صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

موضوع آگهی : فروش ملک انبار 44

 
موضوع آگهی : فروش ملک انبار 44 تاریخ ثبت : 1396/05/15
طبقه بندي :
عنوان مزایده : موضوع آگهی : فروش ملک انبار 44
شماره مزایده : آگهی تجدید مزایده شماره 2‏/ت‏/96
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 96.5.16
پایان فروش اسناد : 96.5.30
بازگشایی پاکات : 96.6.12
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی تجدید مزایده شماره 2‏/ت‏/96

موضوع آگهی : فروش ملک انبار 44

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد انبار44 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ 000‏‏‏‏‏.000‏‏‏‏‏.5 ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

ردیف

نام ملک

پلاک ثبتی

آدرس

متراژ عرصه

قیمت کارشناسی

توضیحات

1

انبار44

56‏‏‏‏.35

جاده ساوه بعداز چهاردانگه جنب                        روستای ناصریه

000‏‏‏‏.40 مترمربع

000ر000ر000ر446

عرصه فوق به215قطعه سند تک برگی تبدیل گردیده

1. سپرده شرکت در مزایده مبلغ 44.600.000.000ریال می باشد .

2. فروش اسناد از روز دوشنبه مورخ 16‏.5‏‏‏‏.96 می باشد.

3. آخرین مهلت خرید اسناد روز دوشنبه مورخ 30‏.5‏‏‏‏.96 می باشد .

4. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 30‏‏‏‏‏‏.14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 96.6.11می باشد.

5. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96.6.12می باشد.   

                                                                         دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

                             WWW.TCT.IR

تعداد نمایش : 1261 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4103
قیمت روز قبل: 4154