اداره حسابداری صنعتی

 

•   واحد حسابداری بهای تمام شده خدمات :

  • 1. دریافت اطلاعات مراکز هزینه به منظور بروز رسانی کدینگ مراکز هزینه

به منظور محاسبه صحیح بهای تمام شده و ارائه گزارشهای مربوطه , می بایستی تمامی اطلاعات و اسناد محاسباتی به تفکیک مرکزهزینه ثبت و نگهداری شود ,با انجام این مهم قادر به ارائه گزارشهای سنجش مسئولیت خواهیم بود.

در مورد قراردادهای مشترک  بین دو یا چند مرکز هزینه , به هنگام ثبت اسناد محاسباتی می بایستی  بر مبنای منطقی و سیستماتیک موضوع قرارداد به تفکیک مراکز هزینه مربوطه منظور گردد.

  • 2. محاسبه و ارائه بهای تمام شده خدمات (مکالمات )

محاسبه بهای تمام شده خدمات (مکالمات ) پس از بستن حسابها توسط اداره تمرکز حسابها و صورتهای مالی و ارائه آن جهت افشاء در صورت سود وزیان  انجام می پذیرد.

برای محاسبه بهای تمام شده خدمات  , اطلاعات منصوبه و مشغول به کار مراکز هزینه ( به تفکیک هر مرکز تلفن) از دفتر برنامه ریزی وبودجه اخذ می گردد .اطلاعات هزینه ها با توجه به اسناد محاسباتی منظور شده در مراکز هزینه , به دو گروه دستمزد مسقیم و سربارمستقیم طبقه بندی می شوند .دستمزد و سربار مستقیم مراکز پشتیبانی کننده مراکز تلفنی بر اساس مبانی مختلف تسهیم می گردد.

هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (هزینه های تسهیم شده از مراکز پشتیبانی) مراکز مخابراتی , بهای  تمام شده خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد.

  • 3. پاسخگویی به حسابرسان و...پیرامون چگونگی محاسبه و افشاء بهای تمام شده

 

  • واحد حسابداری قیمت تمام شده پروژه ها :

بهای تمام شده دارائیهای در حال تکمیل شامل اقلام مسقیم ( مواد مصرفی  و دستمزد مسقیم)و نیز اقلام غیر مستقیم ( سایر هزینه های مرتبط با پروژه که قابلیت ردیابی مستقیم با این داراییها را ندارند) می باشد.

به منظور محاسبه صحیح داراییهای درحال تکمیل می بایستی هزینه های هر پروژه  به تفکیک هر پروژه ثبت و نگهداری شود و البته می بایستی سهم مناسبی از هزینه های مشترک بین این دارائیها به هر پروژه اختصاص یابد ؛ بدین منظور می بایستی برگ اوقات کارکرد کارکنان موثر در ایجاد دارائیهای در حال تکمیل روزانه/هفتگی/ماهانه تکمیل  و در اختیار این واحد قرارگیرد.

با توجه به time sheet    یا همان برگ اوقات کارکرد کارکنان , میزان ساعات صرف شده هریک از کارکنان شرکت در هر پروژه  مشخص و هزینه های مربوطه بر مبنای آن به داراییهای درحال تکمیل اختصاص خواهد یافت.

 

•  واحد تجزیه و تحلیل انحرافات :

به منظور مدیریت هزینه , ضروری است هزینه های انجام ( تحمل ) شده با هزینه های استاندارد مقایسه و انحرافات مساعد و نامساعد شناسایی و ردیابی شود.

منظور از مدیریت هزینه , کنترل هزینه نمیباشد بلکه می بایستی کاهش هزینه هایی تحقق یابد که از کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مشترکین کاسته نشود.

گزارش های مربوط به سود آوری ( درآمد , هزینه و سود) هر مرکز  و نیز گزارش بهای تمام شده هر خط تلفن و نیز سایر گزارشهای مدیریتی , توسط این واحد تهیه و مورد بررسی قرار می گیرد.

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625