صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاونت شبکه 

معاونت شبکه

 

 

 

شرح وظايف معاونت شبكه مديرعامل مخابرات استان تهران

 

 تعريف شغل :

شاغل اين پست مديرعامل شركت را در اجراي اساسنامه ياري نموده و مسئوليت تهيه و اجراي كليه امور فني و مهندسي شركت و ارائه گزارشات لازم به مديرعامل، برنامه‌ريزي در راستاي ارتقاء سطح كيفي وظايف، انجام اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور نيل به اهداف تعيين شده در زمينه تحول اداري و افزايش بهره‌وري در كليه سطوح واحد تحت سرپرستي را عهده‌دار مي‌باشد .

نمونه شرح وظايف و مسئوليت‌ها :

1- ياري رساندن به مديرمنطقه تهران و البرز در انجام وظايف مندرج در اساسنامه در زمينه فعاليت‌هاي فني شركت .

2- اعمال هماهنگي و هدايت كاركنان حوزه فني در انجام بموقع و مطلوب وظايف محوله براساس سياست‌ها، اولويت‌ها و اختيارات تفويض شده از سوي مديرعامل .

3- مطالعه و آگاهي از ضوابط و توصيه‌هاي بين‌المللي پيرامون شبكه‌هاي مختلف مخابراتي .

4- تدوين خط‌مشي توسعه و پشتيباني فني دستگاه‌هاي سوئيچ، تغذيه نيرو و سيستم‌هاي انتقال مراكز مخابراتي، ديتا، ADSL ، پهناي باند خدمات و غيره .

5- نظارت بر امر برآورد و سفارش لوازم يدكي و تجهيزات موردنياز سيستم‌هاي ارتباطات شهري و توزيع بموقع تجهيزات بين واحدهاي متقاضي و كنترل مصرف آنها .

6- ايجاد هماهنگي لازم در زيرمجموعه سازماني پيرامون مطالعه و انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات، تهيه دستورالعمل‌هاي اجرايي سيستم‌ها، تجهيزات، دستگاه‌هاي اندازه‌گيري و سيستم‌هاي كنترل و نگهداري .

7- نظارت بر امر برقراري و ارائه مطلوب ارتباطات بين شهري، بين‌الملل، اطلاعات تلفني و ديتا .

8- نظارت بر ايجاد مراكز بهره‌برداري و ارائه مطلوب خدمات ارتباط بين‌شهري و بين‌الملل از طريق بخش غيردولتي .

9- نظارت بر واحدهاي زير مجموعه و اداره‌هاي مرتبط جهت كنترل‌ها و اقدامات امنيتي شبكه و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي مربوطه .

10- كنترل و نظارت بر طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي ارتباط مشتريان .

11- امضاي قراردادهاي منعقده بين مخابرات استان تهران با متقاضيان هر گونه ارتباط اختصاصي .

12- هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي حوزه معاونت فني و مهندسي با ساير معاونت‌هاي شركت و دفاتر ستادي .

13- نظارت و حصول اطمينان از صحت اجراي مصوبات هيأت مديره، مقررات عمومي و دستورالعمل‌هاي فني در واحدهاي حوزه تحت سرپرستي .

14- ارائه خط‌مشي و سياست‌هاي كلي شركت به مديران تحت سرپرستي در زمينه فعاليت‌هاي حوزه معاونت .

15- تهيه گزارش‌هاي جامع كارشناسي از كليه فعاليت‌هاي حوزه معاونت و ارائه راه‌حل‌هاي پيشنهادي و گزينه‌هاي تصميم‌گيري به هيأت مديره و مديرعامل‌ .

16- مطالعه گزارش‌هاي مربوط به نحوه توليدات كارخانجات كابل سازي و سوئيچ و ساير تجهيزات مخابراتي به منظور حصول اطمينان از انطباق توليدات با استانداردها و مشخصات بين‌المللي .

17- برقراري ارتباط و بهره‌گيري از سازمان‌هاي تخصصي و تحقيقاتي در زمينه مسائل مطروحه در حوزه معاونت تحت سرپرستي .

18- هماهنگي و نظارت بر تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها در زمينه اجراي مصوبات ابلاغ شده از سوي هيأت مديره شركت پيرامون فعاليت‌هاي قابل واگذاري حوزه معاونت به بخش غيردولتي و حصول اطمينان از حسن اجراي امور واگذار شده قبلي .

19- نظارت بر پيش‌بيني بودجه و مصرف اعتبارات مربوط به امور توسعه و پشتيباني فني شركت .

20- همكاري با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها در جهت بالا بردن سطح دانش فني كاركنان حوزه معاونت .

21- انجام بررسي‌هاي فني و تهيه استانداردهاي مطلوب و قابل قبول در زمينه‌هاي نصب، تأسيس، توسعه و نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابراتي .

22- ارائه خط‌مشي و همكاري در تدوين برنامه‌هاي زمان‌بندي مربوط به طرح و مهندسي، مهندسي عمليات، نظارت و آزمايش و تحويل سيستم‌هاي مختلف سوئيچ شبكه‌هاي انتقال و تجهيزات نيرو .

23- حصول اطمينان از انجام بموقع برنامه‌هاي توسعه و نصب سيستم‌هاي مختلف كم ظرفيت و پرظرفيت و خطوط ارتباطي آنها .

24- اتخاذ تدابير لازم به منظور تأمين پيش‌نياز طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه شركت .

25- امضاي اسناد و مدارك مربوطه در قالب اختيارات تفويض شده از سوي مديريت شركت به عنوان مجري طرح‌هاي مخابراتي در حوزه تحت سرپرستي .

26- هماهنگي، برنامه‌ريزي و نظارت لازم در راستاي انجام وظيفه و ارتقاء سطح كيفي وظايف .

27- انجام اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور نيل به اهداف تعيين شده در زمينه تحول اداري و افزايش بهره‌وري در كليه سطوح واحد تحت سرپرستي .

28- انجام دادن ساير امور محوله در زمينه وظايف مربوطه .

سهام

قیمت پایانی سهام: 2254
قیمت روز قبل: 2256