد شامل ثبت اسناد محاسباتی در سیستم حسابداری ٬پیگیری و رفع اشکال موجود در مستندات اسناد هزینه و صدور برگ فی مابین جهت شرکتهای مخابراتی همگروه می باشد.

10- واحد استانها:

عمده وظایف این واحد شامل بررسی و انجام امور مربوط به حسابهای فی مابین با شرکتهای مخابراتی همگروه می باشد.

11- واحد حسابداری انبار:

عمده وظایف این واحد شامل نظارت بر جمع و خرج اسناد انبار ٬عملیات انبار گردانی و نحوه ثبت برگهای شمارش کلیه انبارها می باشد ودر نهایت پس از بررسی مانده های انبار وقیمت گذاری حواله ها و رسید انبارها گزارش های لازم به واحد محاسبات انبارارسال می گردد.

12- واحد حسابهای اموال وسرمایه ای:

عمده وظایف این واحد شامل نگهداری و بررسی حساب داراییهای ثابت در سیستم اصلی وفرعی حسابداری و محاسبه هزینه استهلاک سالانه داراییها ی استهلاک پذیر براساس نرخهای اعلام شده از مراجع ذیصلاح می باشد.

 

13- واحد حسابهای توابع:

عمده وظایف این واحد شامل بررسی وکدگذاری حساب دارایی ثابت توابع ( کرج و شهرستانهای تهران) با سیستم حسابداری اصلی و فرعی شرکت٬ بررسی به حساب گرفتن کلیه حواله انبارها٬بررسی انتقال به موقع داراییهای در حال تکمیل به حساب دارایی مربوطه و... می باشد.

14- واحد بایگانی اسناد :

عمده وظایف این واحد شامل جمع آوری ٬طبقه بندی ٬ نگهداری و ارائه اسناد حسابداری شرکت به در خواست کنندگان (با هماهنگی رئیس اداره) می باشد.

15- واحد ترازنامه:

عمده وظایف این واحد شامل بررسی و تجزیه وتحلیل حسابهای مختلف شرکت - تهیه گزارشهای مالی ( صورتهای مالی و پیش بینی eps)در فواصل ومقاطع مورد نیازمدیریت شرکت- تهیه وارسال اطلاعات در خواستی سازمان حسابرسی ٬وزارت امور اقتصادی ودارایی و... -تهیه وارسال اظهار نامه مالیاتی - پیگیری تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی وهمچنین سایر گزارشات مالی درخواستی توسط مدیریت و سایر مراجع ذیصلاح  میباشد.

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625