صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چند منظوره شهید کلانتری ، پارکینگ و زمین چمن فوتبال مخابرات منطقه البرز

 
واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چند منظوره شهید کلانتری ، پارکینگ و زمین چمن فوتبال مخابرات منطقه البرز تاریخ ثبت : 1396/06/22
طبقه بندي :
عنوان مزایده : واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چند منظوره شهید کلانتری ، پارکینگ و زمین چمن فوتبال مخابرات منطقه البرز
شماره مزایده : آگهي مزایده عمومی شماره 1001/ک/96 (دو مرحله ای)
نام روزنامه : <#f:122/>
تاریخ انتشار : <#f:123/>
پایان فروش اسناد : 96.7.15
بازگشایی پاکات : 96.7.26
متن آگهی :

 

مخابــرات منطقه البــــرز در نظر دارد انجام عملیات واگذاری سالن فرهنگی  ورزشی چندمنظوره شهید کلانتری،  پارکینگ و زمین چمن فوتبال مخابرات منطقه البرز را براساس شرایط معامله و طرح قرارداد بمدت یکســال از طریق مزایده عمومــی (دو مرحله ای) به پيمانكار ايراني واجد شرايط حقوقی که دارای شناسه ملی و کد اقتصادی باشد واگذار نمايد. لذا كليه داوطلبان حائــز شرايط مي توانند با عنايت به موارد فوق و با در دست داشتن معرفي نامه معتبر در ساعات اداري جهت دريافت فیش مربوطه مبنــي بر واريــز مبلغ 000/109 ريال به حســاب شمــاره 1801390794 با شنــاســــه واريــــز 1795980203150 نـــزد بانــك ملــــت شــعبــه سه راه رجائی شهر كرج به نام مخابرات منطقه البرز به واحد دبيرخانه واقع در شهرستان كرج ، میدان طالقانی ،  شهرک اداری حسن آباد ، بلوار تعاون ،  خیابان فرهنگ ،  جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مخابرات منطقه البرز ، طبقه همکف مراجعه و اسناد مزایده را پس از ارائه فيش واريزي دريافت و با توجه به مندرجات مدارك، پيشنهـــاد قيمت خود را تنظيم و قبل از ساعــت  14:00 روز سه شنبه در تاريخ  25/7/96 به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نماينـــد. به پيشنهادهـــاي فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.

1. سپرده شركت در مزایده :   000/000/500ریال (پانصد میلیون  ریال)

(صرفاً در وجه شركت مخابرات ایران - منطقه البرز)

پيشنهاد دهنده مكلـــف است معادل مبلغ سپرده ، ضمانت نامه بانكي و يا چك تضمينـي ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هــاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2. تاريخ شروع فروش اسناد مزایده                 چهارشنبه :   96.7.5

3. تاريخ پايان فروش اسناد مزایده                    شنبه :   96.7.15

4. تاريخ تسليم پيشنهاد : پاكت هاي (الف، ب) قبل از ساعت  14 روز سه شنبه  تاريخ 25/7/96

5. تاريخ بازگشايي : ساعت  10:00  روز چهارشنبه مورخ  96.7.26

 

تعداد نمایش : 1137 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201