صفحه اصلي > درباره شرکت > آمار فعالیت های شرکت 

آمار فعالیت های شرکت

 

عملکرد مخابرات منطقه تهران پس از خصوصی سازی 

شاخص

واحد شمارش

آبان ۸۸

(ابتدای خصوصی سازی)

پایان خرداد 96

درصد رشد پس از خصوصی سازی

تلفن های منصوبه

شماره

۷۳۱۹۶۲۰

۸۲۹۸۵۵۲

13.4

تلفن های مشغول بکار

شماره

۶۳۷۶۹۵۷

۷۰۲۸۴۱۸

10.2

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

۴۴.۴

۵۴.۳

22.3

فیبرنوری

کیلومتر

۷۸۹۹

۱۰۶۸۳

35.2

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

۱۸۵۰۹

۵۲۴۸۰

183.5


وضعیت شاخص های مخابرات منطقه تهران در سال 95 و پایان سه ماهه اول سال 96

شاخص

واحد شمارش

 سال 95

عملکرد سه ماهه اول سال 96

تلفن های منصوبه

شماره

9450038

۸۲۹۸۵۵۲

تلفن های مشغول بکار

شماره

 8075158 7028418

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

      

51.8

54.3

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

52640

۵۲۴۸۰


سهام

قیمت پایانی سهام: 2084
قیمت روز قبل: 2088