E1 یا لینک PRA:

بستر فیزیکی که جهت اتصال تجهیزات متقاضیان به شبکه مخابراتی واگذار می گردد، هر لینک امکان برقراری همزمان 30 مکالمه را معادل با 30 خط تلفن فراهم می آورد و تعداد لینک مورد نیاز به میزان ترافیک و تعداد تماسهای متقاضیان بستگی دارد.

 • لینک PRA-PABX : جهت اتصال تجهیزات سیستمهای سانترال (PABX) و یا سیستم پاسخگویی متقاضیان واگذار می گردد.
 • لینک PRA-ISP : جهت اتصال متقاضیانی که امکان استفاده از اینترنت را برای مشترکین فراهم می سازد واگذار می گردد.
 • لینک PRA-PRM : جهت اتصال متقاضیانی که سرویس اینترنتی و یا مشاوره تلفنی را از طریق شبکه هوشمند شرکت مخابرات ایران به مشترکین فراهم می آورد واگذار می گردد.

 

تجهیزات موردنیاز

 • 2 دستگاه مودم G.

توجه

باتوجه به نوع تجهیزات مخابراتی هرمنطقه، درزمان مراجعه متقاضی برای ثبت نام نوع مودم موردنیازبه مشترک اعلام می گردد.

 

هزینه برقراری لینک هزینه نگهداری ماهیانه یک لینک
5.000.000 ریال 2.250.000 ریال

 

توجه

 • درحال حاضرباتوجه به تغییرتعرفه ها،هزینه اتصال وهزینه نگهداری به صورت علی الحساب ازمشترکین دریافت می گردد
 • این هزینه هابدون احتساب 8% مالیات برارزش افزوده می باشدکه این درصدبه مبالغ فوق افزوده خواهدشد

 

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به یکی از مراکز مخابراتی مراجعه نمایند

آدرس مراکز مخابراتی

 

نمونه فرم پرسشنامه

دانلود/مشاهده فرم

 

مدارک موردنیاز

 • تقاضانامه(درخواست) شرکت
 • تصویراساسنامه ومدارک ثبت شرکت
 • آگهی روزنامه رسمی باتاریخ حداکثر2سال قبل(برای ارگانهای دولتی نیازنمی باشد)
 • آخرین آگهی تغییرات شرکت درروزنامه رسمی
 • معرفی نامه متقاضی که ممهور به مهرشرکت و به امضاء صاحبان امضاءرسیده باشد
 • کپی شناسنامه مدیرعامل ونماینده شرکت
 • ارائه فرم کداقتصادی

 

توجه :

مشترکین می تواننددرصورت بروزهرگونه اختلال ویامشکل درخطوط خود،بامرکز مخابرتی خودتماس حاصل فرمایند.

 

 

Copyright © 2014 TCT