اداره خزانه داری

 

 

 

 

وظایف کلی اداره خزانه داری

 

-        افتتاح حساب قابل برداشت ادارات کل ستادی مناطق معاونتهای شرکت

-        معرفی صاحبان امضاء حساب تنخواه گردان به بانکها

-        کنترل وجوه حسابهایقابل برداشت از طریق سیستم رایانه

-        سپرده گذاری کوتاهمدت و بلند مدت امورمالی در بانکها (ریالی ارزی)

-        افتتاح حسابهای رابط درآمدی ستاد امور مالی در بانکها(حسابهای تمرکزی )

-         اخذ مطالبات از شرکتهایسیار-ایرانسل در قالب صورتحسابهای ارسالی

-        تدوین جدول و پرداختهای نقدی طبق بودجه سالیانه بهشرکتهایمخابرات ایران- زیر ساخت وزارت دارائی

-        هماهنگی لازم بانکها برای مسائلمالی مرتبط

 

           

شرح وظایف واحد کنترل اعتبارات

 

 

 

الف ) تحویل کلیه اسناد ارسالی از :

1-    ممیزی اسناد وکنترل مالی مربوط به اسناد تنخواه مناطق و علی الحسابهای مناطق و ادارات سندها و علی الحسابهای ادارات ستادی و شارژتنخواه مناطق

2-    اداره تمرکز حسابها فهرستهای ماهانه پرسنل ، اسناد برگشتی پرسنل

3-    اداره پرداخت حقوق اسناد سردستی پرسنلی و اسناد استرداد شده 

ب ) تامین اعتبار اسناد تحویل گرفته شده

1-  تامین اعتبار اسناد علی الحساب و پیش پرداخت

2- تامین اعتبار اسناد تنخواه مناطق

3- تامین اعتبار اسناد پرداختی دروجه تنخواه گردان ادارات ستادی

4- تامین اعتبار اسناد پرداختی پیمانکاران

5- تامین اعتباراسناد سردستی پرسنل

ج) تحویل اسناد تامین اعتبار شده

1- تحویل اسناد پرداختی و علی الحسابها و پیش پرداختها جهت پرداخت

2- تحویل اسناد بستانکاری پس از ثبت در دفتر روابط به اداره تمرکز حسابها واحد غیر پرسنلی

3- تحویل اسناد بستانکاری پرسنلی پس از ثبت در دفتر روابط به اداره تمرکز حسابها واحد پرسنلی

د ) عدم تامین اعتبار و ارسال فرم کسری اعتبار به ادارات و مناطق جهت اخذ و ترمیم اعتبار

ر) درخواست تامین اعتبار از دفتر برنامه ریزی و بودجه  

ز) تهیه گزارش عملکرد اعتبار ی جاری و سرمایه ای جهت مدیران شرکت

 

  

 

گردش کار در واحد اسناد واوراق بهاداربشرح ذیل می باشد:

 

1-اخذ ضمانتنامه :کنترل وبررسی آن+ارائه به کارشناس جهت بررسی + ثبت درسیستم طرح جامع مالی +ثبت آن در دفاتر مربوطه+ بایگانی

2-تمدید ضمانتنامه : تهیه پرینت از طرح جامع مالی+تایپ درسیستم اتوماسیون +امضا رئیس محترم خزانه داری +شماره دبیر خانه  جهت ارسال به بانک+بایگانی سوابق

3-پیگیری نامه های ارسالی به بانکها برای تمدید ضمانتنامه ،چنانچه بانکهای مربوطه در مواردی تمدیدیه ها را ارسال نکرده باشد پیگیری نموده ودر مواردی نسبت به فکس نامه های ارسالی اقدام  می گردد تا نسبت به تمدید آنها از سوی بانکها اقدام گردد+چنانچه اقدام به تمدید نگردیده ونخواهند تمدید کنند نامه پیگیری به بازرسی بانکها ارسال  می گردد.

4-دریافت نامه های آزادی ضمانتنامه ها از ممیزی: بررسی نامه های ممیزی باتوجه به سوابق ومستندات موجود+اعمال نظر وتغییرات حاصله در سیستم طرح جامع مالی+ثبت وتایپ درسیستم اتوماسیون اداری+ارسال سوابق جهت امضائ مدیریت محترم وشماره دبیرخانه+کنترل در جهت بازگشت سوابق ونامه های صادره ازدبیر خانه+پیوست سوابق واصل وتمدیدیه ضمانتنامه ها وآماده کردن آن جهت ارائه به نماینده شرکتها

5-دریافت نامه های تقلیل ضمانتنامه از ممیزی: بررسی نامه وسوابق ممیزی+اعمال نظر وتغییرات حاصله درسیستم طرح جامع مالی+ثبت وتایپ درسیستم اتوماسیون اداری+ارسال جهت امضا مدیریت محترم وشماره دبیر خانه وکنترل در جهت بازگشت نامه ها از دبیر خانه +ارسال نامه تقلیل به بانک مورد نظر ویا تحویل به نماینده شرکتها(بصورت سردستی)

6-دریافت نامه های ضبط کامل-ضبط وباقی-ضبط وآزادی:بررسی نامه های ممیزی باتوجه به سوابق ویا کنترل نامه های تمرکز حسابها(در صورتی که ضبط ضمانتنامه مربوط به کارت تلفن همگانی باشد)+اعمال نظر وتغییرات حاصله درسیستم طرح جامع مالی+ثبت وتایپ درسیستم اتوماسیون اداری+ارسال سوابق جهت امضا مدیریت محترم +شماره دبیر خانه +کنترل در جهت بازگشت سوابق از دبیر خانه+ارسال به بانک +پیگیری متعدد جهت وصول رقم ضبط+چنانچه رقم واریزی باشد بعداز واریز واعلام وصول ازسیستم مجب، اصل ضمانتنامه وتمدیدیه های آن طی نامه ای به بانک ارسال میگردد+تهیه نامه جهت جمع وخرج به تمرکز حسابها +چنانچه از طریق واریزی میسر نگردد،اعزام نماینده به بانک بادردست داشتن معرفی نامه از اداره کل مالی+ارسال لاشه ضمانتنامه جهت صدور چک به بانک عامل+ارسال چک یا اعلامیه واریزی به تمرکز حسابها جهت جمع وخرج وانتظار جهت وصول چک واعلام شماره سند از تمرکز حسابها+بایگانی مستندات مربوطه

7-وصول برگه های دوم مکاتبات اداری وپستی +بایگانی برروی نامه های ارسالی

8-دریافت تمدیدیه از بانکها،معمولا هر ماهه حدودا 300 الی 350 فقره نامه تمدید به بانکها ی مربوطه ارسال وتمدیدیه های آن از طریق بانکها دریافت می گردد ودر پرونده های ضمانتنامه ها بایگانی می گردد(البته یکماه قبل از سررسید این نامه ها تهیه وارسال می گردد)

9-تهیه گزارشها،در خصوص تعیین تکلیف ضمانتنامه ها +سفته ها+پیگیری آنها

10- ارائه گزارشها،سه ماهه-شش ماهه-وپایان سال در خصوص حسابهای انتظامی به تمرکز حسابها وهمچنین دریافت آخرین نرخ ارز های خارجی ازاینترنت مربوط به تسعیر  ضمانتنامه های ارزی وارائه گزارشهای مربوطه به تمرکز حسابها

11-دسته بندی واختصاص زونکن های  مجزا برای کلیه مکاتبات اعم از بایگانی ضمانتنامه های پیش پرداخت –حسن انجام تعهدات ومناقصه ها-سفته های تلفن همگانی+بایگانی کلیه مکاتبات مربوط به آزادی وابطال ضمانتنامه ها-ضبط –تقلیل وهمچنین تمدید ضمانتنامه ها باتوجه به ردیفهای مربوطه در سیستم طرح جامع مالی

12-جواب به استعلامات ممیزی بصورت تلفنی ومکتوب

13-جواب به استعلامات تمرکز حسابه بصورت تلفنی ومکتوب در خصوص ضمانتنامه های کارت تلفن های همگانی

14-جواب به استعلامات تلفنی ومکتوب به اداره کل بازرگانی

15- پشت نویسی وارائه کلیه چکها وضمانتنامه های که افراد حقیقی وحقوقی در مزایده های مختلف شرکت می کنند

16-تحویل اسناد مالکیت به اداره بازرگانی ومناطق:درج درسیستم طرح جامع مالی+اخذ رسید از نمایندگان آنها+بایگانی نامه های مربوطه

17-دریافت اسناد مالکیت:درج درسیستم طرح جامع مالی+ارائه رسید +بایگانی اسناد ونامه های مربوطه

18-واخواست سفته ها:حضور مستمر در دادگستری  استان تهران(دفتر روزنامه رسمی)+تهیه فرمها ی مخصوص+پر کردن فرمها و وسفته ها+امضا مدیریت محترم+تهیه فیشهای بانکی وارائه آن به دادگستری جهت واخواست+مکاتبه بادفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران جهت ارسال اسناد واخواست

19-مکاتبات متفرقه در خصوص ضمانتنامه –چک وسفته های ارسالی از مناطق واداره بازرگانی

 

                                       

شرح وظایف واحد صدور چک

 

الف: تحویل کلیه اسناد ارسالی از :

1 - واحد اعتبارات : مربوط به اسناد هزینه ای معاونتها و ادارات کل ستادی و مناطق

2 -  اداره پرداخت حقوق بابت حقوق کارکنان ، كسورات حقوق ، حقوق بازنشستگان ، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و خرید خدمت  سربازی

 3 - اداره تمرکز حسابها بابت بیمه عمرکارکنان  ، هزینه دفن و کفن ومالیات مکسوره پیمانکاران

4 -  اداره درآمدها بابت استرداد ها

5 - اداره کنترل صورت حسابها بابت اضافه پرداختی قبوض

6 - اداره کنترل صورتحسابهای دیتا بابت استردادها

7 -  اداره ممیری بابت PRM ، تنخواه مناطق ، صورتحساب پیمانکاران ، استرداد مطالبات پیمانکاران

8 – اداره رفاه  بابت طرح درمان کارکنان

 

ب: کنترل ، تفكيك و  لیست اسناد ارسالی و تجمیع کردن  :

1 -  کنترل اسناد از لحاظ درج صحیح شماره حساب بانکی ، کد شعبه ، نام شعبه ، صحت شماره شبا          2 - تفکیک اسناد تنخواه مناطق ، تنخواه معاونتها ، صورتحساب پیمانکاران ، اسناد پرسنلي ، كسورات ،  استردادهای پیمانکاران و تلفن و دیتا  ، PRM ( شبکه هوشمند ) و IN  کشوری

3 - تهیه لیست  مبالغ زير 000/000/300 ريال و مبالغ بالاي 000/000/300 جهت دستور مجوز پرداخت از معاونت اداری و اقتصادی 

4 - تجمیع کردن اسناد صورتحساب پیمانکاران با 4% ارزش افزوده ، استردادهای ارسالی از اداره درآمدها و اداره دیتا ، PRM ( شبکه هوشمند با لیست های 10 تایی طبق بانکهای عامل ذینفع ) وIN  کشوری 

پ : درخواست و تحویل چک از بانکهای عامل :

1 – پس از تحویل دسته چک شماره چکها برروی جلد  نوشته و بر اساس شماره چک ردیف  و  شماره زده می شود.    

  2 - ممهور کردن چکهابعد از صدور

 

ت : صدور ، گرفتن امضاء و تفکیک چکهاو تحویل رسیدها  :

1 – صدور:  پس از کنترلهای لازم اسناد بین کاربران توزیع سپس بر اساس بانکهای عامل مشخص شده بر روی سند چک صادر و پرفراژمی گردد .

2 – گرفتن امضاء : بعد از کنترل صحت مندرجات در متن چک مبالغ زیر 000/000/500 ریال چک و لیست پرداخت بانک امضاء و در کارتابل جهت امضاء دوم و سوم ارسال میگردد و مبالغ بالای 000/000/500 ریال فقط لیست پرداخت بانک امضاء و جهت امضاء اول ، دوم و سوم ارسال میگردد.

3 -  تفکیک چکها بر اساس بانکهای عامل و چکهای نیاز به رسید بانکی مانند اداره برق ، آب و فاضلاب ، آموزش و صداو سیما ، فیش های حفاری شهرداری ، کسورات پرداخت حقوق با فلاپی و بدون فلاپی و چکهای بیمه که توسط واحد رمزدار می شود .

4 -  تحویل رسیدهای گرفته شده از بانک به ادارت مربوطه تحویل می گردد .

 

ث : ارسال چکها به بانکهای عامل و گرفتن رسید و اعلامیه بانکی و تغییروضعیت هر یک از چکها در سیستم صدور چک

 

ج :تحویل چک

1 – چکهای  بیمه پیمانکارن به نماینده شرکت و چکهایی که به در خواست سازمان تامین اجتماعی بوده پس رمزدار کردن تحویل اداره ممیزی می شود.

2 -  اعلامیه بانک یا فیشهای حفاری صادره شهرداری پس از واریز به نما ینده ادارات کل تحویل می شود.

3 -  اعلامیه و لیست کسورات حقوق واریزی توسط بانک عامل تحویل اداره پرداخت حقوق میگردد

4 – چکهای اجرایی کسورات  پس از تغییر وضعیت در سیستم صدور چک به نماینده اداره پرداخت حقوق جهت تحویل به سازمانهای مربوطه. 

 

چ : گرفتن صورتحساب بانک ، کنترل موجودی تنخواه :

1 - گرفتن صورتحساب بانک بصورت روزانه ، صحت مبالغ و شماره چک برداشتی ، ثبت چکهای پاس شده در سیستم صدور چک ، واریز و برداشتهای بانک در سیستم طرح جامع مالی .

2 -  کنترل موجودی حساب جاری (تنخواه گردان) با موجودی بانک بصورت روزانه و شارژ تنخواه باهماهنگی بانک تا سقف مجاز و برای چکهای بالاتر از سقف تنخواه طبق نامه با هماهنگی رئیس اداره انجام و بایگانی میگردد .

 

ح: گرفتن مانده حسابهای بانکی در پایان هر روز و مطابقت مانده ها در آغاز روز بعد .

 

خ : گرفتن گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه و کنترل آن با چکهای صادره

 

د : پيوست کردن رسيدهاي بانكي و تحويل اسناد چك هاي صادر شده بر اساس گزارش پرداخت روزانه  به اداره تمركز حسابها

 

ذ : صندوق : در صورتی که مراجعه کننده از مسیر دور آمده و مبلغ دریافتی کم باشد ویا علی الحساب حقوق  همکاران وغیره از محل صندوق پرداخت و هفته ای  یکبار کنترل موجودی و مغایرت گیری می شود.  

 

ر : مکاتبه با بانکها و شرکت مخابرات ایران برای پرداختهای انجام شده 

 

ز : پاسخگویی تلفنی به ذینفعان و مراجعه گنندگان حضوری

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625