صفحه اصلي > درباره شرکت > آمار فعالیت های شرکت 

آمار فعالیت های شرکت

 

عملکرد مخابرات منطقه تهران پس از خصوصی سازی 

شاخص

واحد شمارش

آبان 88

( ابتدای خصوصی سازی)

پایان آذرماه 95 

درصد رشد پس از خصوصی سازی (درصد)

تلفن های منصوبه

شماره

7319620

9510452 

23.04

تلفن های مشغول بکار

شماره

6376957

8265783  22.85

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

44.4

53.7

17.32

فیبرنوری

کیلومتر

7899

13046 

39.45

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

18509

52647 

64.84

 

عملکرد 9 ماهه اول سال 95  مخابرات منطقه تهران در شاخص های مهم مخابراتی

شاخص

واحد شمارش

عملکرد 9 ماهه اول سال 95

تلفن های منصوبه

شماره

9510452 

تلفن های مشغول بکار

شماره

8265783 

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

53.7

مشترکین عضو شده در خدمات الکترونیک

مشترک

-

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

52647

سهام

قیمت پایانی سهام: 2261
قیمت روز قبل: 2262