صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاون اداری و مالی و تدارکاتی 

معاون اداری و مالی و تدارکاتی

 

 معاون اداری و مالی و تدارکاتی
منابع انسانی
اداره کل مالی
شرح وظايف

سهام

قیمت پایانی سهام: 5625
قیمت روز قبل: 5358