صفحه اصلي > درباره شرکت > آیین نامه ها و مصوبات 

آیین نامه ها و مصوبات

آیین نامه ها و مصوبات

آیین نامه هاوبخشنامه ها

_ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت ، آیین نامه انضباط کار ،دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل ها

مصوبات سازمان تنظیم مقررات

مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تلفن ثابت