صفحه اصلي > درباره شرکت > آمار فعالیت های شرکت 

آمار فعالیت های شرکت

 

عملکرد شاخص های مخابراتی استان تهران پس از خصوصی سازی 

شاخص

واحد شمارش

آبان 88

( ابتدای خصوصی سازی)

پایان مرداد ماه

درصد رشد پس از خصوصی سازی (درصد)

تلفن های منصوبه

شماره

7319620

9303600

27.1

تلفن های مشغول بکار

شماره

6376957

8251446 29.4

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

44.4

53.8

21.2

فیبرنوری

کیلومتر

7899

12968

64.2

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

18509

52599

184.2

 

عملکرد سال 94 شرکت مخابرات استان تهران در شاخص های مهم مخابراتی

شاخص

واحد شمارش

عملکرد سال 94

تلفن های منصوبه

شماره

3525555

تلفن های مشغول بکار

شماره

343552

افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

2.4

مشترکین عضو شده در خدمات الکترونیک

مشترک

12772

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

123

سهام

قیمت پایانی سهام: 2270
قیمت روز قبل: 2268