1-    مشترکین در هنگام بروز اختلال و یا مشکل در خطوط خود ، چه اقدامی باید انجام دهد ؟

-       مشترکین می توانند در هنگام بروز اختلال ویامشکل  با مرکز مخابراتی محل ثبت نام خود تماس و یا مراجعه نمایند .

3-    هر لینک E1 امکان برقراری همزمان چند مکالمه را فراهم می آورد ؟

-       هر لینک امکان برقراری همزمان 30 مکالمه را معادل با 30 خط تلفن فراهم آورد

4-    هزینه نامبرینگ (سالیانه) کدهای 4 و 5 رقمی و هزینه لینک E1 چگونه از مشترک دریافت می شود ؟

-         هزینه لینک E1 فقط یکبار در زمان ثبت نام از مشترک دریافت می شود .

-         تا زمانیکه مشترک از این کدها استفاده می نمایدهزینه نامبرینگ (سالیانه) هر سال از مشترک دریافت می گردد

 

 

Copyright © 2014 TCT