صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

موضوع آگهی فروش انواع کابلهای تت

 
موضوع آگهی فروش انواع کابلهای تت تاریخ ثبت : 1395/12/24
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : موضوع آگهی فروش انواع کابلهای تت
شماره مزایده : آگهی مزایده شماره 1‏/ت‏/96
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.12.25
پایان فروش اسناد : 95.12.28
بازگشایی پاکات : 19‏.01‏.96
متن آگهی :

 مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

  آگهی مزایده شماره 1‏/ت‏/96

      موضوع آگهی فروش انواع کابلهای تت

شرکت مخابرات ایران‏‏‏‏‏-مدیریت منطقه تهران در نظر دارد انواع کابلهای تت اسقاط وخارج ازرده موجود درمراکز اداره کل مخابرات منطقه 7تهران خود را از طریق حراج عمومی بفروش برساند . داوطلبان شرکت درحراج می توانند از تاریخ انتشار آگهی پس از واریز مبلغ 000‏.000‏.1ریال  (9% مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد6520 باذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری بنشانی : تهران ، بزرگراه کردستان، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ،تدارکاتی ومنابع انسانی مراجعه وCD اسناد حراج را دریافت نمایند و پس از تهیه پرینت اسناد، باتوجه به مندرجات آنها نسبت به شرکت در جلسه مزایده به شرح ذیل حضور بهم رسانند.

 1‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت درمزایده به شرح جدول می باشد .

                                                      

شرح کالا

میزان سپرده

پایه قیمت کارشناسی

انواع کابلهای تت

420‏.061‏.752ریال

200‏.614‏.520‏.7ریال

 2‏‏‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد مزایده روزسه شنبه مورخ 17‏‏‏‏‏‏.12‏‏‏‏‏‏.95 می باشد.

3‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد مزایده روزشنبه مورخ 28‏‏‏‏‏.12‏‏‏‏‏.95می باشد .

4‏-آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی روز شنبه مورخ 19‏.01‏.96

‏‏‏‏‏5‏- تاریخ برگزاری مزایده ساعت 9 صبح روزیکشنبه  مورخ 20‏.01‏.96می باشد.

6‏‏‏‏-محل برگزاری مزایده: تهران، خیابان نجات الهی شمالی ،طبقه سوم، کمیسیون معاملات  

تعداد نمایش : 1678 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201