صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاون اداری و مالی و تدارکاتی > اداره کل مالی > اداره کنترل صورت حساب تلفن 

اداره کنترل صورت حساب تلفن

 

                          

« اداره ی کنترل صورت حساب تلفن »

 

الف دریافت فایل های حاوی اطّلاعات پرداخت قبوض مشترکین ازبانک های متعامل.

ب- آماده سازی ورفع مغایرت اطّلاعات (بندالف) در سامانه ی رایانه.

ج- ارسال اطّلاعات وصولی (پالایش شده ) به پایگاه رایانه ای استقلال ،جهت تهیّه ی لیست های کنترلی ،به روز رسانی ونهایتاً منظور نمودن به حساب مشترکین.

د- بررسی ورفع مغایرت فهرست های خروجی وارسال نتایج به اداره درآمدها جهت انجام امور محاسبات متعاقب.

ه بررسی ورفع مغایرت حساب تمامی مشترکین تلفن های عادی، سیم خصوصی ،دورشوال و ...مناطق هفتگانه ی مخابراتی تهران.

و بررسی تمامی سرویس های (خدمات ) نوین واگذار شده به مشترکین ،از قبیل شبکه ی هوشمند  INو.....

ز- کنترل ودر صورت لزوم اصلاح تمامی متغیّرهایی که تاثیر مستقیم برصورت حساب صادره ی مشترکین دارند.

ح- اصلاح رویّه وبهبود روش های جاری ، در ادارات کل مخابرات مناطق هفتگانه ی تهران واستان البرز.

ط- رسیدگی به شکایات صورت حساب مشترکین استان تهران وارائه ی پاسخ های برآمده از نتایج بررسی های فنّی به ایشان از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات.

ی- پاسخگویی به استعلام های دریافتی ،از شوراهای حل اختلاف ، ادارات کل و گروه های مالیاتی ،شعب دادگاه های استان تهران و ......

ک پاسخگویی به استعلام های مناطق مخابراتی در راستای رفع ابهامات واشکالات ورضایت مندی مشترکین.

ل انجام فرایند اجرایی طرح نظرسنجی از ارباب رجوع برای کلیّه ی ادارات امور مالی.

م پی گیری وپاسخگویی به شکایات واصله از دفتر بازرسی وسازمان بازرسی کل کشوردر خصوص صورت حساب های صادره.

ن کنترل وصولی قبوض میان دوره با صدوری آن و رسیدگی به مغایرات احتمالی.

س- صدور صورت حساب سرویس های شرکت های ایرانسل وارتباطات سیّار بر مبنای قانون مالیّات برارزش افزوده.

ع- کنترل صورت حساب سرویس های تخصیص یافته به شرکت های انتقال داده ها (pap).

ف- پی گیری صورت حساب های پرداخت شده ای که به حساب مشترک (بنابردلایل مختلف ) منظور نشده است. (شامل 1- ثبت اشتباه اطّلاعات در سامانه های پرداخت قبوض توسط مشترک که منجر به پرداخت قبض مشترکان دیگر یا واریز وجه به سایراستان ها و ........2- اعلام اشتباه شماره ی تلفن در مراکزمخابرات هنگام وصول قبض المثنی و ..............)

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625