صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش 11520کیلوگرم سیم رانژه اسقاط مراکزمنطقه 4

 
فروش 11520کیلوگرم سیم رانژه اسقاط مراکزمنطقه 4 تاریخ ثبت : 1393/04/30
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش 11520کیلوگرم سیم رانژه اسقاط مراکزمنطقه 4
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 4/ت/93
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 29/4/93
پایان فروش اسناد : 15/5/93
بازگشایی پاکات : 28/5/93
متن آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 4/ت/93

فروش 11520کیلوگرم سیم رانژه اسقاط مراکزمنطقه 4

اداره کل تدارکات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد 11520کیلوگرم سیم رانژه اسقاط موجود درمراکز مخابراتی اداره کل منطقه 4 خود را از طریق مزایده عمومی  بفروش برساند. داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی پس از واریز مبلغ 000ر500ریال (8% مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه  واریز شماره 17696804152 درمتن فرم واریز ودر ساعات اداری بنشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا، نبش خیابان             سهیل ،ساختمان شاهد ، طبقه سوم ،اتاق 327، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت اداری ، مالی وتدارکاتی مدیرعامل مراجعه وCD اسناد مزایده را دریافت وپس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دوپاکت(الف و ب) تنظیم ولاک ومهر شده به نشانی فوق تسلیم ورسید دریافت نمایند .

1: سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000ر800ر49 ریال ( چهل میلیون وهشتصدهزار ریال) می باشد.

2: شروع فروش اسناد از روز یک شنبه مورخ 29/4/93 میباشد.

3: آخرین مهلت خرید اسناد روزچهارشنبه مورخ 15/5/93 می باشد .

4: آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخ27/5/93 می باشد.

5: تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 28/5/93 می باشد.

6: تاریخ بازدید از شنبه مورخ 18/5/93 لغایت چهارشنبه مورخ 22/5/93 از ساعت 10 صبح الی 14

 

                       

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

تعداد نمایش : 3502 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4103
قیمت روز قبل: 4154