صفحه اصلي > اخبار > گزارش تصویری > عکس > گزارش تصویری > گزارش تصویری 
 

بازدید مدیرعامل مخابرات ایران و مدیرمنطقه تهران و البرز از ساختمان شاهد و مانیتورینگ حراست