صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاون اداری و مالی و تدارکاتی > اداره کل تدارکات و خدمات 

اداره کل تدارکات و خدمات

 

صفحه در دست طراحي مي باشد

سهام

قیمت پایانی سهام: 2212
قیمت روز قبل: 2215