صفحه اصلي > محصولات و سرویس ها > کمپین ها وطرح ها > جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان 

جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان

 

جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان

سرویس های پس پرداخت

نوع بسته

کف سرعت

سقف سرعت

ترافیک ماهانه(GB)

نوع پرداخت

تعرفه ماهیانه(ریال)

هدایا

سرویس های پس پرداخت جشنواره

128Kb

4Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

21,000

تخفیف تعرفه سرویس + شرکت در قرعه کشی سالیانه

128Kb

8Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

23,000

تخفیف تعرفه سرویس+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

128Kb

16Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

27,000

تخفیف تعرفه سرویس+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

512Kb

4Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

40,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + شرکت در قرعه کشی سالیانه

512Kb

8Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

45,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + شرکت در قرعه کشی سالیانه

512Kb

16Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

50,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + شرکت در قرعه کشی سالیانه

2048Kb

4Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

69,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + دانلود رایگان شبانه بین ساعات 2-6 صبح+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

2048Kb

8Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

75,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + دانلود رایگان شبانه بین ساعات 2-6 صبح+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

2048Kb

16Mbps

2 گیگابایت

پس پرداخت

80,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + دانلود رایگان شبانه بین ساعات 2-6 صبح+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

 

سرویس های پیش پرداخت

نوع بسته

کف سرعت

سقف سرعت

ترافیک ماهانه(GB)

نوع پرداخت

تعرفه سالیانه(ریال)

هدایا

سرویس های پیش پرداخت جشنواره

128Kb

4Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

250,000

تخفیف تعرفه سرویس + شرکت در قرعه کشی سالیانه

128Kb

8Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

270,000

تخفیف تعرفه سرویس+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

128Kb

16Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

320,000

تخفیف تعرفه سرویس+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

512Kb

4Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

480,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + شرکت در قرعه کشی سالیانه

512Kb

8Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

540,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + شرکت در قرعه کشی سالیانه

512Kb

16Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

600,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + شرکت در قرعه کشی سالیانه

2048Kb

4Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

820,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + دانلود رایگان شبانه بین ساعات 2-6 صبح+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

2048Kb

8Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

890,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + دانلود رایگان شبانه بین ساعات 2-6 صبح+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

2048Kb

16Mbps

2 گیگابایت

پیش پرداخت

950,000

تخفیف تعرفه سرویس+ آنتی ویروس KasperSky شش ماهه + دانلود رایگان شبانه بین ساعات 2-6 صبح+ شرکت در قرعه کشی سالیانه

*به تعرفه های جدول فوق 9% مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد.

 

شماره جدول

بسته های تخفیف دار یکساله ( امکان خرید در بازه زمانی 3-6-95 لغایت 1-8-95 )

1

حجم (گیگابایت)

تعرفه (ریال)

تعرفه با مالیات(ریال)

مدت اعتبار

5

100,000

109,000

12ماه

10

170,000

185,300

12ماه

20

300,000

327,000

12ماه

50

600,000

654,000

12ماه

100

900,000

981,000

12ماه

 

شماره جدول

بسته های تخفیف دار پیش پرداخت مصوبه شرکت مخابرات استان تهران( امکان خرید در بازه زمانی 1-8-95 به بعد )

2

حجم (گیگابایت)

تعرفه(ریال)

تعرفه با مالیات (ریال)

مدت اعتبار(ماه)

5

108,000

117,720

2

10

192,000

209,280

2

20

336,000

366,240

4

50

672,000

732,480

6

100

1,152,000

1,255,680

12

 

 

شماره جدول

استاندارد ( پس پرداخت)

3

حجم ترافیک

تعرفه (ریال)

GB ≤ 3

30,000

3 < GB ≤ 10

22,000

10 < GB ≤ 30

18,000

GB > 30

15,000

 

 بسته های جدول شماره 1 تنها در بازه زمانی جشنواره برای مشترکین قابل خرید می باشد و پس از اتمام زمان جشنواره، تنها بسته های جداول 2 و 3 برای مشترکین قابل تخصیص می باشند.