صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاون اداری و مالی و تدارکاتی 

معاون اداری و مالی و تدارکاتی

سهام

قیمت پایانی سهام: 1983
قیمت روز قبل: 1976