صفحه اصلي > محصولات و خدمات > تلفن ثابت 4 و 5 رقمی 
 

این نوع شماره شامل کد های مورد نیاز جهت تامین خطوط داخلی متقاضیانی مانند بانک ها وموسسات مالی واعتباری ، فعالان تجاری ، ارگانهای دولتی و... است که به جهت سهولت در شماره گیری و به یاد سپاری به متقاضیان واگذار می گردد.

مشترکین شماره های 2 طرفه همچنین میتوانند ، 10000 شماره (برای تلفن 4 رقمی) و 1000 شماره (برای تلفن 5 رقمی) تلفن مستقیم را به عنوان خطوط داخلی خود در نظر بگیرند .

 

کد 4 رقمی یک طرفه (4-4)

این کد صرفاً 4 رقم بوده و بصورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.

کد 4 رقمی دوطرفه (8-5)

این کد ترکیبی از یک شماره 4 رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و چهار رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد ،  که تعداد 10000 شماره بصورت دو طرفه جهت سیستم های سانترال(PABX)  به متقاضیان  ارائه می دهد .

توجه

در صورت نیاز متقاضی به اپراتور این امکان وجود دارد که با تعیین یک رقم به عنوان رقم پنجم کد پس از 4 رقم اختصاص یافته توسط شرکت مخابرات یک کد 5 رقمی جهت اپراتور تامین گردد. بدین ترتیب مابقی شماره های 8 رقمی جهت خطوط داخلی قابل استفاده خواهد بود.

کد 5 رقمی یک طرفه (5-5)

این کد صرفاً شامل 5 رقم بوده و به صورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.

کد 5 رقمی دو طرفه (8-8)

این کد بصورت ترکیبی از یک شماره 5 رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و 3 رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد که تعداد 1000 شماره با قابلیت برقراری تماس بصورت دو طرفه را جهت سیستمهای سانترال (PABX)به متقاضیان ارائه می دهد .

 

تجهیزات مورد نیاز

توجه

 • ارتباط یک طرفه : برقراری یک طرفه مکالمات به سمت شماره ،به نحوی که برقراری مکالمه از سمت شماره به سمت سایرمقاصدامکان پذیر نمی باشد.
 • ارتباط دوطرفه : برقراری مکالمات به سمت شماره وبالعکس وجوددارد


تعرفه های این سرویس در دست بررسی می باشد

تعرفه سالیانه تلفن های 4 و 5 رقمی (ریال)

  بانک ها وموسسات مالی واعتباری فعالیتهای تجاری نیروی نظامی وانتظامی ، فعالیتهای خدماتی دولتی
4 رقمی یک طرفه 72.000.000 36.000.000 12.000.000
4 رقمی 2 طرفه 103.680.000 51.840.000 17.280.000
5 رقمی یک طرفه 7.200.000 3.600.000 1.200.000
5 رقمی دو طرفه 10.368.000 5.184.000 1.728.000

توجه

 • درحال حاضر با توجه به تغییرتعرفه ها، هزینه سالیانه شماره هابه صورت علی الحساب ازمشترکین دریافت می گردد.
 • این هزینه هابدون احتساب 8% مالیات برارزش افزوده می باشدکه این درصدبه مبالغ فوق افزوده خواهد شد
 • درضمن چنانچه ارتباط خط تقاضا شده بصورت یکطرفه باشد، جهت شماره تلفن های شارژینگ فقط آبونمان ماهیانه محاسبه ودر صورت دوطرفه بودن ضمن اخذ آبونمان، کارکرد آن نیز محاسبه می گردد.

مراجعه متقاضی به مرکزمخابراتی مبداً

مدارک موردنیاز

 • تقاضانامه(درخواست) شرکت
 • تصویراساسنامه ومدارک ثبت شرکت
 • آگهی روزنامه رسمی باتاریخ حداکثر2سال قبل(برای ارگانهای دولتی نیازنمی باشد)
 • آخرین آگهی تغییرات شرکت درروزنامه رسمی
 • معرفی نامه متقاضی که ممهور به مهرشرکت و به امضاء صاحبان امضاءرسیده باشد
 • کپی شناسنامه مدیرعامل ونماینده شرکت
 • ارائه فرم کداقتصادی

نمونه فرم پرسشنامه

دانلود/مشاهده فرم

Copyright © 2014 TCT