صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > تقدیر نامه نشان مسئولیت اجتماعی کشور 

تقدیر نامه نشان مسئولیت اجتماعی کشور

 

تقدیر نامه 2ستاره مسئولیت اجتماعی ایران

اهدایی از : وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی ورییس شورای سیاستگذاری

تاریخ دریافت : آذرماه 1395

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746