صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > تعرفه تلفن ثابت 

تعرفه تلفن ثابت

 

 تعرفه مکالمات تلفن ثابت

عنوان

سقف تعرفه (ریال)

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی

45

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی

330

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار

625

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه

625


*
محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.  
 

*براساس مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 95/3/22 کمیسیون تنظیم مقررات تاریخ اجرا از 95/5/1 می باشد.
 

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 1392/12/25 .

آبونمان ماهیانه تلفن ثابت


شهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، کرج ، اهواز ، شیراز

سایر شهرهای مراکز استان

سایر شهرها

بخش ها و روستا ها

آبونمان ماهیانه ثابت (ریال)

3600

3000

2100

1000

آبونمان متغیر بر اساس مبلغ کارکرد ماهیانه خط تلفن ثابت (ریال)

کارکرد تا 10000 ریال

2400

2000

1900

0

کارکرد بیشتر از 10000 تا 100000 ریال

5400

5000

3900

0

کارکرد بیشتر از 100000 ریال

8400

7000

4900

0

*حداقل کارکرد هر خط تلفن ثابت در روستاها به صورت ماهانه به میزان 200 دقیقه (درون استانی) معادل 9000 ریال و برای سایر مشترکین 330 دقیقه (درون استانی) معادل 14850 ریال تعیین و محاسبه می شود
  *
براساس مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 95/3/22 کمیسیون تنظیم مقررات تاریخ اجرا از 95/5/1 می باشد.


 
هزینه ثبت نام تلفن ثابت
*
هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی (هزینه ثبت نام) : 
معادل 2000000 ریال، نحوه پرداخت 1000000 ریال در زمان ثبت نام و 1000000 ریال در اقساط 36 ماهه پس از راه اندازی خط تلفن ثابت  

سهام

قیمت پایانی سهام: 1768
قیمت روز قبل: 1777