شرح وظايف

 

 

 

شرح وظايف معاونت مالي،‌اداري و تداركاتي مديرمنطقه تهران

 

 تعريف شغل :

شاغل اين پست مديرعامل شركت را در اجراي اساسنامه ياري نموده و مسئوليت نظارت و راهنمايي بر كليه امور مالي و اقتصادي و بودجه، امور تداركاتي و تأمين مايحتاج شركت و نيازمندي‌هاي نيروي انساني و تخصصي شركت، رعايت صرفه و صلاح شركت و استفاده صحيح از نيروي انساني و هدايت، هماهنگي و سرپرستي كاركنان حوزه معاونت متبوع، تحقيق پيرامون نيازمندي‌هاي آموزشي و ايجاد امكانات رفاهي، خدماتي، بهداشتي، درماني به منظور هماهنگي در تهيه دستورالعمل‌هاي اجرايي، هدايت و سرپرستي واحدهاي تابعه، برنامه‌ريزي در راستاي ارتقاء سطح كيفي وظايف، انجام اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور نيل به اهداف تعيين شده در زمينه تحول اداري و افزايش بهره‌وري در كليه سطوح واحد تحت سرپرستي را عهده‌دار مي‌باشد .

نمونه شرح وظايف و مسئوليت‌ها :

1- راهنمايي و نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي .

2- نظارت در تهيه و تنظيم ترازنامه و سود و زيان شركت و ارائه نتايج عمليات و گزارشات مالي و اقتصادي لازم به مديرعامل و هيأت مديره .

3- نظارت بر امر تهيه و تنظيم برنامه‌هاي تداركاتي و اجراي صحيح و بموقع برنامه‌ها براساس اولويت‌ها و سياست‌هاي تعيين شده .

4- بررسي ميزان اشتغال، تراكم و كمبود نيروي متخصص در شركت .

5- برنامه‌ريزي، برآورد و تأمين و تجهيز نيروي انساني موردنياز شركت .

6- نظارت و همكاري در امر تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي معاملاتي و تداركاتي شركت .

7- نظارت بر انجام صحيح امر پيش‌بيني و برآورد بودجه موردنياز حوزه معاونت و همكاري در برآورد و پيش‌بيني بودجه موردنياز طرح‌هاي شركت با توجه به روند قيمت‌ها و ساير عوامل مؤثر .

8- حصول اطمينان از صحت اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها و مصوبات جاري مورد عمل در حوزه فعاليت تحت سرپرستي .

9- ايجاد هماهنگي و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي انعكاس مالي عملكرد فعاليت‌هاي فني و خدماتي در سيستم حسابداري و مالي و صدور دستورالعمل‌هاي لازم .

10- اتخاذ تدابير و تدارك برنامه آموزشي لازم در جهت ارتقاء سطح كارايي و كيفيت عملكرد نيروي انساني شركت .

11- شركت در مجامع بين‌المللي به تشخيص مديرعامل .

12- برقراري ارتباط با مراكز و سازمان‌هاي تخصصي و تحقيقاتي در زمينه‌هاي مالي و اقتصادي و مديريت نيروي انساني و تداركاتي و بهره‌گيري از تجارب آنان .

13- هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي حوزه با ساير معاونت‌هاي شركت و دفاتر ستادي .

14- ارتباط و ايجاد هماهنگي لازم با كميسيون معاملات و همكاري در تهيه فهرست پيمانكاران واحد صلاحيت .

15- تهيه گزارش فعاليت‌هاي انجام شده در دوره‌هاي مشخص به مديرعامل .

16- هماهنگي، برنامه‌ريزي و نظارت لازم در راستاي انجام وظيفه و ارتقاء سطح كيفي وظايف .

17- انجام اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور نيل به اهداف تعيين شده در زمينه تحول اداري و افزايش بهره‌وري در كليه سطوح واحد تحت سرپرستي .

18- انجام دادن ساير امور محوله در زمينه وظايف مربوطه .

سهام

قیمت پایانی سهام: 5625
قیمت روز قبل: 5358