اداره پرداخت حقوق

 

 

 

 

شرح وظایف اداره پرداخت حقوق

 

 

 

 

پس از تشکیل شرکت مخابرات استان تهران در سال 1375 ازهفت واحدمستقل تشکیل که دو واحد پرداخت حقوق ادارات ستادی ونواحی هفتگانه شرکت مخابرات استان تهران بطور هم عرض کار پرداخت حقوق پرسنل شرکت را بعهده گرفتند. که از طریق سیستم طرح جامع مالی پرداخت می گردد. ضمناً کار هماهنگی وبررسی پرداخت حقوق کارکنان اداره کل مخابرات منطقه البرز نیز به عهده این اداره می باشد ذیلاً شمه ای از کارکرد ماهانه این دو واحد اعلام می گردد.

1-  تهیه وارسال لیست ونامه مربوط به کارکرد ماهانه پرسنل جهت تعیین کارکرد واضافه کاری ماه گذشته توسط ادارات مربوطه سپس ارسال آن به اداره پرداخت حقوق.

2-    دسته بندی ، بررسی ومطابقت کلیه نامه ها واحکام وارده با قوانین ودستور العملهای مربوطه جهت ورود اطلاعات.

3-    ورود اطلاعات احکام به سیستم جهت پرداخت بک پی (معوقه) وحقوق جاری پرسنل.

4-    کنترل بک پی وانجام اصلاحات مربوطه باتوجه به ورود اطلاعات قبلی وانجام محاسبه توسط سیستم.

5-    ورود اطلاعات اضافه کاری وحضوروغیاب کارکنان به سیستم.

6-    ورود اطلاعات لیستهای کسورات ارسالی از ادارات تابعه شرکت.

7-    بازبینی وبررسی اطلاعات واردشده به سیستم و ورود آخرین مرحله اطلاعات واصلاحات قبل از اجراء سیستم جاری.

8-    اعمال دیسکتهای ارسال شده توسط ادارات (وامها وهزینه های پرداختی)

9-  اجراء سیستم حقوق ماهانه وانجام تستهای مختلف بمنظور اطمینان از صحت عملیات انجام شده توسط سیستم وکنترل نوار حقوقهای صادره.

10-  بررسی تراز پرداختی ماهانه ودرخواست چک جهت واریز حقوق کارکنان.

11-  تهیه فلاپی ولیست ریزپرداختی کارکنان جهت ارسال به بانکها.

12-    انجام اصلاحات وتهیه لیست بن کارکنان ونهایتاً درخواست چک وتهیه فلاپی جهت ارسال به بانک کشاورزی.

13-  پاسخگوئی ورفع ابهامات احتمالی بعداز ارسال نوار حقوق.

14-   ورود اطلاعات موردی کارکنان به سیستم.

15-   اجراء حقوق موردی وارسال لیست مربوط به اداره خزانه داری جهت پرداخت.

16- بررسی، تائید واخذ فهرست حقوق پرداختی وارسال آن به واحد مربوطه.

17-  ارسال فرم تعیین استعلام بدهی ، بستان به ادارات مختلف جهت بازنشستگان ومنتقلین.

18-    تهیه لیست دستی اضافه کاری ، بدهی و ... جهت بازنشستگان ومنتقلین.

19-   تهیه تسویه حساب وارسال آن به دو واحد بازنشستگی وکسور بیمه برای بازنشستگان.

 

 

  

 

 

واحد سایر پرداختها

 

شرح وظایف واحد سایر پرداختها

 

 

 

 

نظر به افزایش روزافزون صدور احکام مأموریتها، وپرداختهای غیرمستمر به پرسنل شاغل وباتوجه به افزایش حجم کاری پرسنل واحد نواحی هفتگانه و حوزه ستادی نیاز به تشکیل این واحد در این اداره دیده شد که واحد سایر پرداختها ایجاد گردید که اهم فعالیتهای این واحد عبارتند از :

1-    پرداخت کلیه مأموریتهای ارسالی به اداره کل امورمالی در حدود 2000 فقره در هر ماه.

2-    ورود اطلاعات مأموریت در سیستم جهت محاسبه.

3-    اخذ پانچ تغییرات مأموریت وارسال آن به اداره ممیزی جهت صحت ورود اطلاعات وصحت محاسبه.

4-    اخذ گزارش کلی محاسبه مأموریتها از طریق سیستم قبل از اجرای اصلی حقوق جهت کنترل واعلام اجرای نهائی.

5-  تشکیل پرونده وبرقراری حقوق جهت ائمه جماعت که با آنها قرارداد منعقد می گردد در سیستم طرح جامع مالی وکنترلهای بعدی.

6-    پرداخت حق المشاوره به افرادیکه قرارداد موقت دارند.

7-  پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی غیرمستمر به کارکنان شاغل که شامل ( کمک هزینه تحصیلی ، پرداخت پاداشهای متفرقه، پرداخت حق جلسات و... )

8-    پرداخت حق التدریس مربیان داخل وخارج از شرکت.

9-    پرداخت پاداش پایان خدمت وذخیره مرخصی به بازنشستگان.

 

  

 

 

شرح وظایف واحد پرداخت حقوق بازنشستگان

 

 

 

 

اهم فعالیت این واحد عبارتند از:

1-    پرداخت حقوق بازنشستگان 7% و9% و5/8% شرکتی تهران ، کرج وحومه.

2-  پرداخت کلیه کمک هزینه ها به بازنشستگان شامل (کمک هزینه ازدواج کمک هزینه تحصیلی کمک هزینه تدفین پرداختی موردی طبق مصوبات مانند روز ارتباطات و ... )

3-    پرداخت کمک هزینه درمان (نسخه های پزشکی) به بازنشستگان طبق لیستهای ارسالی از اداره رفاه کارکنان.

4-    ایجاد وبرقراری حقوق بازنشستگان جدید در سیستم طرح جامع مالی.

5-    مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت لیستهای حقوقی.

6-    درخواست چک حقوقی بازنشستگان 9% وزارتی و 7% تأمین اجتماعی و5/8% شرکتی جهت ارسال به بانکها.

7-    پرداخت بن ماهانه به وظیفه بگیران وبازنشستگان 7% که حقوق آنان از طریق این شرکت پرداخت نمی گردد.

8-    تهیه فهرست کسورات ورفع مغایرت آن.

9-    جوابگوئی به بازنشستگان جهت رفع مغایرت وابهامات آنان.

10-                        صدور گواهی حقوق برای بازنشستگان.

11-                        تشکیل پرونده وبایگانی نمودن مدارک بازنشستگان نیز بعهده حسابداران واحد می باشد.

 

 

 

 

 

 

واحد بایگانی پرداخت حقوق

 

 

در ابتدای ورود هر کارمند واحد بایگانی به جهت پرداخت حقوق ماهانه نسبت به اختصاص شماره کارمندی فرد اقدام می نماید.

کلیه احکام که در طول سال جهت کارکنان توسط اداره کل منابع انسانی تهیه می گردد در پرونده مالی پرسنل بایگانی می شود.

- کلیه لیستهای ارسالی کسورات نیز بصورت جداگانه و کلی واحد مربوطه به جهت دسترسی بعدی نگهداری و بایگانی می شود.

 

 

 

 

 


شرح وظایف واحد کسور بیمه بازنشستگی

 

1- تهیه گزارش فهرست وکسورات :

 

 

پس از اجرای کامل حقوق باتحویل مدارک مثبته از مجری حقوق ، به کنترل مدارک تحویلی که شامل درخواست چکهای بانک ملی وصادرات به همراه سپهر وملی کارت بابت حقوق ماه جاری با سیستمهای مربوط و در انتها خالص پرداختی چکها وغیره را با خالص فهرست کنترل شده ودر صورت عدم مغایرت ، کار با کنترل وریزفهرست آغاز می گردد. ابتداً آماری شامل کلیه  پرداختها تهیه میشود سپس با دسته بندی چکها از لحاظ اولویت وجریمه نسبت به درخواست چکهای کسورات به شرح ذیل اقدام بعمل می آید:

الف چکهای اصلی شامل چکهایی می باشند که دارای اظهارنامه ودر صورت تأخیر شامل جریمه می شوند شامل:

1-    چک دارایی 2- سازمان تأمین اجتماعی 3- سازمان بازنشستگی کشوری 4- بیمه خدمات درمانی

الف چک دارایی: شامل مالیات حقوق مالیات بن- مالیات خانواده شهداومالیاتهای معوقه می باشد که درخواست چک می گردد وچک صادره به همراه مدارک دارایی خصوصاً اظهارنامه (خلاصه لیست) که خود شامل اطلاعاتی از قبیل جمع حقوق ومزایای پرداختی ماه- جمع حقوق ومزایای مشمول مالیات- ومالیات متعلقه همچنین جمع موارد ذکر شده تا ماه گذشته به همراه تاریخ پرداخت چک وتعداد کل کارکنان به وزارت دارایی ارسال که سازمان مربوطه صحت موارد فوق را خلاصه لیست تائید وعودت می نماید.

ب- چک سازمان بازنشستگی کشوری:

که شامل کارکنان 9% رسمی می باشد که پس از استخراج سهم کارمند 9% وسهم کارفرما 5/13% واولین تفاوت حقوق درخواست چک می نمائیم وبه همراه فرم 1/5 (اظهارنامه) به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می گردد.

ج- چک بیمه خدمات درمانی یا حق سرانه درمان شاغلین وبازنشستگان

 پس از تهیه سهم کارمند وکارفرما از فهرست حقوق ومزایا، ودرخواست چک مربوطه ، به همراه اظهارنامه ارسال میگردد.

د چک سازمان تأمین اجتماعی شعبه 13 تهران

شامل سهم کارکنان 7% و20% سهم کارفرما و3% بیمه بیکاری جهت کارکنان درفهرست می باشد که پس از جمع موارد فوق نسبت به درخواست چک مذکور اقدام وفلاپی نیز از طریق سیستم طرح جامع مالی تهیه وارسال می گردد.

درضمن خلاصه لیست جاری وخلاصه لیست ماه به ماه معوقه که خود شامل تعداد زیادی خلاصه وضعیّت می باشد نیز به همراه موارد ذکر شده ارسال می گردد.

 

ارسال فهرست به اداره تمرکزحسابهاوصورتهای مالی :

 

فهرست به تفکیک نوع استخدام ومراکز هزینه وتوضیحات لازم به همراه فهرست خانواده شهداء همه ماهه به اداره مذکور ارسال تا نسبت به جمع وخرج موارد فهرست اقدام لازم بعمل آید.

 

  

 

وظایف و کارهای محوله به واحد هماهنگی

 

1-قبل ازاینکه واحد هماهنگی تشکیل گردد صدور گواهی حقوق وکارهای متفرقه توسط حسابداران مربوطه هرقسمت انجام میگرفته ولی بدلیل حجم زیاد گواهی حقوقهاو تنوع انواع وامها توسط بانکها وموسسات مالی این کار به عهده واحد هماهنگی گذاشته شد آنهم با توجه به درخواستهای ارسالی از مناطق و معاونتها ضمن بررسی توان پرداخت کارمندان که حقوق آنان تکافوی اقساط مربوطه را میدهد یا خیر؟

2-    دریافت نامه های اخطار از بانکها و موسسات مالی مبنی بر به تعویق افتادن اقساط کارمندان یا ضامنین .

3-    صدور نامه اخطار جهت کارمندان یا ضامنین که اقساط آنان به تعویق افتاده است .

4-    صدور گواهی کار ماهانه جهت کارکنان بخش خصوصی اداره پرداخت حقوق

5-    دریافت لیست ورود و خروج کارمندان اداره پرداخت حقوق ازاداره کل اموراداری ونیروی انسانی .

6-    بررسی و کنترل ورود و خروج کارمندان وتهیه لیست اصلاحی وارسال آن به اداره کل امور اداری ونیروی انسانی.

7-    ضبط و نگهداری کلیه مصوبات و بخشنامه ها ازکلیه قسمتهای شرکت و خارج از شرکت

8-    مکاتبات اداری باقسمتهای مختلف شرکت و خارج از شرکت

9-    تهیه گزارش عملکرد ماهانه از سیستم طرح جامع مالی

10-            تهیه صورتحساب ماهانه جهت کارکنانی که به خارج از شرکت مخابرات استان تهران مامور هستند (همانند دفتر رهبری و غیره )

11- تهیه نامه و ارسال گزارش کار ماهانه واضافه کار جهت کارکنانی که به شرکت مخابرات تهران مامور هستند

12- هماهنگی بین اداره کل مالی با سایر واحد های شرکت

13- ارسال بخشنامه های صادره از طریق اداره به کلیه آحاد شرکت

 

 

 

 

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625