اداره کل مالی

سهام

قیمت پایانی سهام: 2084
قیمت روز قبل: 2088