صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاون اداری و مالی و تدارکاتی > اداره کل مالی > اداره مميزي اسناد وکنترل مالي 

اداره مميزي اسناد وکنترل مالي

 

شرح وظايف اداره مميزي اسناد وکنترل مالي و واحدهاي زيرمجموعه

 

- ممیزی ونظارت براجرای دستورالعملها وبخشنامه های صادره در زمینه مالی برابر آئین نامه ومقررات جاری شرکت

هماهنگ نمودن روش رسیدگی وممیزی واجرای دقیق مقررات شرکت در ادارات ستادی ومناطق با صدور بخشنامه ها ودستورالعملهای لازم.

3- نظارت وممیزی وکنترل صورتحسابها وهزینه های جاری، سرمایه ای شرکت وبررسی کلیه قراردادها.

4- ارائه خط مشی برای افزایش کمی وکیفی عملیات ممیزی وکنترل مالی در سطح شرکت.

5- ارتباط با ادارات تابعه شرکت وسایر وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی در رابطه با فعالیتهای مورد نظر.

6- ممیزی وکنترل اسناد هزینه وتنخواه گردان واحدهای تابعه.

7- ممیزی وکنترل کلیه پرداختهای پرسنلی با توجه به قوانین ودستورالعملها.

8- ممیزی وکنترل اسناد درآمدی.

 

 

شرکت مخابرات استان تهران در راستاي دستيابي به اهداف وبرنامه هاي ساليانه وارائه خدمات جاري از طريق اداره کل مالي مبادرت به انجام عمليات اجرايي وهزينه هاي جاري وسرمايه اي مي نمايد و وظيفه کنترل ورسيدگي به اسناد هزينه ودرآمد و تطبيق آن با قوانين ومقررات و دستورالعملهاي مالي ومحاسباتي رابه عهده اين اداره قرار داده و لذا اين وظيفه به شرح ذيل معرفي مي گردد.


• مميزي هزينه :

 انجام مميزي وکنترل کليه اسناد تنخواه، پرداختهاي پرسنلي، قراردادها وبطور کلي کليه اسناد هزينه وصورتحسابهاي قرارداد ساختماني، خريد کالا وخدمات در سطح استان تهران ضمن هماهنگي با ادارات تابعه تعريف مي گردد. 

• مميزي درآمد:

کليه اسنادي که ماهيت درآمدي داشته توسط اين واحد بازبيني شده واشکالات اسناد (اشتباه محاسباتي، مغاير بودن با تعرفه ها ومصوبه ها و... ) براي اصلاح به اداره مربوطه پس فرستاده ميشود. ضمناً قراردادهاي منعقد گرديده که ماهيت درآمدي (PRM- IN- E1,…) داشته باشند نيز توسط اين واحد مورد رسيدگي وپيگيري قرار ميگيرد.

 • واحد ذيحسابي طرحهاي عمراني

اعتبار دريافتي از دولت با موافقتنامه معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور ارسال مي گردد واحد ذيحسابي باتوجه به موافقتنامه درخواست وجه نموده که با تائيد ذيحساب و وزارت امور اقتصادي و دارائي وجه مورد نظر به حساب جاري طرحهاي عمراني مخابرات واريز مي گردد. سپس جهت مقاوم سازي ساختمانهاي مخابراتي قراردادهايي ازسوي اداره ساختمان وتأسيسات منعقد گرديده و جهت اجراي مفادقراردادبه اداره مميزي ارسال وطي سند محاسباتي درحسابها وسرفصلهاي مربوطه طبق حسابداري دولتي درج گرديده وتراز ماهيانه تهيه ودر پايان سال مالي صورتهاي مالي تهيه وبه وزارت امور اقتصادي ودارايي و ديوان محاسبات کشور وسازمان حسابرسي ارائه مي گردد.

 • بايگاني ورابطين

- بايگاني

شامل نگهداري پرونده کليه قراردادهاي منعقده فيمابين شرکت مخابرات استان تهران باکليه اشخاص حقيقي وحقوقي به صورت دستي وسيستم کامپيوتري.

 - رابطين

عهده دار ثبت ورود وخروج وتحويل کليه اسناد هزينه ودرآمدي درسطح شرکت مخابرات استان تهران در دفاتر وسيستم کامپيوتري وارائه آن به ادارات ذيربط جهت اقدامات آتي.

 • قراردادها

عبارتست از انجام مميزي وکنترل کليه اسناد مربوط به قراردادهاي منعقده فيمابين شرکت مخابرات استان تهران با کليه اشخاص حقيقي وحقوقي در سطح استان تهران وساير وظايف محوله به شرح ذيل:

 1. رسيدگي به قراردادهاي ساختماني
 2. رسيدگي به قراردادهاي مهندسين مشاور
 3. رسيدگي به قراردادهاي نيروي انساني/خدماتي
 4. رسيدگي به قراردادهاي نگهداري شبکه هوايي وشبکه کابل
 5. رسيدگي به قراردادهاي خريد کالا ولوازم تجهيزات
 6. رسيدگي به قراردادهاي توسعه شبکه کابل
 7. رسيدگي به قراردادهاي خريد ملک واجاره
 8. فروش اموال منقول وغيرمنقول
 9. رسيدگي به کليه تضمينات اخذ شده در طول مدت اجراي قرارداد
 10. رسيدگي به پرداخت پيش پرداخت متعلقه در قراردادها
 11. رسيدگي به پرداخت علي الحساب متعلقه در قراردادها
 12. مکاتبات با ساير سازمانها نظير سازمان تأمين اجتماعي – وزارت امور اقتصادي ودارائي – سازمان حسابرسي – مجتمع قضايي و...

• تنخواه گردان

تنخواه عبارت از وجهي که از طرف ذيحساب با تائيد مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها (طبق اعتبارات) در اختيار واحدهاي مجاز به دريافت تنخواه گردان (طبق دفترچه اختيارات مديران) قرار مي گيرد وبتدريج که هزينه هاي مربوطه انجام مي شود، اسناد هزينه را تحويل داده ومجدداً وجه دريافت دارند. در پايان سال نيز مي بايست واحدهاي تنخواه دار نسبت به تسويه آن با امور مالي اقدام نمايند. وظايف مميزي تنخواه گردان عبارت از بررسي وکنترل اسناد مالي به جهت مطابقت با قوانين ومقررات مالي محاسباتي وتدارکاتي، اجراي صحيح آئين نامه هاي ابلاغ شده به شرکت ( از طريق دولت، وزارت امور اقتصادي ودارايي، معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات وفن آوري اطلاعات) و آئين نامه ها، دستورالعملها وبخشنامه هاي داخلي در شرکت.

• پرسنلي

وظايف واحد مميزي پرسنلي عبارتند از:

- رعايت کليه قوانين ومقررات مربوطه وتطبيق اسناد ومدارک مالي با قوانين ومقررات مالي ومحاسباتي ودستورالعملها وبخشنامه هاي مربوط وقوانين استخدام کشوري و قانون کار.

 • بخش مميزي قراردادهاي ستادي

انجام مميزي وکنترل کليه اسناد مربوط به قراردادهاي منعقده فيمابين ادارات، معاونت ها ودفاتر ستادي شرکت مخابرات استان تهران با اشخاص حقيقي وحقوقي.

 • بخش مميزي قراردادهاي مناطق

انجام مميزي وکنترل کليه اسناد مربوط به قراردادهاي منعقده فيمابين ادارات کل مناطق 8 گانه شرکت مخابرات استان تهران با اشخاص حقيقي وحقوقي. 

• بخش مميزي تنخواه گردان ستادي

مميزي اسناد هزينه مربوط به بخش تنخواه گردان کليه ادارات ستادي. 

• بخش مميزي تنخواه گردان مناطق

مميزي اسناد هزينه مربوط به بخش تنخواه گردان کليه ادارات کل مناطق 8 گانه  

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625