صفحه اصلي > درباره شرکت > آمار فعالیت های شرکت 

آمار فعالیت های شرکت

 

عملکرد مخابرات منطقه تهران پس از خصوصی سازی 

شاخص

واحد شمارش

آبان 88

( ابتدای خصوصی سازی)

پایان اسفند 95 

درصد رشد پس از خصوصی سازی (درصد)

تلفن های منصوبه

شماره

7319620

9450038

29.11

تلفن های مشغول بکار

شماره

6376957

8075158
26.63

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

44.4

51.8

16.67

فیبرنوری

کیلومتر

7899

13399

69.63

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

18509

52640

184.40

 

عملکرد 9 ماهه اول سال 95  مخابرات منطقه تهران در شاخص های مهم مخابراتی

شاخص

واحد شمارش

 سال 95

تلفن های منصوبه

شماره

9450038

تلفن های مشغول بکار

شماره

8075158

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

51.8

مشترکین عضو شده در خدمات الکترونیک

مشترک

-

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

52640

سهام

قیمت پایانی سهام: 1983
قیمت روز قبل: 1976