اداره درآمدها

 

فعالیتهای اداره درآمدها

 

- نظارت بر اجرای دستورالعملهاوبخشنامه های صادره منطبق برقوانین ومقررات جاری شرکت

- کنترل وپیگیری جهت واریز صحیح وبموقع کلیه اقلام درآمدی شرکت

-رسیدگی به مکاتبات مربوط به درآمدها وارجاع آنان به زیر مجموعه ونظارت واقدام در تهیه پاسخ بموقع آنها

- بررسی وکنترل حسابهای بانکی وهماهنگی های لازم برای رفع مغایرتها

-ارائه گزارشهای لازم از فعالیتهای انجام شده جهت مقام مافوق

- تشکیل جلسات جهت هماهنگی وشرکت در جلسات مالی جهت دستیابی به هماهنگی لازم بمنظور پیشبرد اهداف شرکت

- ارتباط مستمر باکلیه ادارات تابعه اداره کل مالی وتعامل با آنها برای هماهنگ نمودن فعالیتها

- نظارت در تنظیم پرونده ها وحفظ اوراق ودفاتر مالی

- پیگیری ووصول هزینه های اولیه قراردادها وفروش خدمات مخابراتی

- برنامه ریزی در راستای افزایش بهره وری واستفاده بهینه از امکانات در جهت افزایش درآمدها وارائه پیشنهادات جهت جهت وصول بموقع در آمدها

- کنترل حساب شرکتها وتعامل با آنها در جهت اهداف شرکت مخابرات

 

 

شرح وظایف واحد بانکها

 

1- در پایان هرماه کلیه واریزی های انجام گرفته بابت ثبت نام تلفن که به حساب 1650150112 تحت عنوان هزینه اتصال از سوی متقاضیان تلفن پرداخت گردیده به تفکیک مناطق ومراکز مربوطه از طریق ارتباط با شبکه اینترنت وسیستم محب بصورت ماهانه  توسط واحد بانکها استخراج میگردد.

2- پس از دریافت صورت حساب های مربوطه به تفکیک مناطق ومراکز تابعه  آنان درفایل مربوطه ذخیره میگردد وپس ازاعمال تغییرات جهت کنترل پرینت دریافت میگردد .

3- انتقال اطلاعات حساب هزینه اتصال تلفن ثابت برروی سیستم جامع مشترکین جهت مغایرت گیری و تهیه اقلام باز.

4- تهیه گزارشات مغایرت وتهیه اقلام بازحساب هزینه اتصال از طریق سیستم جامع مشترکین به تفکیک مناطق ومراکز که جهت کنترل نیاز به تهیه صورت مغایرت دارد  بشرح ذیل در5 مرحله انجام میگردد  :

الف ) تهیه لیست گزارشهای واریزی های مرتبط با حسابهای بانکی در سیستم جامع مشترکین .

ب) تهیه لیست گزارش اقلام باز صورتحساب هر مرکز.

ج) تهیه لیست شناسه های مرکز که در صورت حساب بانک وجود ندارد .

د) تهیه لیست واریزی های مرکز وبانک که با هم مغایر می باشند .

ﻫ ) واریزی هایی که شماره حساب آنها با بانک مغایرت دارند.

5- مقایسه گزارشهای سامانه محب با گزارشات سیستم جامع مشترکین وپیگیری اقلام باز از مراکز تلفن .

6- پس از دریافت لیستهای فوق وکنترل وتطبیق لیستها با یکدیگر وپس از رفع مغایرتهای موجود وتائید مبالغ واریزی مراکز لیست واریزی جهت کنترل به مسئول واحد ارجاع می گردد .

7-تمامی مراکزکنترل شده طی یک لیست که شامل تعداد واریزی ومبلغ واریزی به تفکیک هزینه های آن می باشد توسط مسئول واحد کنترل وسپس به واحد ودایع جهت صدور سند محاسباتی ارجاع می گردد .

8-پس از صدور سند محاسباتی توسط واحد ودایع سند ها به واحد بانکها ارجاع میگردد تا نسبت به ثبت سند درسیستم جامع مشترکین اقدام می گردد .

9- تهیه صورتحساب بابت واریزیهایی که بحساب بدهی معوقه تلفن ثابت پرداخت میگردد به صورت روزانه از سیستم محب وذخیره سازی در فایل مربوطه واعمال تغییرات وتبدیل آن به فایل TEX.

10- انتقال اطلاعات تبدیل شده در فایل بر روی سیستم جامع مالی جهت ایجاد سند اتوماتیک وتهیه اقلام باز روزانه و پاس شده با هماهنگی واحد پیگیری و ارسال به آن واحد جهت صدور سند محاسباتی .

11- تهیه صورت حساب سایر حسابها (سایر درآمدها، قبوض تشخیص، معوقه) به صورت ماهیانه از سامانه محب وذخیره سازی واعمال تغییرات وتبدیل آن به TEX .

12 - انتقال صورتحساب های فوق به سیستم جامع مالی جهت مغایرت گیری ماهانه به صورت مکانیزه .

13-  بررسی صورت اقلام باز اسناد محاسباتی واقلام باز صورتحساب با یکدیگر بعد ازمغایرت گیری واصلاح ارقام در سیستم جامع مالی.

14-تهیه مغایرت حسابها وارسال ارقام باز نهایی به مدیریت وسپس به واحد ها جهت رفع ارقام باز .

15- مکاتبه با مراکز تلفن درخصوص اقلام باز حساب هزینه اتصال ویا مغایرتهای ایجاد شده در اثر ورود اطلاعات اشتباه مراکز درسیستم جامع مشترکین واصلاح اطلاعات ومکاتبات جهت تائید مبالغ واریزی به حسابهای بانکی .

16- تهیه گزارشات هفتگی شماره تلفنهای رند از طریق سامانه محب وتبدیل آن براساس عامل ذینفع وشناسه وتاریخ وارسال آن به واحد ودایع جهت صدور سند محاسباتی.

17- تهیه گزارشات واریزی ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت به صورت ماهیانه از طریق سامانه محب وجامع مشترکین وکنترل آنها با یکدیگر ورفع مغایرتها وسپس ارسال به واحد ودایع جهت صدور سند .

18- تهیه آمارهای مدیریتی  بر مبنای عناوین واریز.

19- پیگیری مکاتبات وکنترل سیستم جامع مشترکین پس از پاسخ مراکز تلفنی در سیستم جامع مشترکین  وپاسخگویی تلفنی به مراکز.

20- مکاتبه با بانکها و سایر واحدها یا ادارات یا سازمانها وبایگانی سوابق .

 

 

                                                           واحد بانکها- اداره درآمدها 

 

فعالیت واحد حسابهای انتظامی

 

واحد حسابهای انتظامی کنترل سوابق وصولی فایل های ارسالی از بانکها براساس کدهای سه رقمی و از طرف فهرست های دریافتی از بانکها و وجوه انتقالی بحسابهای این شرکت نزد بانکهای (عامل ) ملی - صادرات - ملت - تجارت - پارسیان - پست بانک را بعهده دارد که مراحل آن بشرح ذیل می باشد :

 • 1- دریافت فایل وصولیهای مربوط به قبوض تشخیص تلفن براساس کدهای سه رقمی ارسالی از طریق 22 بانک طرف قرارداد به این شرکت (اداره کنترل صورتحساب) و تبدیل آن در سیستم طرح جامع مالی و کنترل آن با سوابق سایت وصولی شرکت و رفع مغایرتها و سپس صدور سند محاسباتی براساس هر بانک بصورت روزانه مطابق کدهای سه رقمی
 • 2- دریافت فهرست هفتگی از بانکها بصورت گزارش کتبی از بانکها یا از طریق سیستم الکترونیکی هر بانک
 • 3- مطابقت فهرست هفتگی بانکها (یا روزانه ) با وجوه انتقالی به حساب های مربوط به درآمد حاصل از کارکرد تلفن و درج آن در سیستم طرح جامع مالی و مطابقت آن با فایلهای ارسالی
 • 4- تهیه گزارش وجوه انتقالی از سیستم محب براساس شناسه های مستمر مربوط به تهران و استان البرز و گزارش از صورتحسابهای بانکهای ملی - صادرات - تجارت - پارسیان و پست بانک و تفکیک آن مطابق تهران و استان البرز و درج در سیستم طرح جامع مالی و سپس صدور سند محاسباتی براساس هر بانک
 • 5- بررسی کارمزدهای دریافتی و برداشتی بانکها از محل وصولیها و گزارش آن به اداره خزانه داری جهت تامین اعتبار .
 • 6- بررسی اشتباه واریزی بانکها اضافه واریزی ، کسر واریزی و غیره و مکاتبات با بانکها و اداره کنترل و صدور سند محاسباتی جهت اصلاح
 • 7- مکاتبات با بانکها و مراکز تلفن و انجام هماهنگیهای لازم جهت نصب و راه اندازی دستگاههای pos در مراکز تلفن
 • 8- تنظیم تفاهم نامه فی مابین شرکت با بانکها
 • 9- مکاتبات با بانکها - و ادارات مربوطه

10-تهیه گزارش وصولی و کارمزد و ارائه آن به مسئولین مربوطه

11-بررسی انتقال بموقع وجوه براساس سوابق هر بانک

 

 

                                                                واحد حسابهای انتظامی - اداره درآمدها

 

 

فعالیت های واحد پیگیری و وصول مطالبات

 

 • 1- پیگیری ووصول هزینه های اولیه قراردادهای فروش (کابلهای اختصاصی ،نامبرینگ، مودم و...)
 • 2- صدور نامه اعلام وصول بابت نامه های اعلام هزینه که از طریق اداره کل نگهداری و پشتیبانی فنی دیتا صادر می شود.
 • 3- صدور سند محاسباتی جهت انتقال بدهی جاری بحساب معوقه براساس لیست وcd ارسالی ازسوی اداره کل رایانه برحسب ودیعه دار وهزینه اتصالی و نامشخص
 • 4- مغایرت گیری بین اطلاعات موجود درسیستم حسابداری با اطلاعات موجود درسیستم c
 • 5- صدور نامه تائیدیه پرداخت به مناطق جهت صدور نامه اعلام وصول
 • 6- پیگیری وصول مطالبات بابت بدهی تلفن های تخلیه
 • 7- درخواست پرونده از مراکز در خصوص تلفنهایی که بدهی آنها وصول نگردیده و بررسی (از لحاظ اخطار سلب امتیاز از نظر تهاتر) و ارسال پرونده ها به دفتر حقوقی
 • 8- اعلام بدهی تلفنها و کانالها و سیم خصوصیها که تخلیه گردیدند
 • 9- لیست تلفنهای تخلیه (سلب امتیازی ) که بعلت جعلی بودن نام مشترک یا ناچیز بودن بدهی یا مجهول المکان بودن مشترک و..... از سوی دفتر حقوقی به اداره کل مالی ارسال می شود وفق قوانین ومقررات مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز از دفتر مدیر عامل و هیئت مدیره و منظور نمودن آنها درحساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یا هزینه شرکت
 • 10- ورود اطلاعات بدهی تلفنهای تخلیه که اسناد آنها در مناطق و سایر ادارات و واحدها ثبت می گردد و بررسی و رفع مغایرتهای آنها
 • 11- صدور سند محاسباتی بابت واریزیهای حساب معوقه و رفع مغایرتها

12-صدور سند محاسباتی بابت واریزیهای سایر حسابهاو پیگیری اقلام باز آنها

13-استرداد هزینه های اولیه که به دلیل عدم واگذاری امکانات و یا بدلیل اعلام هزیه قطعی 14- صدور مفاصا حساب بابت بدهی تلفنهایی که بعد از صورتحسابگیری تخلیه گردیدند

15-گزارش گیری لیستهای تهاتری مراکز و ارسال آنها به مناطق و مراکزجهت درج اطلاعات

16- انجام تهاتر بدهی از محل ودیعه(بدهی کم از ودیعه و بدهی بیش از ودیعه)

17- تهیه وتنظیم اطلاعات پروندهای ارسالی از سوی دفتر حقوقی و صدور سند محاسباتی برای آنها

18-کنترل وضعیت تلفنهایی که به علت بدهی تخلیه گردیده و با مراجعه مشترک بدهی آنها توسط مناطق تقسیط گردیده و نصب مجدد شده که پس از تسویه حساب وجه سفته  به پرداخت نقدی تغییر می کند

19-صدور سند محاسباتی اصلاح بدهیها و انتقال بدهیها که اصلاح بدهی از اداره صورتحساب تلفن و انتقال بدهیها نامه ها از طریق مراکز به اداره درآمدها ارسال می شود و ارسال اسناد به اداره کنترل صورتحساب تلفن جهت اعمال در صورتحساب حساب تلفن کارکن مشترک

20- صدور سند محاسباتی برگهای بدهکار و بستانکار ارسالی ازسوی ادارات کل

21-تهیه و تنظیم و صدور سند محاسباتی تلفنهای موقت و منظور نمودن بدهی به حساب تلفن معرفی شده و ارسال آن به اداره کنترل صورتحساب تلفن جهت کارسازی در وجه تلفن دایر

22- صدور نامه به اداره کل رایانه جهت دریافت رویت کارکنان مناطق و مراکز در اتوماسیون اداری وسایرامور محوله

 

 

 

فعالیت واحد ودایع

 

 • 1- مکاتبه با مراکز مخابرات وادارات ذیربط درخصوص تایید پرداخت هزینه های اولیه و اقساط حق انشعاب تلفن.
 • 2- پیگیری لاوصولی اقساط حق انشعاب و پرونده های فاقد ودیعه از مراکز مخابراتی و ادارات ذیربط درخصوص رفع آن .
 • 3- پاسخ استعلام مراکز مخابرات اصلاح ردیف ودیعه و حق انشعاب پرداختی.
 • 4- پاسخ استعلام مراکز مخابرات درخصوص پرونده های مفقود شده در مراکز.
 • 5- پاسخ استعلام دفتر بازرسی و دفتر حقوقی درمورد ودیعه متقاضیان ومشترکین ..
 • 6- جمع وخرج بستانکار یا بدهکار مشترکین از بابت حق انشعاب و یا عوارض و مالیات هزینه نصب واعمال آن درکارکرد تلفن توسط اداره مربوطه
 • 7- پیگیری جمع وخرج حق انشعاب وسپرده تلفن های FX مراکز الحاقی و اعلام به ادارات و مراکز مخابرات ذیربط .
 • 8- مکاتبه با اداره کل رایانه جهت بهبود روشها و ارتقاء سطح کاربری سیستم طرح جامع مشترکین.
 • 9- تهیه آمار دائری تلفن و بررسی وتجزیه وتحلیل براساس فروش فیش وصدور برگ محاسباتی جهت جابجایی حق انشعاب و هزینه اتصال و هزینه نصب وعوارض ومالیات تلفن های مذکور.
 • 10-تهیه آمار فروش فیش و تلفنهای تخلیه شده واسترداد ودیعه شده و بررسی آمارها و مکاتبه با اداره کل رایانه ومراکز در رفع مغایرت آنها.
 • 11-پس از بررسی صحت اطلاعات آمارها ، ارائه آمار فروش فیش و آمار تلفن های دائر شده و تلفن های تخلیه شده و استرداد ودیعه شده به ادارات ذیربط و مقامات شرکت.
 • 12-استرداد ودیعه پرونده متقاضیان قبل از سال 70 و استرداد ودیعه پرونده های گروه دار دولتی کنترل اطلاعات ارسالی از مراکز در رابطه با اطلاعات پرونده های استرداد شده وپیگیری ثبت اطلاعات تکمیل نشده و رفع مغایرت آنها.
 • 13-تایید مبلغ هزینه های اولیه تلفن های سلب امتیاز شده جهت کسر بدهی از مبلغ ودیعه وهمچنین پرونده های بدهیهای مشکوک الوصول واصله از دفتر حقوقی وارسال آن به واحد پیگیری.
 • 14- صدور برگ محاسباتی بر روی فیشهای واریزی بابت هزینه های اولیه ثبت نام تلفن عادی و متقاضیان اقساطی و یا برگشت از بدهی متقاضیان و مبلغ قرارداد تلفنهای رند مراکز مخابراتی .
 • 15-صدور برگ محاسباتی بر روی گزارشات اصلاحی.
 • 16-ابطال پرونده های تهاتر شده ودیعه با بدهی و مکاتبه و اعاده این پرونده ها و پرونده های مشکوک الوصول واصله از دفتر حقوقی به مراکز مخابراتی .
 • 17-بررسی پرونده هایی که از مراکز جهت کارشناسی ارسال میگردد(درخصوص پرداختی مصوبات خارج از روال عادی ).
 • 18-پاسخگویی به ارباب رجوع در مراجعه حضوری.
 • 19-ماموریت به مراکز مخابراتی جهت تبادل اطلاعات درجهت اجرای صحیح دستورالعملها وبخشنامه ها وارائه راهکارهای مناسب.
 • 20- مکاتبات درخصوص برگردان مراکز به تهران و کنترل انشعاب آنها و جمع و خرج مبالغ انشعاب.
 • 21-اختصاص ودیعه به تلفن های فاقد ودیعه و صدور سند محاسباتی جهت بدهکار نمودن مشترکین مذکور و مکاتبه با مراکز برای ثبت سوابق در پرونده تلفن های مربوطه.
 • 22-پاسخ به تماسهای تلفنی مراکز مخابراتی در رابطه با سوالات پیش آمده در پرونده هاو رفع اشکال به منظور عدم رفت وآمد مشترک بین مراکز و ادارات دیگر و رفع اشکال پرونده های قدیمی .
 • 23-برنامه ریزی وپیش بینی تمهیدات لازم در راستای انجام وظیفه و ارتقاء سطح کیفی وظایف.
 • 24-ارائه پیشنهادات لازم درخصوص بهره وری بیشتر و تحول اداری در راستای اهداف شرکت به مقام مافوق .

             25-   اعلام وصول مبالغ واریزی بابت  سیم خصوصی.

 • 26- تهیه لیست اسامی شرکتها جهت ایجاد کد به اداره مربوطه و ایجاد قراردادهای مربوطه توسط این واحد ..
 • 27- جمع وخرج و صدور برگ محاسباتی بابت واریزیهای E1 و سیم خصوصی وکد ها ی خدماتی وهزینه های ویدئو کنفرانس . .
 • 28- جمع وخرج و صدور برگ محاسباتی بابت برگهای بدهکار و بستانکار صادره از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت .
 • 29- استعلام بدهی شرکتها از سایر واحدها جهت استرداد ودیعه.
 • 30- استرداد ودیعه سیم خصوصی و پرونده های E1 وکدها ی خدماتی .
 • 31- مکاتبات با شرکتها درخصوص بدهیهای معوقه در برخی موارد و سایر امورمحوله .

 

 

فعالیت واحد تلفنهای همگانی

1  -  کنترل و بررسی سیاهه کارکرد تلفنهای همگانی در هر سیکل .

2 -   مکاتبه با مراکز وادارات ذیربط در مورد کارکرد نا متعارف تلفنهای همگانی .

3   - گروه دار کردن تلفنهای همگانی دائری جدید در سیستم صورتحساب .

4  -  مکاتبه با مراکز مخابراتی وادارات ذیربط در مورد وصول بدهی واسترداد  سپرده تلفنهای همگانی استیجاری به مشترک .

5- صدور سند محاسباتی واریزی ها ی نقدی

6- شرکت در جلسات درمورد تلفن های همگانی

7 - انجام سایر امور محوله در زمینه وظایف مربوطه .

 

 

 

ارائه گزارش عملکرد اداره درآمدها - واحد تلفنهای دولتی

1- اختصاص کدنوع مشترک دولتی و یا حذف کد فوق براساس مکاتبات انجامشده با سازمانها و موسسات ویا مناطق 7 گانه ویا مراکز .

2- اختصاص گروه براساس سازمان مورد نظرویا حذف ویا تغییرگروه .

3- تحویل قبوض گروه های دولتی از اداره کل رایانه درهرسیکل .

4- تقسیم قبوض براساس گروه های اختصاص یافته وارسال به نشانی مشترکین دولتی .

5- تحویل لیست خطوط بدهکار تلفنهایی که در لیست قطعی به مراکز منظور نمی شود از اداره کل رایانه         ( براساس حساسیت )

6- تحویل لیستهای بدهکار تلفنهای دولتی از اداره کل رایانه .

7- تحویل لیستهای بدهکار سیمها ، E1 ها و دومگا بایتهای دورشوالها ومکاتبه با مراکز جهت قطع خطوط بدهکار.

8- مکاتبه با مراکز ویا مناطق 7 گانه جهت قطع خطوط بدهکار برابربند 5 .

9- مکاتبه با اداره کل پشتیبانی فنی ارتباطات شهری جهت قطع خطوط فیبرویا کابلهای اختصاصی بدهکار .

10- مکاتبه جهت برقراری مجدد بعد از وصول مطالبات برابر بندهای 7، 8و 9

11- ارسال لیست تلفنهای بدهکار تحویلی از اداره کل رایانه به مناطق هفت گانه جهت قطع و وصول مطالبات.

12- ارسال اخطار جهت سرویسهای ارائه شده به مشترکین . ( E1- دومگابیتها - دورشوالها - سیمهای خصوصی )

13- ارسال نامه تخلیه به مناطق و یا اداره واگذاری مدارات جهت سرویسهایی که بعداز اخطار نسبت به پرداخت اقدام ننموده اند . ( برابر بند 12)

14- بررسی لیست تلفنهای تخلیه شده شرکتها و موسسات دولتی و درصورت لزوم مکاتبه با شرکت مزبور جهت وصول مطالبات معوقه .

15- تحویل چک همراه با قبوض از مشترکین واعلام رسید چک یا رسید واریزی نقدی به مشترکین بابت کارکرد .

16- تحویل چک دریافتی به انضمام به بانک ملت شعبه سامان . (برابر بند 15)

17- دریافت وصول چک واریزی توسط مشترکین از بانک در سیستم محب .

18- تنظیم سند محاسباتی و ارائه ته سوشهای مربوطه همراه با سند به اداره کنترل صورتحساب تلفن جهت پانچ اطلاعات و بستانکار نمودن مشترکین . ( برابربند 17 )

19- بررسی وتنظیم سند محاسباتی و ارائه برگ بدهکار جهت تلفنها و سرویسهای واگذار شده به مخابرات ایران و درصورت لزوم مکاتبه جهت وصول مطالبات .

20- کنترل بدهی تلفنها و سرویسهای واگذاری شده به سفارت خانه ها و درصورت لزوم مکاتبه با وزارت امور خارجه به منظور وصول مطالبات .

21- اصلاحات گروه محاسباتی براساس مکاتبات انجام شده با مراکز در سیستم طرح جامع مشترکین .

22- کنترل و ارائه گزارش در خصوص کارکرد خطوط تلفنهای سرویس اداری دایر در مراکز ، مناطق و ساختمانهای ستادی مخابرات به مدیریت عامل .

23- تهیه بدهی نیروهای مسلح وارائه گزارش به شرکت مخابرات ایران.

24- بررسی و پاسخ استعلام های ارسالی از مراکز در خصوص ارائه خدمات به سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ارائه خدمات به سازمانهای بدهکار .

25- تنظیم جلسات با نیروهای مسلح جهت چگونگی وصول مطالبات شرکت .

26 - نگهداری پیش پرداخت ( نیروهای مسلح )

27- کنترل بدهی و ارائه گزارش جهت شرکتهای PAP و وصول مطالبات و درصورت لزوم ارائه گزارش جهت مدیریت مالی جهت قطع خطوط شرکتهای PAP.

28- مکاتبه با دفترحراست در خصوص بدهی تلفنهای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و امنیتی .

29- بررسی و پی گیری های لازم با اداره واگذاری مدارات درخصوص چگونگی دایری     سرویس های ارائه شده به مشترکین ( E1 - PTP- و ... )

30- ارائه گزارش در خصوص کارکرد خطوط فوق به مدیریت عامل .

31- مکاتبه با اداره کنترل صورتحساب تلفن جهت تغییر ویا اصلاح کدنوع مشترک تلفنهایی که اشتباهاً کد یک منظور شده است . ( برابر بند 30)

32- اختصاص گروه و جداسازی تلفنهای دایر کد 1 سرویس مخابرات از خدمات مخابراتی .

33- تنظیم اسناد محاسباتی براساس اشکالات موجود در قبوض مشترکین ( بدهکار و یابستانکار نمودن براساس مکاتبات انجام شده مشترکین )

34- بررسی و گزارش گروه ها جهت تعیین وب سایت یا پست الکترونیکی به دفترحراست .

35- کنترل تلفنهای FX ونیز ارسال قبوض تلفنهای فوق در سراسر کشور و تنظیم سند محاسباتی پس از واریز بدهی توسط مشترکین .

36- بررسی تعدیلات انجام شده براساس گزارشها ارائه شده ، از سوی اداره کنترل صورتحساب تلفن .

37- تهیه و ارائه گزارش بدهی موسسات دولتی و ارگانهای نظامی و امنیتی به سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور  .

38- تحویل لیست دور شوالها - سیمهای خصوصی - دومگا بیتها - E1 های دارای کد 6 بدون گروه از اداره کل رایانه جهت اختصاص گروه براساس سازمان و موسسه مربوطه .

39- تقسیط بدهی مشترکین شرکتهای دولتی و مشترکین PAP و ... برابر دستورات مقامات ذیصلاح مخابرات و پیگیری موضوع تا حصول بدهی از مشترکین .

40- بررسی کارکرد تلفنهای پیمانکاران امور مشترکین و محاسبه کارکرد شهری و مکاتبه با اداره ممیزی جهت استرداد مبالغ شهری به پیمانکاران .

41- بررسی کارکرد تلفنهای پیمانکاران امور مشترکین مراکز الحاقی وحومه ومحاسبه 500 پالس کارکرد وفق قرارداد و مکاتبه با اداره ممیزی جهت استرداد مبلغ 500 پالس به پیمانکاران .

42- کنترل سیستم محب و کنترل رقمهای باز و واریزی به حساب و تنظیم اسناد محاسباتی جهت منظور نمودن مبالغ واریزی به حساب مشترکین .

43- بررسی صورت حسابهای نقاط V.SAT ارسالی از شرکت زیرساخت وتهیه نامه به اداره خزانه داری جهت پرداخت صورتحسابهای فوق الذکر .

  

 

واحد کنترل درآمدتهران

    - صدوراسناد محاسباتی انواع درآمدهای شرکت شامل درآمد حاصله از مکالمات شهری - بین شهری و بین الملل - تلگراف و تلکس - سایرخدمات مخابراتی - سرویس های مخابراتی - سایردرآمدهای مخابراتی - بیستاک و چهل تاک و IN استانی و کشوری پس دریافت اطلاعات از اداره کل رایانه .

- رویت اعداد وارقام و کدهای درآمدی جهت بررسی صحت وسقم آنها و مکانیسه آنها با دوره قبل دوره مشابه سالهای قبل جهتبررسی هرگونه کاهش یاافزایش درآمد و ارائه آمار درآمد سرانه هر خط و دیگر آمارهای درآمدی .

- صدور اسناد محاسباتی ، تهیه صورتحساب ، اعلام بدهی ، تهیه صورت وضعیت و بررسی و کنترل بدهی شرکت های گروه انتقال دادها (PAP) ،ارتباطات سیار ، کنترل ترافیک تهران . .........

- جمع وخرج صدوری و وصولی و پرداخت حق السهم شرکتهای ارائه کننده خدمات ارتباطات بین الملل از طریق فناوریهای متداول از جمله VOIP ( voice over IP) به اقصینقاط کشور از جمله شرکتهای تراشه سبز تهران ( 020) و پیشگامان کویر یزد ( 040) .

- بررسی و کنترل صدوری و وصولی شرکتهای مشاوره دهنده وارائه کننده خدمات اینترنتی مستقر در تهران بزرگ (  IN استانی ) وپرداخت حق السهم آنها با پاسخ بر 485 شرکت و 919 در هردوره .

- بررسی ، کنترل و صدور سند محاسباتی اطلاعات مشاورین IN کشوری مستقر در تهران و سایر استانها که مشترکین تهران با آنها تماس حاصل کردند ( صدوری IN کشوری استان تهران ) و دریافت حقالسهم مشاورین مستقرتهران از سایر استانها وصدور سند آن ( مشترکینی که از سایر استانها با مشاورین IN کشوری تهران تماس حاصل گردند ) و جمع وخرج دریافت حق سهم شرکت زیرساخت از سایر استانها .

- بررسی و کنترل تلفنهای بدهکار با 3 دوره بدهی با مبلغ بیش از یک میلیون و 7 دوره بدهی با مبلغ پایین ترازیک میلیون جهت اطمینان از صحت تخلیه تلفنهای مزبور .

- بررسی و کنترل تلفن های بدهکار بالای 7 میلیون ریال جهت مشخص شدن علت ایجاد بدهی .

- ایجاد و حذف تلفن سرویس ثابت مدیران طبق تعرفه و کنترل ارقام معافیت مدیران و صدور سند محاسباتی آنها ( مدیران استان تهران و مخابرات ایران ) 

- تعیین میزان لاوصولی هفتگی تلفن های عادی و دولتی مربوط به تهران ، کرج و حومه وارائه آمار به مدیران .

- کنترل کسر واریزی مراکز بهره برداری و دفاتر خدمات ارتباطی که لیست آن از طریق اداره کل خدماتمخابراتی دریافت می شود .

- بررسی و کنترل اوراق بهادار ( چک وسفته ) واصله از مناطق مربوط به مشترکینی که کارکرد تلفن خود را تقسیط نموده اند و صدور سند محاسباتی و ارسال چک و سفته بهبانک جهت وصول مبالغ آنها واعلام پرداخت بدهی در صورت واریز مبلغ و اعلام قطع در صورت عدم پرداخت به مراکز .

- تهیه آمار تعداد قبوض میان دوره ای درهرسیکل وبررسی آن در خصوص تائید درکاهش لا وصولی . 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625