صفحه اصلي > محصولات و خدمات > سرویس های تجاری > شبکه خصوصی مجازی (VPN/MPLS) 
 

ارائه این سرویس قابلیت برقراری ارتباط بین دو یا چند نقطه دلخواه مورد درخواست مشتری از طریق شبکه IP موجود را فراهم می نماید مشتری با اتصال دو سر این ارتباط به سوئیچهای ارتباطی و یا رایانه می تواند یک ارتباط شبکه خصوصی مجازی محلی یا VLAN بین دو نقطه برقرار نماید این ارتباط به صورت فنی در لایه سه از مدل OSI و یا لایه شبکه در پروتکل TCP/IP برقرار میگردد .

سرویس VPN/MPLS عبارت است از شبکه‌های مجازی و خصوصی برای مشترکینی مانند بانک‌ها، صندوق‌های اعتباری، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ.
با این سرویس که یکی از بهترین سرویس‌ها می باشد، مشترک می‌تواند بین ساختمان‌های خود یک شبکه مجازی و اختصاصی روی شبکه دیتای کشور برای خود ایجاد ‌کند که غیر از کاربران آن شرکت یا سازمان، هیچ کاربر دیگری نمی‌تواند به شبکه آنها دسترسی داشته باشد. از خواص ذاتی MPLS تفکیک ترافیک یک سازمان از دیگر سازمانها توسط سرویس دهنده می باشد به طوریکه چندین مشترک می توانند از آدرس دهی خصوصی مشترک بدون نیاز به ترجمه این آدرس ها استفاده نمایند. این جداسازی ترافیک منتهی به استفاده از عبارت MPLS VPNs گردید تا مشترکینی را که قصد اجرای یک شبکه خصوصی IP را با دیگر نقاط زیر مجموعه شان را دارند متمایز سازد.

 

نمونه هایی ازکاربرد های سرویس VPN/MPLS

 • تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور, مانندPaper lessو بطور کلی سیستم های اتوماسیون اداری
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس های داخلیEmail,web,FTP Messagingو ... برای سازمانها و شرکتها
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های E-learning
 • ایجاد شبکهVoice over IPجهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمان ها با هزینه های پایین تر
 • تامین بستر سیستم های ویدئو کنفرانسینگ
 • ایجاد شبکه های مونیتورینگ ویدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه های واقع در شهرستان ها با دفاتر مرکزی مستقر در تهران یا سایر شهرستانها

 

 

سرعت تعرفه به ازاء هر لینک ( ریال )
شهری بین شهری بین شهری MPLS
(داخل استانی) (بین استانی) عادی
MPLS ویژه MPLS ویژه
64 Kb/s 350,000 500,000 800,000 300,000
128 Kb/s 1.5 برابر64Kb/s 1.5 برابر64Kb/s 1.5 برابر64Kb/s 1.5 برابر64Kb/s
256 Kb/s 2.5 برابر64Kb/s 2.5 برابر64Kb/s 2.5 برابر64Kb/s 2.5 برابر64Kb/s
512 Kb/s 4 برابر 64Kb/s 4 برابر 64Kb/s 4 برابر 64Kb/s 4 برابر 64Kb/s
1024 Mb/s 6 برابر 64Kb/s 6 برابر 64Kb/s 6 برابر 64Kb/s 6 برابر 64Kb/s
2048 Mb/s 10 برابر 64Kb/s 10 برابر 64Kb/s 10 برابر 64Kb/s 10 برابر 64Kb/s
4 Mb/s 16 برابر 64Kb/s 16 برابر 64Kb/s 16 برابر 64Kb/s 16 برابر 64Kb/s
8 Mb/s 25 برابر 64Kb/s 25 برابر 64Kb/s 25 برابر 64Kb/s 25 برابر 64Kb/s
20 Mb/s 38 برابر 64Kb/s 38 برابر 64Kb/s 38 برابر 64Kb/s 38 برابر 64Kb/s
34 Mb/s 65 برابر 64Kb/s 65 برابر 64Kb/s 65 برابر 64Kb/s 65 برابر 64Kb/s
100 Mb/s 109 برابر 64Kb/s 109 برابر 64Kb/s 109 برابر 64Kb/s 109 برابر 64Kb/s
155 Mb/s 170 برابر 64Kb/s 170 برابر 64Kb/s 170 برابر 64Kb/s 170 برابر 64Kb/s

 

 

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی شرکت مخابرات استان تهران (آدرس ذیل) میتوانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند:

آدرس : خیابان ملاصدرا-خیابان شیراز جنوبی-خیابان سهیل شرقی-نبش کردستان-ساختمان شاهد-برج شرقی-طبقه اول-اداره کل فروش

 

مدارک مورد نیاز

 • نامه درخواست (برای شخص حقیقی شامل مشخصات،آدرس وکدپستی فرد جهت تعیین محل دایری و برای شخص حقوقی درخواست رسمی در سربرگ شرکت شامل معرفی نماینده و مهروامضای بالاترین مقام مسئول (شرکتهای دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکتهای خصوصی))
 • کارت تقاضای مهر و امضاء شده توسط بالاترين مقام مسئول (شرکتهای دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکتهای خصوصی)
 • فرم پرسشنامه تکميل ومهر امضاء شده
 • تصوير اساسنامه و مدارک ثبت شرکت جهت موسسات خصوصی
 • تصوير آگهی روزنامه رسمی (حاوی اسامی صاحبان امضاء مجاز و نيز آخرين آدرس قانونی شرکت) که بيش از دوسال از تاريخ انتشار آن نگذشته باشد جهت موسسات خصوصی
 • معرفی نامه و کپی شناسنامه نماينده
 • تصوير صورتجلسه آزمايش وتحويل فيبراختصاصی برای متقاضيان ارتباط روی فيبر
 • در صورتيکه دونقطه برقراری ارتباط به یک شرکت تعلق نداشته باشد(درخواست از یک شرکت و دایری خط در شرکت دیگر) ارسال موافقت کتبی شرکت دوم الزامی می باشد.
 • در خصوص متقاضيانی که به صورت شخص حقيقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می نمايند، حضورشخص ويا صاحب مجوز به انضمام اصل و کپی شناسنامه و يا کارت شناسايی معتبر به منظور تکميل و مهر و امضای کارت اشتراک ضروری می باشد.

 

توجه

راه اندازی سرویس حداکثر ظرف مدت 15 روزپس از واریز وجه مربوطه، انجام می پذیرد.

دریافت خدمات و پشتیبانی سرویس مزبور با شماره گیری 1899 امکانپذیر میباشد

 

Copyright © 2014 TCT